Lovhjemmel for fortgang i Microsoft-saken

Tidligere har det vært antatt at Microsoft kunne trenere en rettsavgjørelse i hvert fall til 2003. Ifølge Sm@rt Reseller finnes en hjemmel som kan la saken gå rett til høyesterett om Microsoft skulle anke.

Tidligere har det vært antatt at Microsoft kunne trenere en rettsavgjørelse i hvert fall til 2003. Ifølge Sm@rt Reseller finnes en hjemmel som kan la saken gå rett til høyesterett om Microsoft skulle anke.

Antitrustlovene har en formulering som gjør det mulig for myndighetene å be om at USAs høyesterett må behandle anken med en gang, under henvisning til at "umiddelbar behandling i høyesterett er av stor betydning for offentligheten."

Denne forespørselen må i så fall rettes til sakens ansvarlige dommer, nemlig Thomas Penfield Jackson som avsa sin første kjennelse fredag 5. november.

Hvis Jackson sier seg enig i et slikt krav fra myndighetene, kan høyesterett svare på en av tre måter. Høyesterett kan avvise å uttale seg om kravet og la anken gå normal tjenestevei. Hvis høyesterett velger å behandle anken uten å sende den gjennom lavere rettsinstanser, kan behandlingen enten settes på sakskartet på normal måte, eller fremskyndes. Skjer det første, vil avgjørelsen falle seint i 2000 eller tidlig i 2001. Skjer det siste, kan en endelig avgjørelse foreligge allerede på seinsommeren 2000.

Uansett behandling i lavere instanser, kan høyesterett utsette en avgjørelse og henstille til Jackson å utrede saken ytterligere.

Med andre ord: Alt kan skje. Skjer det ikke noe forlik, kan Microsoft straffes raskere enn man hittil har ant.

Mer om rettssaken


Til toppen