Lukket mobilnett klart for test

Justisdepartementet skal i samarbeid med Telenor og Forsvarets Tele- og datatjeneste gjennomføre et pilotprosjekt for lukkede mobilnett, eller TETRA i Sør-Trøndelag.

Justisdepartementet skal i samarbeid med Telenor og Forsvarets Tele- og datatjeneste gjennomføre et pilotprosjekt for lukkede mobilnett, eller TETRA i Sør-Trøndelag.

TETRA (Trans European Trunked Radio Access) planlegges å bli nødetatenes nye kommunikasjonssystem. Både Sårbarhetsutvalgets utredning og de siste dagenes hendelser vedrørende kabelbruddet i Kristiansand har understreket betydningen av et effektivt fungerende nødsamband, melder Justisdepartementet.

Nødetatene møter stadig strengere krav til effektivitet og presisjon, sikkerhet og kostnads-effektivitet. Samtidig viser erfaring at det sivile telenettverket har svakheter, og det er derfor nødvendig at nødetatene har sikre kommunikasjonssystemer både internt og seg i mellom. Dette er noe av bakgrunnen for arbeidet med å innføre TETRA som kommunikasjonssystem i og mellom de ulike etatene.

TETRA-nettet garanterer at kommunikasjonen mellom etatene fungerer og er dessuten umulig å avlytte.

Justisdepartementet har i to år arbeidet med et prosjekt som skal utrede grunnlag for etablering av et felles, landsdekkende radionett for nødetatene der TETRA er et alternativ. Prosjektet skal også se om nødsambandet eventuelt kan utvides til å omfatte instanser med andre nødrelaterte oppgaver og beredskapsoppgaver.

Det er Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet som har prosjektledelsen for TETRA. Sju departementer er med i prosjektets styringsgruppe.

Kostnadene for å etablere et fullverdig nytt nødnett i Norge ventes å ligge på ligge på i overkant av én milliard kroner. Teleplan skrev i 1995 at de norske nødetatene burde arbeide for et TETRA-nett. Antatt pris i underkant av 1 milliard kroner.

TETRA:
- TETRA står for Trans European Trunked Radio Access (alternativt Terrestrial Trunked RAdio)som er et lukket mobilt sambandssystem, basert på aksessmetoden TDMA, fire tidsluker (7,2 kBits/s per tidsluke), variabel datarate fra 2,4 til 28,8 kBit/s. TDMA (Time Division Multiple Access) er grunnlaget for både NMT- og GSM-standarden.

- TETRA er en åpen standard og dekker flere behov for gruppekommunikasjon enn dagens mobiltelefonsystemer.

- Alle europeiske land unntatt Frankrike støtter standarden.

- Tetra MoU (Memorandum of Understanding) har 66 medlemer fra 19 land, der de viktigste utenfor Europa er USA, Singapore og Japan.

Til toppen