Mobiltelefonen bedrer reaksjonsevnen

Nå kommer de første bevisene på at mobiltelefonen faktisk påvirker funksjoner i den menneskelige hjerne. En britisk studie slår fast at mobiltelefonbruk kan forkorte hjernens reaksjonstid. Men det viktigste spørsmålet står fremdeles ubesvart: Er dette positivt eller skadelig?

Nå kommer de første bevisene på at mobiltelefonen faktisk påvirker funksjoner i den menneskelige hjerne. En britisk studie slår fast at mobiltelefonbruk kan forkorte hjernens reaksjonstid. Men det viktigste spørsmålet står fremdeles ubesvart: Er dette positivt eller skadelig?

Et regjeringsstøttet forskningsprosjekt ved Universitetet i Bristol og sykehuset Bristol Royal Infirmary, kommer stadig over nye funn som bekrefter at mobiltelefonbruk påvirker ulike hjernefunksjoner. Nå har de britiske forskerne kommet fram til at mobiltelefonbrukere reagerer omlag fire prosent raskere på ja- og nei-spørsmål enn de som ikke ble eksponert for mobiltelefonstråling.

En av teoriene forskerne arbeider ut fra er at dette skyldes at mikrobølgene fra mobiltelefonen fører til oppvarming av hjernen - noe som neppe har noen langvarig effekt - eller fordi strålingen fører til endringer som hjernen assosierer med en sykdomstrussel, melder BBC News.

Flere tidligere studier har antydet at mobiltelefoner kan ha helseskadelige effekter for mennesker, men det foreligger ennå ingen dokumentasjon som beviser at så er tilfelle. Enkelte har antydet at mobiltelefoner kan føre til korttidsminnesvikt, men heller ikke dette er ennå dokumentert (se egen sak).

Studien fra Bristol - som omfatter 36 frivillige forsøkspersoner - konkluderer tvert i mot med at mobiltelefonbruk ikke kan sies å påvirke menneskers korttidsminne. Forsøkspersonene ble utsatt for mobiltelefonstråling i inntil 30 minutter. De 36 forsøkspersonene ble delt inn i to grupper der den ene ble eksponert for mobilstråling mens den andre ble brukt som kontrollgruppe.

Eksponering for mikrobølger fra mobiltelefoner varierer avhengig av styrken på signalet som mottas. I områder med gode mottaksforhold blir dosen mikrobølger du utsettes for dermed relativt sett mindre. Forsøkspersonene som ble eksponert for stråling i studien fikk doser tilpasset et "worst case"-scenario, det vil si en "sterk dose".

De frivillige ble så satt til å utføre en serie tester, deriblant på reaksjonstid, avstandsbedømmelse og ulike prøver på ordgjenkjenning.

Den eneste forskjellen av betydning forskerne fant mellom kontrollgruppen og de som ble eksponert for mikrobølger var i reaksjonstid på ja- og nei-spørsmål.

Forskerne tror det er to mulige årsaker til variasjonen. Den ene er at mobilbrukeres hjerner blir midlertidig varmet opp og at dette leder til økt blodgjennomstrømning i hodet, eller at det oppstår endringer i proteinsammensetningen slik at det produseres varmesjokkproteiner. Dette er proteiner som naturlig er en del av kroppens egne forsvarsmekanismer og opptrer normalt som en reaksjon på en sykdomstrussel eller en skade.

Forskerne, ledet av doktor Alan Preece, sier til BBC News at "studien viser at mobiltelefoner påvirker hjernen".

- Men endringene i hjernen kan vise seg å være helt uskadelige og høyst midlertidige, understreker forskerteamet, som gjengir sine resultater i International Journal of Radiation Biology.

Forskerne må ha mer tid til å gjennomføre flere studier for å fastslå eventuelle langtidseffekter eksponering av mikrobølger har for tunge mobiltelefonbrukere. De har allerede begynt å se nærmere på hva den raskere reaksjonstiden skyldes hos de som utsettes for mobilstråling.

Ikke overraskende har elektronikkindustrien raskt trykket forskningsrapporten til sitt bryst. FEI (The Federation of the Electronic Industry) slår fast at "det er ingenting i denne forskningen som gir grunn til å si at mobiltelefonbruk representerer noen helserisiko for mennesker".

Til toppen