Munthe og NetCom snart i mål

Gert Munthe og NetCom holder det de lover om at selskapet skal gå i pluss iløpet av året. Hadde det ikke vært for at alle de nye kundene som har kommet til det siste kvartalet, ville NetCom GSM faktisk tjent penger allerede nå...

Gert Munthe og NetCom holder det de lover om at selskapet skal gå i pluss iløpet av året. Hadde det ikke vært for at alle de nye kundene som har kommet til det siste kvartalet, ville NetCom GSM faktisk tjent penger allerede nå...

Med et resultat i første halvår på minus 100 millioner kroner synes alt å være ved det gamle med den private mobiloperatøren NetCom GSM. "Munthes kunder koster fremdeles skjorta", hvisket vår nabo fra Finansavisen oss i øret og pekte på regnskapsposten "Nettverks-, salgs- og administrasjonskostnader" på vel 291 millioner kroner. Og poenget var greit nok det - for av de nesten 300 millionene utgjør forhandlerprovisjoner og markedsføringskostnader over halvparten.

Men argumentet kan også snus på hodet: Uten den intensive markedsføringskampanjen i juni/juli ville nysalget av GSM-abonnement neppe skutt sånn fart som det har gjort, og dermed ville det heller ikke blitt så store utgifter til forhandlerprovisjoner. Utgifter på totalt 155 millioner kroner kunne dermed nesten vært strøket fra regnskapet.

Med en kundetilvekst på 45.817 abonnenter i andre kvartal og i underkant av 10.000 i første, kan man utfra en gjennomsnittlig månedsomsetning per abonnent på 351 kroner, anslå økte trafikkinntekter i første halvår på i beste fall 38 millioner kroner. Sannsynligvis ligger omsetningsøkningen nærmere 30 millioner. Hvilket betyr at NetCom GSM kunne ha hatt et positivt driftsresultat på anslagsvis 17 millioner kroner bare i andre kvartal dersom Munthe & Co hadde redusert sine markedsføringsaktiviteter til et tilnærmet null-nivå.

I skrivende stund ligger NetComs gjennomsnittlige provisjonsnivå i forselgerleddet på omlag 900 kroner per kunde, mens nivået i kampanjeperioden juni/juli var oppe i nærmere 1600 kroner per kunde, opplyser informasjonssjef Per Bjørkum til digi.

NetCom GSMs driftsresultat før forhandlerprovisjoner, markedsføringskostnader og avskrivninger har fra andre kvartal i fjor steget fra 50 millioner kroner til 172 millioner kroner i andre kvartal 1997.

- Dette har vært et godt andrekvartal, var Gert Munthes fornøyde kommentar til analytikere og journalister da halvårsrapporten ble lagt fram i NetComs nye kontorlokaler i Nydalen mandag. Og mest fornøyd er Munthe med kvaliteten på selskapets nye GSM-abonnenter:

- Vi har regnet ut at NetCom i gjennomsnitt har en månedlig omsetning per kunde på 351 kroner, noe som etter våre beregninger er 46 kroner bedre enn det vår ærede konkurrent Telenor Mobil kan vise til. Spesielt vår satsing på direkteselgere har vist seg å dra inn kvalitativt gode kunder - både i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet, sier Munthe.

I et ettårsperspektiv kan NetCom-sjefen konstatere en samlet abonnementstilvekst for selskapet på 106.000.

- Dette er etter mitt syn et riktig og naturlig nivå, sier Munthe, som nå kan skilte med totalt 339.067 GSM-abonnenter.

Munthe kan også skilte med en kundetilfredshetsundersøkelse utført av Feedback Research som viser at NetCom for første gang scorer bedre på dekningskvalitet enn det Telenor Mobil gjør blant egne kunder. Mens 73 prosent av NetCom-kundene sier seg fornøyde med operatørens dekning, sier 71 prosent av Telenor Mobils kunder det samme om sin operatør. NetCom scorer høyere enn Telenor Mobil på fem av syv målekriterier (dekning, pris, nettkvalitet, informasjon og fakturering) mens de scorer likt på de to siste kriteriene (kundeservice og informasjon fra forhandlere).

- Men en total kundetilfredshetindeks på 67 er fremdeles alt for dårlig (Telenor Mobil endte på 62, red. anm innrømmer Munthe, som likevel kan konstatere "at NetComs kundelojalitetsprogram fungerer".

TABELL: Nøkkeltall for NetCom-konsernet - som i tillegg til NetCom GSM også inkluderer forhandlerkjeden Klart Svar AS - alle tall i 1000 kroner.

2. kvartal '97 2. kv. '96 1. halvår '97 1. halvår '96
Driftsinnt. 416.198 239.378 723.031 442.543
Nettv./salgs-/admin.kostn. 347.869 197.267 576.287 338.339
Lønn/sosiale kostn. 37.508 39.454 82.650 75.153
Tap på fordr. 13.790 11.260 16.165 18.024
Ord. avskr. 57.308 42.008 109.723 79.820
Driftsres. - 40.276 - 50.610 - 61.794 - 68.853
Finansinnt./-kostn. 62.839 37.106 95.878 85.732
Res. før skattekostn. - 103.115 - 87.716 - 157.672 - 154.585
Skattekostn. 0 0 0 0
Minoritetsinteresser 0 - 168 0 - 168
Resultat - 103.115 - 87.548 - 157.672 - 154.417

NetCom-aksjen steg fra 95 til 98 kroner umiddelbart etter resultatfremleggelsen, men ligger fremdeles godt under toppnoteringen den 13. august på 104 kroner. Over 70.000 NetCom-aksjer har i løpet av dagen (fram til kl. 12:50) skiftet eier.

Konkurrenten Telenor Mobil, som la fram sine halvårstall den 11. august, hadde en omsetning i første halvår på 2,3 milliarder kroner mot nesten 1,8 milliarder i samme periode i 1996. Omsetningen ble i andre kvartal på vel 1,2 milliarder kroner - en økning på 320 millioner kroner i forhold til andre kvartal 1996.

Telenor Mobil hadde ved utgangen av andre kvartal 1997 1.071.600 abonnenter - av disse er omlag 62 prosent GSM-kunder. Ved utgangen av andre kvartal 1996 hadde Telenor Mobil 815.671 abonnenter. Telenor Mobil har hittil i år en netto tilgang på 125.200 GSM-abonnenter.

Selskapets resultat før skatt etter første halvår 1997 var 315 millioner kroner mot 190 millioner kroner ved utgangen av første halvår 1996.

Til toppen