Mener NIX uten Telenor er uproblematisk

Post- og teletilsynet mener at Telenors nedkopling fra NIX medfører ingen problemer.

Mener NIX uten Telenor er uproblematisk

Post- og teletilsynet mener at Telenors nedkopling fra NIX medfører ingen problemer.

Post- og teletilsynet (PT) sendte i går sin rapport til Samferdselsdepartementet om sitt syn på Telenors nedkopling fra NIX, det sentrale knutepunktet for nettrafikken i Norge.

    Les også:

PT mener nedkoplingen ikke medfører problemer for alle-til-alle-kommunikasjon over Internett. Av beredskapshensyn mener imidlertid PT at den beste løsningen er at Telenor senere igjen knytter seg til NIX for samtrafikk med likeverdige parter.

I rapporten pekes det på at Telenor har forberedt denne nedkoplingen siden 2003, da de etablerte direkte peering-avtaler – altså en avtale om trafikkutveksling uten gjensidig fakturering av kostnader – med de største tilbyderne av nettjenester i Norge, som Nextgentel, Tele2 og Ventelo. Siden har ikke Telenor inngått nye peering-avtaler basert på utveksling av trafikk over NIX. De siste 33 peering-avtalene med trafikkutveksling over NIX, ble sagt opp i desember i fjor. Per i dag har Telenor 13 avtaler om direkte peering i Norge.

Fram til frakoplingen 2. juli i år, var andelen av Telenors trafikk over NIX blitt gradvis redusert til rundt 15 prosent. Andelen av Telenors bredbåndstrafikk som gikk over NIX var redusert til 3 prosent.

PT peker på at siden Telenor sa opp peering-avtalene med over et halvt års varsel, har alle berørte aktører hatt god tid på å forberede alternativ ruting av trafikken til Telenors nett.

Om de praktiske følgene, skriver PT:

«I og med at trafikken som tidligere har gått over NIX mot Telenor nå rutes andre veier, i noen tilfeller via utlandet, vil kvalitet og responstider kunne påvirkes. PT har ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere hvor stort dette problemet eventuelt vil være. Siden kun 3 prosent av Telenors totale bredbåndstrafikk har vært utvekslet over NIX, er det uansett grunn til å tro at eventuell redusert kvalitet vil være av relativt begrenset omfang.

«PT har etter at Telenor koplet seg fra NIX ikke mottatt informasjon som tyder på problemer med ruting av trafikk til eller fra Telenors nett eller fremkommeligheten i den norske delen av Internett generelt.»

Fra et beredskapssynspunkt har PT visse innsigelser. I rapporten foreslår tilsynet at det utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for å vurdere følgen av at en så stor internettilbyder som Telenor kopler seg fra norske samtrafikkpunkter:

«Det er PTs vurdering at deler av Internett i Norge skal medregnes i den kritiske infrastrukturen. PT har gitt pålegg med hjemmel i ekomloven § 2–10 for å bedre sikkerheten på NIX, senest i forbindelse med etableringen av regionale NIX-punkter.

«PT mener at det hadde vært ønskelig om Telenor hadde valgt å bli på NIX og heller sagt opp peering-avtalene med de aktørene som Telenor mente ikke fyller Telenors vilkår for opprettholdelse av peering-avtale, det vil si rene innholdsleverandører og eventuelt andre som ikke har noenlunde samme trafikkvolum inn og ut av sine nett. Dette ville kunne forhindre en mulig uheldig utvikling med at andre store internettilbydere også kopler seg fra NIX.»

Tilsynet mener at NIX-avtalen bør legges om, slik at det blir full avtalefrihet mellom aktørene på NIX for å opprette peering-avtaler, der vilkårene er kjent for alle og er ikke-diskriminerende:

«Telenor har i møtet med PT og KT [Konkurransetilsynet] uttrykt en positiv holdning til eventuelt å være tilkoplet NIX dersom vilkårene på NIX tillater aktørene kun å ha peering-avtaler med ”likeverdige” parter.»

Rapporten fra PT tar også opp markedsmessige følger:

«[Mindre internettilbydere vil kunne oppleve] økte transittkostnader ettersom en vesentlig andel av trafikken formodentlig vil ende opp i Telenors nett. PT har ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere hvor stort dette problemet eventuelt vil være for enkelte mindre ISP-er.»

Den største markedsmessige følgen av at Telenor koplet seg fra NIX, er, ifølge PT, at innholdsleverandører som Schibstedt ikke lenger vil kunne sende trafikk direkte inn i Telenors nett uten å måtte betale for det.

«Uten å ta parti for noen av partene i en slik diskusjon, mener PT det bør være grunnlag for at aktørene på kommersielt grunnlag kan finne frem til avtaler som tjener begge typer aktører. PT registrerer at Telenor har inngått avtaler med store innholdsleverandører som TV2.»

Nettnøytralitet har vært et moment i debatten: PT mener at hvorvidt Telenor er tilkoplet NIX eller ikke, ikke spiller noen rolle for selskapets mulighet til å prioritere eller diskriminere bestemte innholdsleverandører, og at frakoplingen derfor er irrelevant med tanke på nettnøytralitet.

Hele rapporten er tilgjengelig på nett: Telenors samtrafikkavtaler for Internettrafikk.

Til toppen