Nekter å lage skikkelig regnestykke

Hva vil det faktisk koste å beholde kontonummer når man bytter bank? spurte Torbjørn Hansen (H).

Nekter å lage skikkelig regnestykke

Hva vil det faktisk koste å beholde kontonummer når man bytter bank? spurte Torbjørn Hansen (H).

digi.no har i en serie artikler satt søkelyset på en mulighet mange ønsker seg: Å kunne beholde sine kontonummer når man bytter bank, på samme måte som man i dag kan beholde sine telefonnummer når man etablerer seg på andre steder.

    Les også:

I dag må man få nye kontonummer når man bytter bank. Det bidrar til å gjøre det vanskelig å bytte bank: Det som er en utfordring for privatkunder, vokser til en stor og kostbar operasjon for bedriftskunder. Mange viderefører derfor kundeforholdet til en bank de er misfornøyd med. Dette bidrar til å minske konkurransen bankene imellom.

Finansminister Kristin Halvorsen ønsket å gjøre noe med dette. I fjor ba hun derfor Kredittilsynet utrede muligheten for å pålegge bankene å etablere en ordning der kunder kan beholde kontonummer når de bytter bank.

Utredningen konkluderte med at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å innføre en slik mulighet. Ingen av høringsinstansene hadde innvendinger mot denne konklusjonen, på tross av at det ikke forelå noe regnestykke for å begrunne påstanden.

I Stortingets spørretime onsdag denne uken, stilte stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (Høyre) spørsmål om hvorvidt Finansdepartementet ville forsøke å regne seg frem til kostnader og potensielle gevinster ved å pålegge bankene å la kundene beholde kontonummeret når de bytter bank:

«Banksektoren er preget av at få skifter bankforbindelse. Dette svekker konkurransen og gir dyrere banktjenester. Innføring av personlige kontonumre vil forenkle bytte av bank. Regjeringen har likevel konkludert med ikke å pålegge dette fordi omkostningene angivelig er for høye. Kostnadsspørsmålet er dårlig utredet. En del eksperter mener at kostnadene er lavere enn det næringen hevder.

Vil Regjeringen få de konkrete kostnadene beregnet av uavhengige aktører, og hvilken tidsfrist vil det i så fall være for dette?»

- Etter arbeidsgruppens oppfatning ville innføring av personlige kontonumre ikke gi tilstrekkelige samfunnsøkonomiske gevinster i forhold til kostnadene. Finansministeren svarte slik:

– Etter arbeidsgruppens oppfatning vil innføring av personlige kontonumre ikke gi tilstrekkelige samfunnsøkonomiske gevinster i forhold til kostnadene. Arbeidsgruppen anbefalte i stedet myndighetene å følge opp banknæringens arbeid med å utarbeide standardavtaler for ansvars- og arbeidsfordelingen ved bankbytte mellom ny og gammel bankforbindelse, såkalte «switching codes». Dette ble vurdert å kunne være en god løsning på mange av de praktiske problemene som kundene møter ved bankbytte.

Halvorsen viste til at rapporten konkluderer med det ikke er mulig å få på plass en kvalifisert oppfattning om de totale kostnadene ved et slikt prosjekt.

– Når det gjelder kostnadssiden ved innføring av personlige bankkontonumre, gjorde arbeidsgruppen det i rapporten klart at det ikke hadde vært mulig å foreta en systematisk gjennomgang for å identifisere alle forhold som måtte endres, og at det derfor heller ikke var mulig å ha en kvalifisert oppfatning av de totale kostnadene ved innføring av personlige kontonumre, sa hun.

Hansen på sin side trakk frem at enkeltnæringer sjeldent jubler over tiltak som gir økt konkurranse og lavere marginer.

– Det er ganske åpenbart i denne saken, som i andre konkurransesaker, at det er ulike interesser mellom forbrukerne på den ene siden, en næring på den andre siden og samfunnet på den tredje siden, bemerket Hansen i sin replikk.

Han påpekte også at utvalget som ble spurt i høringen, var tungt representert av representanter for de store bankene.

Finansministeren ville imidlertid ikke være med på å få en ekstern part til å gjøre en uavhengig kalkyle for å se på kostnader og størrelsen på den potensielle gevinsten.

– Når det gjelder å sette i gang et omfattende arbeid for å gå nærmere gjennom kostnadene ved å innføre en mulighet til å ta med seg kontonummeret sitt hvis man bytter bank, vil jeg avvente det til vi ser om de retningslinjene som vi nå gjennomfører når det gjelder «switching codes», fungerer, at det blir enklere jo flere som bytter bank. Men det er absolutt et spørsmål som det er aktuelt å komme tilbake til senere, svarte Halvorsen.

Hansen var også opptatt av den andre siden av regnestykket: Hvor stor samlet gevinst det ville vært mulig å hente ut fra økt konkurranse.

– Arbeidsgruppens rapport viser at man heller ikke har regnet på fordelene for forbrukerne og for kundene i banknæringen av en slik flyttemulighet. Det er veldig mange privatkunder i norsk banknæring. Det er også veldig mange små og mellomstore bedrifter som vil kunne oppnå lavere kostnader hvis man får bedre konkurranse i dette segmentet i banknæringen. Det er sikkert mulig å lage regnestykker som viser at hvis man har så og så stor gevinst pr. kunde, vil det også utgjøre et ganske stort tall i et slikt regnskap, sa Hansen.

– Situasjonen er jo at Finansdepartementet ikke har grunnlag for kostnadsestimatene, og man har heller ikke i særlig grad regnet på hva slags gevinst en slik flyttemulighet vil ha for næringen, sier Hansen.

Etter spørretimen sier Torbjørn Hansen til digi.no at han er skuffet over at finansministeren ikke vil gjøre et ordentlig regnestykke på problemstillingen.

– Det er åpenbart at man kan få et ganske stort tall med gevinsten mange kunder kan spare i lavere gebyrer ved økt konkurranse, sier Hansen til digi.no.

– Generelt så har jeg vel inntrykk at det er lite politisk fokus på konkurranse i banksektoren, fordi man har et annet hensyn, nemmelig finansiell stabilitet. Det vil si hvor stor egenkapital og hvor gode marginer de har, sier Hansen.

Hansen er ikke fremmed for at Finansdepartementet og Kredittilsynet har rett i at det vil bli for dyrt, men han stusser på at man så lett lar seg overbevise om at det blir for dyrt, selv uten en skikkelig utregning.

– Det er underlig at finansministeren setter i gang et så omfattende arbeid, og så lar seg avfeie av et så dårlig fundamentert arbeid, sier Hansen til digi.no.

Her kan du lese Storingets referat fra spørretimen i sin helhet. Torbjørns Hansens spørsmål er nummer 5, cirka midtveis i teksten. Teksten er markert med klokkeslettet 12:02:39.

    Les også:

Les også hva VG.no skriver om saken.

Til toppen