Nettbrukere ønsker skreddersøm

Lesere av nettaviser vil i større grad være med på å bestemme hvordan nyhetene presenteres. Dette er en av konklusjonene i en ny delrapport fra den norske forskeren Martin Engebretsen.

Lesere av nettaviser vil i større grad være med på å bestemme hvordan nyhetene presenteres. Dette er en av konklusjonene i en ny delrapport fra den norske forskeren Martin Engebretsen.

Ny bruk av teknologi og utstrakt bruk av hypertekst har vært fokus i andre del av Martin Engebretsens nettavisundersøkelse. Undersøkelsen inngår i en doktoravhandling ved Universitetet i Bergen som skal avsluttes ved årtusenskiftet og første del ble presentert i november i fjor (se under "relaterte saker" i høyre marg).

- Denne delrapporten tar blant annet for seg nye måter å presentere en nyhetssak på. Jeg eksperimenterer med ny teknikk som kan gi leseren mulighet til selv å navigere gjennom nyheten og velge hvilken rekkefølge han vil lese de ulike elementer. Det åpner for store endringer i journalistens rolle, noe mange journalister kanskje vil vegre seg for, sier Engebretsen.

- Det er ofte vanskelig å sette mye informasjon sammen til én fortelling, slik man gjør i tradisjonell nyhetsformidling. Ved å utnytte hypertekst-teknologien bedre, kan man presentere intervjuer og annet kildemateriale mer i sin helhet. Det er ikke alle typer saker det passer å gjøre dette på. Men større, sammensatte saker som for eksempel politikk, katastrofer, kriminalitet og lignende burde egne seg godt, sier Engebretsen.

For å måle hva lesere av en nettavis ønsker, utarbeidet Engebretsen fire ulike versjoner av samme nyhetssak, som ble presentert for testpanelet.

Den første versjonen var tradisjonell, mens den andre hadde en del tilleggsinformasjon med pekere i teksten og enkle ordforklaringer. I den tredje versjonen ble skjermen delt i flere rammer hvor en kortfattet hovedtekst kunne suppleres med elementer fra annen dekning av saken. Den fjerde versjonen av nyheten hadde den mest nettverkspregede strukturen, der leseren måtte velge fra en knappemeny for å få innblikk i nyhetselementene. Her kunne også lyd- og bildeelementer puttes inn.

- Tre av fire i panelet svarte at de foretrakk de to mest "radikale" presentasjonene av nyheten. Det er rimelig å fortolke deres svar dithen at et stort flertall mener at komplekse, kontektsrike saksforhold bør presenteres med hyperstruktur, mens et mindre flertall mener at den tradisjonelle, lineære strukturen egner seg best for presentasjon av saker som er mer oversiktlige og fokuserte, sier Engebretsen.

Hovedhensikten med undersøkelsen Engebretsen utfører, er å overvåke utviklingen av brukernes holdninger til og forståelse av det nye mediet. Etter to runder med spørreskjemaer er det tydelig at brukerne i økende grad oppfatter nettaviser som et selvstendig medium med sine egne, spesielle egenskaper.

- Utviklingen åpner for, og krever at en nettavis ikke skal være en papiravis på nettet, sier Engebretsen. Tredje delrapport er ventet i løpet av høsten.

Til toppen