Norske politikere prioriterer foreløpig ikke norsk språkbank

Professor Torbjørn Nordgård tror Norsk Språkbank ikke når opp på årets statsbudsjett, til tross for at han mener språkbanken er ukontroversiell.

Torbjørn Nordgård er kjent både som professor ved NTNUs Lingivstisk institutt, og som daglig leder i språkteknologiselskapet LingIT AS. Professoren var nestleder for utvalget som i forrige uke la fram, på bestilling fra Kultur- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, en utredning om etablering av en egen norsk språkbank, der man skal samle alle fellesressurser som kreves for å få fart på norsk språkteknologi.

Utvalget mener språkbanken må etableres så fort som mulig, og at den vil kreve mellom 70 og 80 millioner kroner i statlige bevilgninger over en periode på fem år.

Les også

I disse statsbudsjettider stiller spørsmålet seg selv.

- Det er liten grunn til å tro at språkbanken kommer på statsbudsjettet for 2003, sier Nordgård til digi.no. - Vi som har arbeidet med saken, håper og forventer at man kommer i gang med statsbudsjettet for 2004.

Nordgård og de andre som har båret fram forslaget, særlig Norsk Språkråd som har det operativet ansvaret for innstillingen, akter ikke å late seg mens de venter på penger.

- Vi vil gå aktivt for å etablere organisasjonen som skal drive språkbanken. Vi har foreslått en stiftelse, men det må avklares med departementet om dette er den mest fornuftige måten å organisere banken på.

En henvendelse fra digi.no til utvalgets formelle opphav, Kulturdepartementet, røper at man der ikke har satt seg inn i forslagene ennå. Nordgård har større tro på Næringsdepartementet.

- Næringsdepartementet var representert på seminaret vi holdt i Bergen i forrige uke. Interessen der er rimelig stor. Man ser behovet for språkbanken og forstår at språkbanken kan være et viktig instrument for å effektivisere offentlig sektor og for å få et mer kostnadseffektivt næringsliv.

Nordgård mener det som gjenstår er å få interessen til å bli stor nok til å gi utslag i politiske prioriteringer.

- Så vidt jeg vet, går det ikke partipolitiske skiller i denne saken. Språkbank har vært diskutert siden 1999, og begge de foregående regjeringene har uttalt seg positivt. Næringsminister i Stoltenberg-regjeringen, Grete Knudsen, har bidratt til den siste innstillingen gjennom sin innsats for ressursgruppen som Språkrådet utnevnte for utvalget. Vi ser liknende initiativ i andre land, og det vil være helt uforståelig dersom vi ikke får klare positive signaler i løpet av kommende år.

Til toppen