Microsoft-saken har minimal juridisk gehalt

Microsoft-saken kan sammenliknes med at finnene skulle ha bestemt seg for drive Nokia over stupet for å ha utnyttet utilbørlig markedsdominans. Hvordan kan slikt skje?

Microsoft-saken kan sammenliknes med at finnene skulle ha bestemt seg for drive Nokia over stupet for å ha utnyttet utilbørlig markedsdominans. Hvordan kan slikt skje?

Motvinden Microsoft opplever om dagen har utviklet seg fra stiv kuling til full storm. Så utrolig det enn kan synes kan det ikke lenger utelukkes at uværet vil nå orkans styrke med forlis som resultat.

Det er som om finnene skulle ha bestemt seg for drive Nokia over stupet for å ha utnyttet utilbørlig markedsdominans.

Hvordan kan slikt skje?

Svaret ligger ikke i amerikansk lovgivnings krav, ei heller i et amerikanske rettsapparatets ubønnhørlige marsj mot rett og rettferdighet. Noen refleksjoner tvinger seg uvilkårlig på en.

Rettsaken mot Microsoft har minimal juridisk gehalt og er fremfor alt et politisk fenomen. Initiativet til søksmålet kom fra Microsofts konkurrenter, mange av dem hjemmehørende i Silicon Valley. Denne gruppen har kurtisert president Clintons politiske organisasjon intenst i nesten åtte år. Kurtisen har foregått ved betydelige økonomiske bidrag og ved støtte til Clinton-administrasjonens anstrengelser for å skape seg en image som menn og kvinner på parti med fremtiden.

Man minnes uvilkårlig klisjeen "brobyggere til det 21. århundre".

Selvskrytet har vært uhemmet, med visepresident Al Gores latterlige påstand, upåtalt av støttespillerne i Silicon Valley, om personlig å ha "oppfunnet" Internett som et ekstremt eksempel.

Man venter bare på at mannen skal tilta seg æren for å ha unnfanget idéen til algoritmer - idéen er jo åpenbart blitt oppkalt etter ham....

Søksmålets tvilsomme juridiske substans er blitt påpekt av mange og er delvis et resultat av det lave presisjonsnivået i amerikansk anitrustlovgivning, og delvis av det vide skjønnet justisdepartementet har i håndhevelsen av lovgivningen. Det er vel neppe noen føderal amerikansk lovgivning som overlater et bredere skjønn til forvaltningen og rettsapparatet.
Lovgivningen er derfor velegnet til politisk motivert rettsforfølgelse.

Dertil kommer at antitrustlovgivningen ble utformet for bortimot hundre år siden og tok sikte på å regulere en vesentlig enklere og mer usammensatt økonomi. Lovgivningens kategorier kommer sørgelig til kort når de forsøkes anvendt på moderne IT- og programvareindustri.

Den juridiske siden av sakens utfall stilles på samme måte i skyggen av dens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Uansett sakens videre utvikling vil den ha som resultat en betydelig overføring av ressurser fra Microsoft til advokatene som dirigerer flommen av erstatningssøksmål mot Microsoft i kjølvannet av dommer Penfield Jacksons kjennelser i saken.

Det er i realiteten en overføring av ressurser fra produktive til uproduktive samfunnselemelementer.

Likegyldig hva man ellers måtte mene om Microsoft og Bill Gates, kan jo det vanskelig benektes at de har vært samfunnsøkonomiske lokomotiver som har ytt enorme bidrag til velstandsutviklingen i USA i de siste 25 årene.

Advokatene som nå deltar i spekkhuggervirksomheten omkring Microsoft er derimot bortimot totalt uproduktive, om ikke direkte samfunnsskadelige.

De eventyrlige gevinstene disse advokatene mottar fra sine massesøksmål blir raskt re-investert i andre massesøksmål som bidrar til å bryte ned andre bedrifter. Det er muligens dommer Penfield Jacksons forsinkede erkjennelse av hva han har avstedkommet med sin ubeherskede formulering av sakens fakta, som gjør at han nå snakker om en fremskyndet ankebehandling og sogar om en direkte anke til den amerikanske høyesteretten - noe som er bortimot uhørt i slike saker.

Men i alle fall er skaden skjedd.

Selv om USAs høyesterett skulle oppheve dommer Penfield Jacksons avgjørelse, vil kjennelsen bli brukt som ammunisjon i eksisterende og fremtidige erstatningssøksmål mot Microsoft.

Prosessen mot Microsoft er også en god illustrasjon av makt og ambisjon uten politisk ansvar. Det er mye som tyder på at de føderale myndighetene, som jo holdes politisk til ansvar for landets økonomi, var langt mer medgjørlige i forliksforhandlingene med Microsoft enn de mange justisministrene fra diverse delstater som har hengt seg på lasset. Justisministerembedet ("attorney general") er i de fleste delstatene et tradisjonelt springbrett til guvernørtaburetten. Ved å skaffe seg partsstilling i søksmålet mot Microsoft har de ambisiøse justisministre skaffet seg mye verdifull presse uten å måtte yte mer enn en minimal innsats (de spiller en fullstendig passiv rolle i prosessen og møter bare opp når fotografene er til stede).

Som delstatspolitikere blir de spart for ansvar og kritikk for skadevirkningene prosessen påfører Microsoft og amerikansk økonomi forøvrig - spesielt hvis de representerer delstater hvor Microsofts konkurrenter hører hjemme. Det er derfor til deres fordel å være gjenstridige og de har ikke noe i mot å trekke prossessen ut for dermed å maksimere mediaeksponering.

Endelig illustrerer prosessen en av de mindre tiltalende trekk ved det amerikanske samfunnet i sin helhet - dets sterke hang til heksejakt i en eller annen form. Det er nesten som om det dreier seg om et kollektivt behov som kontinuerlig må tilfredstilles. Behovet forsterkes av medienes umettelige krav på sensasjonelt materiale og piskes også opp av erstatningsadvokater på jakt etter nye inntekstskilder.

Det hører forøvrig med til historien at advokatene som dominerer massesøksmålsindustrien (de omtaler seg selv som "trial lawyers" eller "consumer attorneys") er de største økonomiske bidragsyterne til president Clintons politiske maskin og det demokratiske partiet...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Enig eller uenig med Ole Sandberg? Send dine kommentarer til ham på e-postadressen osandberg@carlsmith.com
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Les mer om Microsoft-saken og

Ole Sandbergs tidligere betraktninger:


EU-kommisjonen har en rekke klager på Microsoft
Enighet om fortgang i Microsoft-saken
Microsoft kjent skyldig
Microsoft skylder på delstatene
Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft
Mekleren ga opp i Microsoft-saken
Antitrustsaken mot Microsoft - en studie i spilt møye
Lær patentknepene av amerikanerne
Åtselgribbene samles over Microsoft
Næringsrike men ufordøyelige småkaker
Microsoft i trekantdrama
Når patentet klikker...
Ære og anseelse fritt vilt på nettet

Til toppen