Mangel på styring i BaneTele

Riksrevisjonen, statens vaktbikkje gir Samferdselsminister Torild Skogsholm en skrape for mangel på styring.

Riksrevisjonen, statens vaktbikkje gir Samferdselsminister Torild Skogsholm en skrape for mangel på styring.

Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og ledelsen i BaneTele AS får i en rapport fra Riksrevisjonen kritikk for manglende styring av BaneTele.

Riksrevisjonen har på oppdrag fra Stortinget undersøkt Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele, samt departementets saksbehandling av statslånet til selskapet i perioden juli til og med desember 2002.

Problemene i tilknytning til styring og økonomi ble ifølge rapporten utløst av at BaneTele AS kjøpte bredbåndsvirksomheten fra konkursboet Enitel ASA i september 2001 uten å ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å fullfinansiere den nye virksomheten. BaneTele søkte i 2002 Samferdselsdepartementet om å få omgjort statslånet som ble brukt til opprettelse av selskapet til egenkapital.

Etter Riksrevisjonens vurdering, brukte departementet for lang tid på å behandle søknaden, samtidig som det i behandlingstida ble holdt fast ved «urealistiske» alternativer om å omgjøre lånet til egenkapital. Riksrevisjonen mener derfor at departementet kan ha medvirket til å forsterke de problemene som BaneTele fikk med driften.

Riksrevisjonen mener også at forhold som gjaldt forretning og forvaltning blandet, og viser at Jernbaneverket direkte ga BaneTele direkte tildeling av utbygging og- operatøransvaret for det nye systemet for nødkommunikasjon for jernbanen. Revisjonen peker også på at Jernbaneverkets roller som eier av BaneTele og jernbanepolitisk aktør ble blandet sammen.

Samferdselsdepartementet mener ifølge Riksrevisjonen å ha håndtert de styringsmessige utfordringen i BaneTele på en ryddig måte.

Til toppen