Nordisk Mobiltelefon ut av nødnettet

Nordisk Mobiltelefon får ikke være med på en av Norges mest prestisjefylte kontrakter - nødnettet.

Nordisk Mobiltelefon får ikke være med på en av Norges mest prestisjefylte kontrakter - nødnettet.

Nordisk Mobiltelefon følte seg forbigått ved avvisning av søknaden om deltagelse til et av Norges mest prestisjefylte anbud, nødnettet og klaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Selskapet mener det ikke foreligger noen grunn for at Justisdepartementet kan avvise søknaden om prekvalifiseringen.

Nordisk Mobiltelefon (NMAS) ble 8. juni i fjor tildelt en 15-årig lisens til å bygge og drifte et mobiltelefoninett på 450 MHz.

Selskapet mente departementets diskvalifisering fra konkurransen er i strid med både prekvalifikasjonsgrunnlaget og anskaffelsesforskriften paragraf 5-5. Det gjelder prinsippene om forutberegnelighet, likebehandling, forholdsmessighet og saklighet.

På onsdag ble det gjort kjent at KOFA avviste klagen fra Nordisk Mobiltelefon.

Klagenemnda mener Justisdepartementet hadde godt nok grunnlag for å eliminere Arnfinn Röstes selskap fra prosessen, som nå er gått videre til anbudsrunde, skriver Teleavisen.

NMAS fikk heller ikke medhold i klagen på at departementet hadde brutt bestemmelsene om offentlig anskaffelse når det gjelder å «gjøre modellen for kvalifikasjonsvurderingen kjent for leverandørene».

På likebehandlingskravet skriver KOFA:

Kravet til likebehandling forutsetter at kvalifikasjonskravene vurderes på samme måte overfor samtlige leverandører i konkurransen. Regelverket åpner følgelig ikke for at kvalifikasjonskravene anvendes lempeligere overfor enkelte leverandører.

Nødnettprosjektet leiet inn eksterne konsulenter for å gjøre vurderingene i prekvalifiseringen. Disse var ikke de samme som utformet innbydelsesdokumentet.

KOFA konkluderer også med at oppdragsgiver (Justisdepartementet ved Nødnettprosjektet) må tillegges en betydelig frihet i vurderingen av leverandørenes kvalifikasjoner.

Nødnettprosjektet mener at NMAS ikke har tilfredsstilt kravene til finansiell soliditet og organisatorisk styrke for en operatør som skal levere livsviktige nødnett-tjenester til brannvesen, politi og ambulanser, og får støtte fra KOFA:

Klagers firma har i seg selv ikke den nødvendige økonomiske styrke, og har heller ikke kunnet stille noen morselskapsgaranti. Dette innebærer en stor risiko for oppdragsgiver, og er ikke tilstrekkelig til at klager oppfyller kravene stilt til økonomisk stilling heter det i vedtaket.

Til toppen