Nera med resultatvarsel - igjen

Nera har tenkt seg om og justert ned resultatene for 1997 med 39,3 millioner kroner. Selskapet har ikke endret holdning til forretningspotensialet i Asia.

Nera har tenkt seg om og justert ned resultatene for 1997 med 39,3 millioner kroner. Selskapet har ikke endret holdning til forretningspotensialet i Asia.

Det er i hovedsak nedvurderinger av varelageret og kunderfordringer som trekker ned 1997-resultatet.

- I forbindelse med omorganiseringen av Nera har vi tatt en grundigere gjennomgang av de ulike forretningsenhetene enn det som er vanlig ved årsavslutningen forklarer informasjonssjef Helge Skaar i Nera.

- Hvilke deler av varelageret er det som er nedvurdert?

- De viktigste postene her er produksjonslageret, da spesielt for transmisjonsprodukter. Enkelte deler har blitt vurdert som mindre verdt enn tidligere ut fra en vurdering av hvor lett det vil bli å selge de ferdige produktene. Vi har da sett på risikoen for å bli sittende igjen med produkter fordi de er for gamle.

- Skyldes disse vurderingene på noen måte utskillelse av virksomheten for kraftverkskommunikasjon?

- Nei, her er det ingen sammenheng.

- Er kurans-vurderingene sett i sammenheng med avhendelse av enkelte virksomhetsområder, slik at man har nedvurdert deler til produkter som vil fases ut dersom enkeltselskaper blir solgt eller innfusjonert i andre selskap?

- Nei, disse vurderingen er utelukkende et resultat av at vi nå har tatt en meget grundig gjennomgang av selskapet før oppsplittingen i fire ulike datterselskap.

- Samtidig med at varelagervurderingene har gitt en nedskrivning, har dere økt avsetningene til ulike garantiansvar. Skyldes dette prisreduksjoner som gjør at dere må tilbakebetale tidligere innfakturerte beløp?

- Disse avsetningene skyldes at vi har inntektsført for høye marginer i enkelte pågående prosjekter, og at vi ikke har satt av tilstrekkelig i forhold til de garantiansvar vi står overfor.

- Så det er kostnadsoverskridelser i enkelte prosjekter, som dere må ta på deres kappe?

- Det stemmer.

Nera har kostnadsført cirka 22 millioner kroner i forbindelse med omorganiseringen av selskapet.

- Dere trekker også frem at utviklingen i Asia påfører dere tap på 11 millioner kroner. Hva har skjedd her siden fremleggelsen av årsresultatene?

- Det har gradvis fremkommet ytterligere informasjon i forbindelse med kundemassen i området. Endringene gjelder innbetalinger fra våre kunder og tidspunkt for disse.

- Dere endrer altså på vurderingen av fortiden i forbindelse med utviklingen i Asia. Endrer dere samtidig syn på den fremtidige utviklingen i det asiatiske markedet?

- Nei, vi kan ikke se at forretningspotensialet i Asia er vesentlig endret siden vi la frem de foreløpige resultatene for 1997. Det vi sa da var at volumene og mulighetene ville bli noe redusert på kort sikt, men at vi på lengre sikt tror på et betydelig potensial i regionen.

Samlede nedjusteringer for Nera-gruppen i relasjon til Asia er på 11 millioner kroner. I tillegg har selskapet reversert føringen av salgsgevinsten på 6,5 millioner kroner fra Nera Ltd.

Totalt er nedjusteringen på 39,3 millioner kroner, hvilket tilsvarer 28,5 prosent av det opprinnelige resultatet før skatt. Resultat etter skatt er redusert med 28,5 millioner kroner. Utbyttet foreslås uendret, hvilket gir en utdeling på hele 42 prosent (0,5 av 1,19 per aksje).

Til toppen