Ni delstater viderefører søksmålet mot Microsoft

Delstatene fikk til noen små endringer i monopolforliket. Likevel varsler ni av dem at de fører søksmålet videre, i håp om kraftigere tiltak mot Microsoft.

Delstatene fikk til noen små endringer i monopolforliket. Likevel varsler ni av dem at de fører søksmålet videre, i håp om kraftigere tiltak mot Microsoft.

Forhandlingene mellom delstatene karakteriseres som "kaotiske" av amerikansk presse. De endte med at halvparten - Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, New York, North Carolina, Ohio og Wisconsin - skrev under på et forlik der Microsoft og USAs justisdepartement gikk med på å klargjøre noen få detaljer. De andre - California, Connecticut, District of Columbia, Florida, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah og West Virginia - uttrykker den oppfatningen at selv om forliket er et framskritt, går det ikke langt nok i å ivareta interessene til konkurrenter som er rammet av Microsofts misbruk av monopolmakten.

Det betyr at dommer Colleen Kollar-Kotelly må føre to prosesser parallelt. De ni delstatene som fører søksmålet videre skal begynne å samle vitner og utarbeide et dokument der de gjør rede for hvilke ytterligere begrensninger de vil kreve i Microsofts forretningsdrift. Dokumentet skal leveres i desember. Så skal det besvares av Microsoft, og dette svaret skal igjen kommenteres skriftlig av delstatene. I mars møtes partene i retten.

Samtidig skal forliket behandles etter Tunney Act. Først skal det reviderte forliket publiseres offisielt. Deretter er det 60 dager der hvem som helst kan levere kommentarer. Etter det har justisdepartementet 30 dager på seg til å sammenfatte sine reaksjoner på høringsrunden. Til slutt skal dommeren innkalle til høringer. Dersom hun er overbevist om at forliket ivaretar offentlighetens interesser, og at det er oppnådd som følge av politisk press, kan hun godta det. Det kan skje en gang i februar.

Dommeren kan følgelig komme i den situasjonen at hun etter å ha godtatt forliket i februar, noen uker seinere skal avgjøre om det er nødvendig med ytterligere straffetiltak mot Microsoft. Amerikanske eksperter mener det er mulig for henne å både godta forliket og deretter kreve ytterligere straffetiltak. De ser imidlertid fram til kreative resonnementer for å dekke over det tilsynelatende selvmotsigende i en slik framgangsmåte.

Det endelige forliket er revidert på disse punkter i forhold til det opprinnelige dokumentet som ble kjent fredag:

  • strengere bestemmelser til konkurrentenes fordel om Microsofts plikt til å dele informasjon om tekniske detaljer i hvordan Windows fungerer og samvirker med andre applikasjoner, på både server- og klientsiden
  • en utvidelse av de typer konkurrenter som omfattes av forliket
  • større klarhet i PC-leverandørenes anledning til å forhåndsinstallere konkurrerende programvare
  • mer presise formuleringer skal hindre Microsoft fra å bruke personvern og sikkerhet som argumenter for å avslå konkurrenters berettigede krav om innsyn i Windows

Dette tetter noen av smutthullene kritikerne pekte på, og kan også betraktes som en imøtekommelse av innvendinger fra forskere ved universitetet i Chicago (se artikkelen Frykt for smutthull i Microsoft-forliket). Justisdepartementet mener endringene er små presiseringer, mens delstatene framhever dem som viktige forbedringer.

Delstatene som fortsetter søksmålet, sier de er åpne for å fortsette forhandlinger med Microsoft med tanke på å oppnå et nytt forlik. Underhånden heter det at minst seks av de ni stadig håper å få til enda noen detaljendringer slik at de kan slutte seg til forliket. Microsofts ledende jurist John Warden sier at selskapet aldri vil avslå å lytte, men at stridsspørsmålene har vært "belyst til døde.. av folk som er utslitt". ZDnet tolker dette som positive signaler i forhold til nye forlikssamtaler, mens Wall Street Journal har motsatt oppfatning. Under alle omstendigheter er mandatet til den rettsoppnevnte mekleren Eric Green avsluttet.

To av Microsofts konkurrenter har rukket å kommentere det reviderte forliket. Sjefsjurist Paul Capuccio i AOL Time Warner støtter delstatene som fører søksmålet videre, og begrunner det med at forliket ikke ivaretar forbrukerinteresser eller konkurransehensyn, og at Microsoft står fritt til å misbruke sin monopolmakt. En talsperson for Oracle sier det ikke er reelle forskjeller mellom det opprinnelige og det reviderte forliket, og at avtalen framstår som "utrolig og uforklarlig."

Microsoft sier seg glad for at så mange delstater har sluttet seg til forliket. Bill Gates sier forliket påfører selskapet "strenge begrensninger", men at avtalen er "rimelig og fornuftig".

Til toppen