Norge på 5. plass i bredbånd

Ny «Connectivity Scorecard»-rapport fra Nokia Siemens.

Norge på 5. plass i bredbånd

Ny «Connectivity Scorecard»-rapport fra Nokia Siemens.

På oppdrag fra Nokia Siemens Networks har Leonard Wavermann, professor ved London Business School og ellers knyttet til konsulentgruppen LECG, utarbeidet en rapport om i hvilken utstrekning myndigheter, bedrifter og forbrukere i 50 ulike land utnytter IKT til økonomisk og sosial utvikling: «Connectivity Scorecard 2009».

Poenget er altså å måle ikke bare tilgang til bredbånd, men også gleden og nytten samfunnet har av forbindelsene.

Wavermann publiserte en tilsvarende rapport i fjor. 2008-rapporten var begrenset til 25 land, og Norge var ikke blant dem. Det er vi i år.

I år som i fjor forteller Connectivity Scorecard at USA er flinkest til å utnytte bredbånd, selv om den teknologiske infrastrukturen langt fra er verdens beste.

    Les også:

I skrivende stund er årets rapport ikke allment tilgjengelig. Den vil publiseres etter klokka 15 i ettermiddag på et eget nettsted: connectivityscorecard.org.

Hovedkonklusjonen i årets rapport er at alle land, også USA, har et stort forbedringspotensial innen både utbygging av infrastruktur og hvordan den utnyttes økonomisk og sosialt.

– I disse dager ser regjeringer verden over på hvordan de kan sparke sine økonomier i gang med ulike typer stimuli. Connectivity Scorecard viser at hver eneste av dem, USA medregnet, har mange muligheter til å utvikle sin IKT-infrastruktur og bruke den bedre, til gangs for både økonomien og samfunnet, heter det i en uttalelse fra Wavermann.

Nokia-sjef Simon Beresford-Wylie mener rapporten understreker at teknologi ikke er et mål i seg selv, men et verktøy. Han anbefaler at myndighetene bruker rapporten som veiviser i hvordan teknologien kan utnyttes bedre.

I samsvar med definisjoner gitt av World Economic Forum – samlingen av globale politiske og næringslivsledere som skjer i disse dager i Davos i Sveits – skiller Connectivity Scorecard mellom to typer land: innovasjonsdrevne økonomier og ressurs- og effektivitetsdrevne økonomier. Det er valgt ut 25 land i hver av disse kategoriene. Måltallene er beregnet slik at man kan ikke kan sammenlikne land på tvers av kategorier. At Tyrkia har høyere karakter enn Norge betyr altså ikke at Tyrkia utnytter bredbånd bedre.

Måltallet for hvert land er et gjennomsnitt av seks delkarakterer. Innenfor hver kategori land, gis den beste delkarakteren poengverdien 10. Hadde et land oppnådd de beste delkarakterene i forhold til alle andre land i sin kategori, ville det altså oppnådd måltallet 10,00. Poenget med denne beregningsmåten er å understreke at måltallet gjenspeiler hvor langt et land er kommet i forhold til det beste som faktisk finnes, framfor å måle det mot en ideell modell.

Beregningsmåten gjør det ikke bare umulig å sammenlikne land som tilhører forskjellige utviklingskategorier. Man må også ta forbehold for den allmenne nivåhevingen når man sammenlikner årets måltall med fjorårets.

USA skårer høyest blant de innovasjonsdrevne økonomiene, med måltallet 7,71. Ifølge rapporten gjør landet det dårlig innen infrastruktur for forbrukere, både 3G mobil og vanlig bredbånd, og har mye å tjene på å bygge ut infrastrukturen. Et annet tiltak som anbefales overfor USA er opplæring slik at brukere blir flinkere til å utnytte mulighetene i infrastrukturen.

Rapporten understreker at investeringer i infrastruktur må følges opp av tiltak for å sikre intelligent bruk, ikke bare opplæring men også programvare og andre verktøy.

Dette er måltallene for landene i hver av de to kategoriene i rapporten:

    Les også:

Til toppen