Ny e-handelslov fritar nettverter for mye ansvar

Mellommenn kan ikke stilles til ansvar for å ha lagret og overført andres ulovlige informasjon dersom foralget til ny e-handelslov blir vedtatt, kommenterer advokat Magnus Stray Vyrje.

Mellommenn kan ikke stilles til ansvar for å ha lagret og overført andres ulovlige informasjon dersom foralget til ny e-handelslov blir vedtatt, kommenterer advokat Magnus Stray Vyrje.

Regjeringen fremla sist fredag forslag til nye ansvarsfrihetsbestemmelser i e-handelsloven. Dette for å etterkomme kravene om begrenset ansvar for tjenesteytende mellommenn i ehandelsdirektivet. Fristen for gjennomføring løp her ut 17.01.02.

Domstolene har derfor allerede begynt å praktisere de nye bestemmelsene. Det så vi eksempel på sist sommer, da Borgarting lagmannsrett avsa frifinnende dom i straffesaken mot Tele2. Bakgrunnen var avdekking av pornografisk materiale på Tele2s nettserver. Materialet ble gjort tilgjengelig for Tele2s nettkunder via såkalte nyhetsgrupper.

I byretten ble Tele2 dømt. Dette fordi straffelovens § 211 satte straff for uaktsom utbredelse.

Det sentrale spørsmål var derfor for lagmannsretten om Norge ifølge e-handelsdirektivet allerede er forpliktet til å avstå fra å straffe "uaktsom" videreformidling, dette på grunn av direktivets krav om "forsett" og departementets forestående lovforslag.

Og det fant altså lagmannsretten at Norge var forpliktet til.

Som det fremgår av dommen: "Lagmannsretten har for sitt vedkommende under tvil kommet til at EF-direktivet, sammenholdt med straffeloven § 1 annet ledd, medfører at bare den rene forsettshandling kan belegges med straff i et tilfelle som det foreliggende. Under henvisning til at aktor i denne konkrete sak og under disse spesielle omstendigheter har nedlagt påstand om frifinnelse, lar imidlertid retten den nærmere drøftelse av dette spørsmål ligge. Retten tar påstanden om frifinnelse til følge."

Uansett; dersom mellommennene følger de krav som det lovforslaget nå stiller, kan de verken stilles til ansvar for å ha overført/gitt tilgang til/lagret andres ulovlige informasjon, eller gjøres medvirkningsansvarlig.

Når så er sagt, er det imidlertid ikke slik at slike mellommenn uten videre kommer i ansvar dersom de faller utenfor de nye ansvarsfrihetsbestemmelsene. Dette må på vanlig måte vurderes ut fra gjeldende regelverk, for eksempel straffe- og åndsverksloven.

Ettersom kravene i e-handelsdirektivet kun er minstekrav, står det i utgangspunktet Stortinget fritt å innføre mer omfattende begrensninger. Denne muligheten har imidlertid ikke departementet (NHD) benyttet seg av.

E-handelsdirektivets artikkel 12 (ren videreføring), 13 (mellomlagring) og 15 (overvåkning) foreslås nemlig gjennomført tilnærmet ordrett. Ved gjennomføringen av artikkel 14 (vertstjenester) er det riktignok gjort visse tilpasninger.

Det nye lovforslaget er kanskje spesielt viktig for nettverter - teleoperatører, portaler og elektroniske oppslagtavler - som lagrer informasjon på oppfordring fra andre. Dette fordi ansvaret for hosting foreslås betydelig innsnevret.

Når det gjelder straffansvaret, gjennomføres begrensningen ved at forslaget oppstiller krav om "forsett", jamfør Tele2-saken.

Nettverten kommer derfor bare i ansvar dersom han anser det som sikkert eller overveiende sannsynlig at den informasjon som han lagrer, er ulovlig.

Så lenge han foretar en aktsom vurdering, er verten ansvarsfri. Og han har ingen overvåkingsplikt

Også erstatningsansvaret begrenses. Her ved at det innføres et krav om "grov uaktsomhet". Avviket fra det forsvarlige må med andre ord være markert. Hensynet til ytringsfriheten skal og må balanseres.

Det vil derfor ikke være grovt uaktsomt dersom nettverten lagrer informasjon som det hersker usikkerhet om er rettsstridig.

Nettverten må imidlertid reagere dersom han mottar kunnskap om at hans lagrede materiale er rettsstridig.

Nødvendige undersøkelser må igangsettes "uten ugrunnet opphold". Hvilken nærmere tidsramme det så ligger i dette, må vurderes konkret.

Til toppen