Microsoft kan oppnå full frikjenning

Høringene i Microsofts ankesak er avsluttet. Trolig vil retten vedta enten full frifinnelse, eller en mindre irettesettelse for måten Windows-monopolet ble opprettholdt.

Høringene i Microsofts ankesak er avsluttet. Trolig vil retten vedta enten full frifinnelse, eller en mindre irettesettelse for måten Windows-monopolet ble opprettholdt.

Hardkjøret mot myndighetenes sak fortsatte i den andre dagen i høringene i går. Samtidig ble monopolsakens dommer, Thomas Penfield Jackson, fratatt nesten all ære. Juridiske eksperter sier til amerikanske medier at det går mot to alternativer. Enten frifinnes Microsoft helt, ellers blir selskapet utsatt for en mindre refselse for metoder som ble brukt for å opprettholde Windows-monopolet. Alle avviser at oppsplittingsdommen har noen sjanse til å bli opprettholdt av ankeinstansen.
Les også fra mandagens seanse: Ankeinstansen ser ut til å skjele til Microsoft

Dommer Jackson fikk hard medfart for uttalelser som ble referert i medier som magasinet The New Yorker og avisa New York Times i januar, der han kom med nedsettende omtaler av Microsoft og Bill Gates. Jackson ble refset for å ha overtrådt regler for vanlig juridisk oppførsel da han kom med disse uttalelsene før saken var over, og ba journalistene om å holde dem tilbake inntil videre. Han fikk også kritikk for å ha uttalt at ankeinstansen "fant på 90 prosent av sine fakta på egen hånd" da den ved en tidligere anledning fant grunn til å oppheve en av Jacksons tidligere avgjørelser mot Microsoft. Et tredje punkt hvor Jackson ble kritisert av ankeinstansens panel på sju dommere, var at han hadde satt av for liten tid til å diskutere de vidtrekkende tiltakene han ville at Microsoft skulle underkastes.

Myndighetenes representanter ville ikke forsvare Jacksons uttalelser, men holdt fast ved at straffen som Microsoft ble idømt, måtte vurderes uavhengig av hva dommeren sa til pressen. De avviste også at dommerens uttalelser tyder på at han var forutinntatt mot Microsoft.

Ankeinstansen kritiserte videre juridiske feil i dommer Jacksons utredning om sakens fakta, særlig i tilknytning til Microsofts anstrengelser for å erobre nettlesermarkedet. USAs antitrustlover krever at de må gis en klar definisjon av hvilke markeder det gjelder. Jackson - og myndighetene - ble kritisert for å ha blandet sammen markedet for operativsystemer og markedet for nettlesere. På direkte spørsmål fra dommerpanelet måtte myndighetenes representant innrømme at oppfatningen av at Microsoft begikk ulovligheter i sine forsøk på å erobre nettlesermarkedet, ikke hviler på trygg juridisk grunn.

Amerikanske medier - Wall Street Journal, News.com, Wired, New York Times - formidler alle det inntrykket at det er flertall blant de sju dommerne i ankeinstansen mot i hvert fall to sentrale påstander i dommen mot Microsoft. Dommerpanelet oppfatter ikke at Netscape utgjorde noen reell trussel mot Windows-monopolet, og de oppfatter heller ikke at Microsofts tiltak for å hindre spredningen av Netscape Navigator var effektive. Det ventes heller ikke at panelet endrer et tidligere vedtak om at det ikke var ulovlig av Microsoft å integrere Internet Explorer og Windows. Det som i hovedsak står igjen er følgelig Microsofts tidligere praksis for å sikre at PC-leverandørene holdt seg til Windows som eneste forhåndsinstallert operativsystem, og de spesielle begrensningene på leverandørenes muligheter til å endre det som vises på skjermen når en PC startes.

Gitt at ulovligheter rundt Windows-monopolet er det eneste som dommerpanelet reelt sett er i tvil om, er det ikke overraskende at det ble stilt spørsmål med hvorvidt å dele selskapet i en operativsystemdel og en applikasjons- og Internett-del var den riktige straffen. Da videreføres nemlig det eksisterende monopolet i det nye selskapet.

Juridiske eksperter sitert i amerikansk presse synes ganske samstemte i at det gjenstår bare to like sannsynlige alternativer. Det ene er full frifinnelse. Det andre er en forholdsvis mild refselse for forhold knyttet til ulovlige handlinger for å opprettholde Windows-monopolet.

En annen konklusjon er at dommer Thomas Penfield Jackson kan se seg definitivt ferdig med Microsoft-saken.

Det bør til slutt refereres at dommerne i panelet har imponert observatørene med sine gode forberedelser og teknologiske innsikt.

Til toppen