Markedsrådets vedtak

Nedenfor kan du lese hovedkonklusjonen i Markedsrådets vedtak i saken Forbrukerombudet har reist mot Telenor Privats ABP-tjeneste.

Nedenfor kan du lese hovedkonklusjonen i Markedsrådets vedtak i saken Forbrukerombudet har reist mot Telenor Privats ABP-tjeneste.

"(...)Ved vurderingen av hvorvidt ABP er urimelig overfor forbrukerne, har Markedsrådet delt seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet (...) mener at innføring av ABP uten å gi abonnentene mulighet til å reservere seg, ikke er urimelig og i strid med markedsføringslovens §1 (...).

Dette flertallet legger vekt på at uttrykket "urimelig" i markedsføringsloven §1 er et relativt sterkt uttrykk, som i praksis har vært tolket forholdsvis strengt. Flertallet legger vekt på at det her dreier seg om omlegging av inkassorutiner, som også er ment å komme abonnentene til gode, og at ABP bare benyttes overfor abonnenter som har vært forsinket med betalingen tidligere. Den automatiske betalingspåminnelsen er holdt i en nøytral form, og det er liten fare for at andre enn abonnenten vil motta meldingen. Hvis man blir ringt opp, men straks legger på røret, vil man ikke bli ringt opp igjen. Flertallet viser også til at ifølge de tre kundeundersøkelser som Telenor har foretatt via Norsk Gallup syntes mer enn 50 % av de som som ble spurt at ABP var nyttig.

Flertallet presiserer at det er denne konkrete saken om Telenors egeninkasso som nå er til vurdering, og at andre former for automatiske påminnelser via telefon, Internett eller lignende, må vurderes når det måtte bli aktuelt.

Det EU-direktivet som er fremlagt, mener flertallet retter seg mot telefonsalg, og at det derfor ikke kan anvendes direkte på det forhold denne saken gjelder. Det er forskjell på en uoppfordret henvendelse om å inngå en kontrakt og en henvendelse om å overholde forfalte forpliktelser i en løpende avtale.

Mindretallet (...) kan i det vesentlige slutte seg til Forbrukerombudets anførsler og vil særlig fremheve at innføring av ABP uten reservasjonsrett av mange vil kunne oppleves som ubehagelig og som en krenkelse av privatlivets fred.

I Vilkår for telefontjenesten av 18. desember 1995 er det fastsatt betalingsbetingelser, herunder at Telenor sender purre-/stenge-/inkassovarsel dersom telefonregningen ikke er betalt innen fastsatt frist.(...) Etter vilkår for telefontjenesten pkt. 20 skal forslag om vesentlige endringer av vilkårene forelegges forbrukermyndighetene til uttalelse.

Det subsidiære spørsmål som Forbrukerombudet har reist i saken, er om innføring av ABP er en vesentlig endring av avtale-vilkårene som krever aksept fra den enkelte kunde, eller fra forbrukermyndighetene etter vilkårene pkt. 20, og om de nye avtalevilkårene er urimelige overfor forbrukerne, jf. markedsføringslovens § 9 a.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at inkassovilkårene er en del av Vilkårene for telefontjenesten, og at innføring av ABP er en endring av disse bestemmelsene, og ikke en supplering slik Telenor hevder.

Det er imidlertid uklart for Markedsrådet hvilke konsekvenser det vil ha at innføringen av ABP først forelegges for forbrukermyndighetene etter pkt. 20 etter at de endrete rutiner er innført. Når det gjelder vurderingen av om de endrete vilkår er urimelige overfor forbrukerne etter markedsføringslovens § 9 a, viser Markedsrådet til den vurdering av hvorvidt ABP er urimelig overfor forbrukerne, som er gitt ovenfor.

Etter dette gis ikke Forbrukerombudet medhold i sine påstander.

Avgjørelsen er avsagt under slike dissenser som det er redegjort for ovenfor."

Til toppen