Mulig korrupsjonstiltale mot Siemens

Dalseide-utvalget mener Siemens har bedrevet korrupsjon. Nå kan det gå mot tiltale, i Siemens og i Forsvaret.

Mulig korrupsjonstiltale mot Siemens

Det såkalte Dalseide-utvalget la i ettermiddag frem rapporten fra sin seks måneder lange granskning av IT-kontrakter og konsulentbruk i Forsvaret.

Rapporten er, til tross for sitt forsiktige språk, en hard dom over både Forsvaret og spesielt Siemens Business Systems (SBS) sammen med Fujitsu Siemens. Utvalget er bedt om å vurdere om det er grunnlag for å vurdere om det er begått straffbar korrupsjon og tjenestemannsforsømmelser.

For Siemens Business Systems spanderte ferieturer og fester uten faglig innhold på flere forsvarsansatte mens Forsvaret forhandlet med selskapet.

    Les også:

Utvalget mener både at det kan ha skjedd straffbare handlinger i både Forsvaret og Siemens Business Systems.

- Det er gitt og mottatt bestikkelser/smøring som kan omfattes av lovverket og føre til tiltale, både for tjenestemennene og ansatte hos leverandørene, mener Dalseide-utvalget.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen forteller nå at rapporten derfor umiddelbart skal sendes til Økokrim som skal vurdere om, mot hvor mange og hva slags tiltaler det skal tas ut./b>

- Så langt vi har lest vet vi ikke hvor mange personer Dalseide-utvalget mener Økokrim bør vurdere å tiltale, forteller Per Otto Dyb, administerende direktør i Siemens Norge og styreformann i Siemens Business Systems, til digi.no.

- Dette er ikke mangel på regler internt, det er etterlevelse av regler som har vært problemet, forteller Dyb til digi.no. Våre interne kontrollrutiner burde vært bedre. Vi har nå blant annet innført de amerikanske Sarbanes-Oxley-rutinene for å øke gjennomsiktigheten i både Siemens og SBS.

- Rapporten viser at det har vært helt nødvendig å starte en opprydningsprosess i en del forhold rundt IKT-kontrakter i Forsvaret. Vi vil nå gå grundig inn i rapporten og vi vil også oversende rapporten til Økokrim slik at de kan vurdere mulige strafferettslige forhold, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Konkret skriver rapporten:

Granskningsutvalgets undersøkelser har avdekt en utsstrakt bruk av direkte anskaffelser. Unntaket fra anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse er gjennomgående begrunnet med tidspress og/eller at bare en leverandør vil være i stand til å levere den ønskede ytelsen. Forsvaret har ikke kunnet godtgjøre at de strenge villkårene for direkteanskaffelser i denne typen tilfeller er oppfylt.

Mottak av fordeler

Undersøkelser foretatt av Granskingsutvalget viser en utstrakt bruk kundepleie overfor Forsvarsansatte og innleide konsulenter. Granskingsutvalget antar at forsvarspersonell kan ha mottatt fordeler som gaver og reiser fra tilknyttede leverandører i strid med gaveforbudet i tjenestemannsloven § 20 og Forsvarets eget anskaffelsesreglement.

Enkelte fordelsoverføringer er etter Granskingsutvalgets oppfatning av en slik art at de kan utgjøre brudd på forbudet mot korrupsjon, jf straffeloven §§ 276 a til c. Dette gjelder både for giver og mottaker av fordelene.

Rolleryddighet

Granskingen har avdekket flere tilfeller av at personell som handler på vegne av Forsvaret, har hatt uheldige dobbeltroller.

Forsvarets forhandlingsleder ved inngåelsen av FISBasis-avtalen var en innleid konsulent.

Vedkommende var daglig leder og hovedaksjonær i konsulentfirmaet IKON AS. Da Forsvaret inngikk FISBasis-avtalen med SBS, var IKON AS avtalerettslig forpliktet overfor SBS til aktivt å bidra til å fremme SBS’ interesser overfor potensielle kunder. Granskingsutvalget har på denne bakgrunn vurdert konsulenten som inhabil til å delta i kontraktsforhandlingene med SBS både i forkant av FISBasis-avtalen og ved senere forhandlinger og kontraktsmodifikasjoner.

Innleide konsulenter har hatt en til dels fremtredende rolle ved Forsvarets anskaffelser på IKTområdet. Granskingen har avdekket enkelte tilfeller hvor konsulentbistanden er skjedd i strid med habilitetsbestemmelsene.

Granskingen har også gitt indikasjoner på at kravet om særlig påpasselighet ved engasjering av konsulenter som tidligere har arbeidet i Forsvaret, ikke følges. Forsvaret har ikke etablert et forsvarlig system innrettet for å fange opp slike tilfeller.

De to mest sentrale personene som nevnes i rapporten som person 1 og person 2 har allerede forlatt Forsvaret, forteller Birgitte Frisch, pressetalskvinne i Forsvarets Logistikkorganisasjon til digi.no.

Det er foreløpig ukjent hvor mange ansatte i Siemens som Økokrim skal vurdere om skal tiltales.

Tre av de sentrale toppsjefene i SBS sa opp sine stillinger i november som en konsekvens av etterforskningen.

Den første delen av saken ble kjent allerede januar i fjor da Siemens ble beskylt for å ha overfakturert Forsvaret på innkjøp av servere og PCer. Siemens blånektet først, men snudde brått i våres og tilbakebetale 19,5 millioner til Forsvaret.

Her kan du selv lese hele granskningsrapporten.

Les mer om: