BEDRIFTSTEKNOLOGI

Norge skal delta i språkprogram i EU

På grunnlag av en enstemmig innstilling, har Stortinget enstemmig vedtatt at Norge skal ta offisielt del i EU-programmet Multilingual Information Society (MLIS). Formålet med programmet er å stimulere til utvikling av teknologiske hjelpemidler for de små språkene.

Eirik Rossen
18. des. 1997 - 15:50

- Stortingets vedtak betyr at MLIS-deltakelse inkluderes i EØS-avtalen, sier ekspedisjonssjef Sigve Gramstad i Kulturdepartementet. - Et vesentlig mål med MLIS er å utvikle verktøy for å oversette dokumenter fra engelsk til andre språk. Vedtaket innebærer at Norge offisielt blir deltaker i programmet. Det betyr at norsk-initierte prosjekt vurderes på lik linje med prosjekt fra andre land.

Gramstad forteller at Rådet for teknisk terminologi og flere norske bedrifter allerede deltar i MLIS, der alle prosjekter må ha deltakere fra flere land.

Gramstad forteller at gangen i behandlingen av EØS-relaterte saker er at proposisjonene - i dette tilfellet Stortingsproposisjon nr 6 1997/1998 som er tilgjengelig på nettstedet Odin - fremmes av Utenriksdepartementet, mens den praktiske behandlingen besørges av fagdepartementet og den tilsvarende komiteen på Stortinget - i dette tilfellet Kulturdepartementet og Familie-, forbruker- og kulturkomiteen. Arbeidet med MLIS skal samordnes av Kulturdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet.

I proposisjonen heter det følgende om hva dette koster Norge:

"Totale kostnader for MLIS-programmet er berekna til 120 millionar kroner for åra 1996 til og med 2000. Norsk del av kontingenten vil for 1997 utgjere om lag 78000 kroner. I tillegg kjem administrative kostnader på 300000 kroner. Kontingenten vil bli delt mellom Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Sjølv om Kulturdepartementet vil ha det formelle oppfølgingsansvaret for programmet, vil ein òg få til eit samarbeid om programmet på administrativt plan."

"I 1998 vil for Noreg sin del dei operasjonelle kostnadene vere omlag 400000 kroner, mens dei administrative kostnadene er berekna til omlag 270000 kroner. I budsjettet for 1998 er det også foreslått at det blir sett av omlag 350000 kroner til nasjonal oppfølging av MLIS-programmet."

Om innretningen av programmet på små og mellomstore bedrifter heter det:

"Utviklinga av IT har gjeve ei rekkje nye rammevilkår i arbeidslivet, og vi ser i dag framveksten av eit informasjonssamfunn der kunnskap og tenesteyting blir stadig viktigare faktorar i nasjonaløkonomien. Den vidare utviklinga av IT-området frå norsk side vil i stor mon skje gjennom norske små og mellomstore verksemder. MLIS-programmet skal i første rekkje styrkje slike verksemder som arbeider innan språkteknologiområdet. På sikt skal òg tiltaka under programmet, som til dømes styrkjing av informasjonsteknologisk overføring frå eit språk til eit anna og metodar for fleirspråkleg informasjonssøking på internett, gje betre kår også for andre typar små og mellomstore verksemder som arbeider mot ein internasjonal marknad."

Slik knyttes MLIS-deltakelsen til norsk politikk vedrørende informasjonsteknologi og språk:

"Norsk språk er den viktigaste berebjelken i norsk kultur og eit grunnlag for vår nasjonale identitet. Arbeidet for å bevare norsk som bruksspråk på alle område i samfunnet er derfor eit viktig nasjonalt innsatsområde. Dette gjeld ikkje minst på IT-feltet, og innan språkteknologi, der engelsk har ei dominerande rolle og dermed fortrengjer norsk. I utgreiinga Skape - bevare - formidle. Grunnlagsmateriale for en IT-plan for kultursektoren (Kulturdepartementet 1996) blir det slått fast at det trengst ei brei mobilisering for å verne om norsk språk gitt dei nye forholda innan IT-sektoren."

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.