- Meningsløs multimedia-avgift fra Arbeiderpartiet

IT-bransjens interesseorganisasjon, Kontor- og datateknisk landsforening (KDL), bruker krasse ord for å karakterisere Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett. - Det er meningsløst at IT-utstyr skal subsidiere avgiften for radio- og TV-produkter, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i KDL i et brev til Finanskomitéen.

IT-bransjens interesseorganisasjon, Kontor- og datateknisk landsforening (KDL), bruker krasse ord for å karakterisere Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett. - Det er meningsløst at IT-utstyr skal subsidiere avgiften for radio- og TV-produkter, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i KDL i et brev til Finanskomitéen.

- Med sjokk og vantro har vi registert at Arbeiderpartiet i deres forslag til alternativt statsbudsjett har foreslått en skatt på fire prosent på IT-utsyr. KDL reagerer meget sterkt mot Arbeiderpartiets forslag om å innføre skatt på IT-utstyr i Norge, skriver en forbannet Per Morten Hoff i en e-post til digi.no

Generalsekretæren i KDL registrerer at dersom det skulle bli flertall i Stortinget for en slik avgift vil Norge være det første land i verden som avgiftsbelegger informasjonsteknologi.

- Dette skjer mens resten av verden diskuterer skattefritak og senking av tollsatser på IT-utstyr. Til alt overmål skal IT-skatten gå til å subsidiere særavgiften på radio og TV-utstyr. Moralen fra AP synes dermed å være billigere TV-er og mere såpeopera til det norske folk og dyrere PC-er og IT utstyr slik at man stopper investering i utstyr som bidrar til økt konkurranse-evne og omstilling. Forslaget om å avgiftsbelegge IT-utstyr står i sterk kontrast til de "festtaler" som er blitt holdt av Arbeiderpartiet som har lovpriset IT-revolusjonens betydning, tordner Hoff.

Dette er ordlyden i KDLs brev som er adressert til Erik Dalheim og finanskomitéen på Stortinget:

"
INNFØRSEL AV SÆRAVGIFT PÅ IT-UTSTYR

Vi viser til Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett, og uttalelser fra Dem i Nettavisen vedrørende forslag om særavgift på IT-utstyr. Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), som er IT-bransjens interesseorganisasjon, er redd for at grunnlaget for å innføre særavgift på IT-utstyr kan være fattet på bakgrunn av feilaktige opplysninger, og vi mener at det ut i fra et samfunnsmessig synspunkt vil være meningsløst at IT-utstyr skal subsidiere avgiften for radio- og TV-produkter.

Det er i kommunikasjonen fra Leverandørforbundet Lyd & Bilde til Finanskomiteen fremkommet opplysninger om at avgiften medfører konkurransemessige vridninger og at teknologiene nå går om hverandre. KDL ønsker på det sterkeste å tilbakevise dette. I løpet av en femårsperiode vil vi trolig se en teknologisk utvikling som kan medføre en nærmere integrasjon mellom data og lyd og bilde produkter, men det er ikke tilfelle i dag, selv om vi aldri så mye skulle ønske det. Det må her for øvrig vises til det arbeid som i dag utføres såvel nasjonalt som internasjonalt i forbindelse med konvergensutredningen. Dette arbeidet er i Norge lagt inn under Kulturdepartementet og KDL deltar aktivt i dette arbeidet.

Egen ISO-standard for multimediahøyttalere

Det er blitt fremhevet at multimediahøyttalere for tilkobling til datamaskiner skal kunne benyttes til konvensjonelle stereoanlegg og at man dermed får konkurransevridning mellom produktene. Disse påstandene er feil av flere årsaker. For det første er tilkoblingen til multimediahøyttalere spesifisert som en egen ISO-standard. Denne standarden er altså forskjellig fra tilkoblingen til stereoanlegg. Høyttalerne kan ikke brukes om hverandre uten omfattende tekniske endringer. Det vises her for øvrig til vedlagte kopi av brev fra Leverandørforbundet Lyd & Bilde av 1.11.96 som bekrefter at produktene ikke kan brukes om hverandre.

Det er også viktig å være klar over at mutimediahøyttalere er av en vesentlig dårligere lydkvalitet enn konvensjonelle hi-fi høyttalere. Ingen vil kjøpe et par multimediahøyttalere som har en gjennomsnittspris på kr. 250,- for så å bygge de om, for å kunne lytte til Vivaldi. Multimediahøyttalere egner seg for et enkelt lydbilde slik man finner i databaserte opplærings-programmer, dataspill m.m. Det må være helt klart at vi her snakker om høyttalere med ulike bruksegenskaper og ulik tilkobling. Multimediahøyttalere har også et HS-nummer som gjør det enkelt å skille de ulike høyttalere fra hverandre ved import til landet. (Tilføyelse av en posisjon i nummeret.)

Det er blitt fremmet argumenter som at man i dag kan se TV-sendinger på en PC. Dette er riktig og gjøres mulig ved at det settes inn et TV-kort i PC'en. TV-kortet er imidlertid allerede belagt med særavgift for radio- og TV og dermed fanges avgiften opp på denne måten. IT-bransjen har ingen innvendinger mot dette. Dog skal det sies at svært få kjøper en PC for å bruke den som TV, all den tid en PC er langt dyrere enn en TV.

KDL har ført samtaler med EU-kommisjonær Martin Bangemann vedr. ev eventuell konkurransevridning i Norge på grunn av særavgiften på radio- og fjernsynsmateriell. Bangemanns syn på dette er at det dag ikke eksisterer noen form for konkurransevridning all den tid det er snakk om helt ulike bruksområder for produktene og at de ikke uten videre kan brukes om hverandre. I følge EU blir dette omtrent som å hevde at det er konkurransevridning mellom traktorer og personbiler fordi traktoren har andre avgiftssatser enn en personbil.

Skal samfunnsnyttig IT-utstyr subsidiere TV-apparater?

Dersom Norge skulle innføre avgift på IT-utstyr i strid med tidligere Stortingsvedtak, vil det kunne føre til at PC'er, telefoner, mobiltelefoner, telefonsentraler, lagringsmedia, monitorer, dataprosjektører, UPS'er, tapestreamere, servere m.m. vil bli avgiftsbelagt. Dersom det har vært vanskelig å trekke skillelinjene mellom hvilke produkter som skal ha avgift og ikke avgift i dag, vil dette bare være bagateller i forhold til hva man nå legger opp til.

Det vil være meningsløst om Norge som det eneste land i verden skal avgiftsbelegge datautstyr når resten av verden jobber med såvel avgiftsfritak som skattefritak for kjøp av datautstyr. Vi ser meget negativt på de samfunnsmessige konsekvenser av en eventuell avgift og finner det oppsiktsvekkende at IT-utstyr skal subsidiere en avgiftsnedsettelse på TV'er og radioer! IT er kapitalkrevende utstyr som så vel det offentlige og næringslivet må investere i for å bli mer effektive i en stadig hardere internasjonal konkurransesituasjon. IT-utstyr er i dag et konkurranseparameter for næringslivet og ikke et vilkårlig luksusprodukt. Vi må be Stortinget ta i betraktning den situasjon som skolen står overfor når det gjelder behov for investeringer i IT. Norske skoler skriker i dag etter utstyr. Norge sakker akterut sammenlignet med andre land vi kan sammenligne oss med. Det er et forferdelig dårlig signal fra politikerne dersom man skal legge avgift på dette utstyret. Lik rett til utdanning har vært et begrep i det norske skolevesenet og vi må ikke nå sette oss i en situasjon at det blir enda vanskeligere for fattige kommuner å kjøpe inn IT-utstyr til skolene. En avgift på IT-utstyr vil kunne bidra til at skillet mellom rike og fattige familier blir enda sterkere ved at myndigheten underbygger et system bestående av et A-lag og et B-lag i samfunnet ut i fra hvem som behersker og ikke behersker data.

KDL håper at det ikke er flertall i Stortinget for en avgiftspraksis som vil straffe at folk tilegner seg nye kunnskaper og omstillingsevne. KDL har i flere år hevdet at den særnorske avgiften på radio- og TV-utstyr må fjernes i sin helhet. Subsidiert at det lages en nedtrapping av avgiften over tre år. Å utvide avgiften til å omfatte helt nye og komplekse produktområder vil være et stort feilgrep. KDL vil gjerne utdype vårt syn i et møte med Dem så snart som mulig, og vi tar kontakt for å få til dette.

Med vennlig hilsen
Kontor og Datateknisk Landsforening

Per Morten Hoff

generalsekretær
"

Til toppen