Nå er faktisk mobilnettene mer stabile

Men ren flaks at det har vært få alvorlige feil?

Nå er faktisk mobilnettene mer stabile
For første gang ser forskerne ved Simula tegn til at mobiloperatørenes nett blir mer til å stole på. Bilde:

Det siste året ser det ut til at mobilforbindelsen er blitt mer til å stole på. Den har bedre oppetid, og de mange og store hendelsene har uteblitt, ifølge den årvisse rapporten fra forskningslaboratoriet Simula.

Men ingen regel uten unntak.

Rapporten "Robusthet i norske mobilnett" fra Center for Resilient Networks and Applications (CRNA) for 2014 fokuserer på den brukeropplevde robustheten i norske mobilnett.

Det handler om blant annet fysisk infrastruktur, nettverksprotokoller, konfigurasjonsvalg, rutiner og beredskap.

859 forbindelser

Grunnlaget for det forskerne er kommer frem til, er målinger av mobilt bredbånd fra fem ulike mobiloperatører i Norge:

Telenor, Netcom, Tele2, Network Norway og Ice.

Målingene er foretatt kontinuerlig gjennom hele 2014, fra målenoder spredt over det meste av landet. De fleste verdiene er hentet fra tettsteder og større byer.

Datasettet består av målinger fra 859 forbindelser fordelt på 281 målenoder i 83 kommuner.

Les også: Løsningen telegigantene ikke vil ha

Måler utfall

Tre ulike nivåer er målt:

Stabilitet i tilkoblingen fanger opp hvor ofte og hvor lenge en mobilforbindelse mister kontakten med mobilnettet.

Stabilitet i dataplanet fokuserer på evnen til å sende data gjennom mobilnettet når kontakten er etablert.

Stabilitet i ytelse beskriver evnen til å levere en jevn og forutsigbar ytelse til typiske applikasjoner som bruker mobilnettet.

Det har blitt bedre

Hovedkonklusjonen er at den brukeropplevde stabiliteten i norske mobilnett har blitt bedre fra 2013 til 2014:

Målingene viser færre brudd i tilkoblingene, lavere pakketap og høyere og mer stabil ytelse.

Telenor peker seg ut i positiv forstand etter å ha gjort endringer i mobilnettet i fjor sommer.

– Denne konfigurasjonsendringen har gitt vesentlige positive utslag på flere av våre målinger, heter det i rapporten.

Dette dreier seg omfærre tilfeller av tapt forbindelse ved overføring av mindre datamengder.

Denne figuren viser reduksjonen i omfanget av pakketap i Telenors nett etter at endringer ble gjort i juli i fjor. Bilde: Tabell fra CRNAs rapport "Robusthet i norske mobilnett"
 

På rett vei

Hos CRNA ser forskerne tydelige tegn på at utviklingen ser ut til å gå i riktig retning.

– Vi er jo glade for at alt har forbedret seg. Dette er året da alle nettverk viser seg å være bedre enn året før. Forbindelsene er mer stabile med mindre pakketap. Og det har ikke vært mange tilfeller av de store hendelsene, sier Ahmed Elmokashfi, PhD ved CRNA.

Stabil over alt

Andre viktige funn som presenteres i rapporten er:

Stabilitet i tilkoblingen

• Forbindelsen mellom målenoder og mobilnettet er mer stabil i 2014 enn i 2013. Mellom 5 prosent (Network Norway) og 14 prosent (Netcom) av forbindelsene mister tilkoblingen mer enn 10 minutter per dag i gjennomsnitt. Tilsvarende tall for 2013 var 15-37 prosent av forbindelsene avhengig av operatør.

• Forskjellene i feilmønster mellom operatørene er mindre i 2014 enn i 2013. Antallet korte avbrudd er vesentlig redusert hos Telenor og Network Norway. Netcom opplever fremdeles noen færre, men mer langvarige avbrudd enn de andre operatørene.

Stabilitet i dataplanet

Pakketap har blitt betydelig redusert fra 2013 til 2014.

For Telenor og Netcom er både gjennomsnittlig og median pakketap mer enn halvert.

Tele2 og Network Norway opplever også en betydelig reduksjon og har de laveste tapsratene.

Ice har en marginalt høyere tapsrate enn GSM-operatørene.

Så du denne? – Mange streker på telefonen betyr ikke at du har god forbindelse

Færre større hendelser

Større hendelser er perioder der mange forbindelser samtidig opplever nedetid eller unormalt høyt pakketap. Ved den mest alvorlige hendelsen mistet alle kundene hos den berørte operatøren forbindelsen i nesten 8 timer.

Stabilitet i ytelse

Målingen av ytelse ble gjort ved å laste ned en fil på 1 MB.

Andelen nedlastingsforsøk som feiler har blitt redusert betraktelig fra 2013 til 2014.

For de fleste forbindelsene er nedlastingen så godt som alltid vellykket. Svært få forbindelser har en feilrate over 3 prosent.

Evnen til å gjennomføre en IP-telefonsamtale over mobilt bredbånd har også økt betraktelig. Fra de fleste målepunktene er andel mislykkede samtaler under 1 prosent hos alle operatører. 10 prosent av forbindelsene opplever fortsatt en feilrate på over 5 prosent.

Ren flaks?

Til tross for de positive resultatene, er ikke Ahmed Elmokashfi ved CRNA sikker på om det er slutt på de store hendelsene.

– Vi hadde færre alvorlige episoder i 2014, men vi vet ikke om det skyldes godt håndverk fra ingeniørene eller ren flaks, sier Elmokasfi til digi.no.