Ny lov skal gi bedre konkurranse innen ekom

Regjeringen foreslår flere endringer i ekomloven.

Regjeringen sendte i dag ut denne pressemeldingen:

Endringer i ekomloven: Sterkere virkemidler for å nå telepolitiske mål

Sterkere virkemidler skal sikre at de telepolitiske målene om gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester for brukerne blir nådd. Myndighetene skal blant annet kunne ilegge tilbydere overtredelsesbot ved brudd på ekomloven. Dette går fram av et forslag til endringer i ekomloven. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Forslag om å ta i bruk overtredelsesbot ved brudd på ekomloven, ekomforskriften og vilkår gitt med hjemmel i loven, vil legge forholdene bedre til rette for en positiv utvikling av konkurransen i ekommarkedet.

Forslaget til endring i ekomloven inneholder også en ny regel om tilbakebetaling mellom tilbydere. Forslaget innebærer at tilbydere med sterk markedsstilling må betale tilbake dersom de har krevd ulovlig overpris for innsatsfaktorer som de selger til andre tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Forbedret klageordning
Virkeområdet for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) foreslås utvidet til å omfatte alle elektroniske kommunikasjonstjenester.

Forslaget inneholder også en bestemmelse om at det skal være en lovfestet plikt for leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester til å være tilsluttet Brukerklagenemnda. Alle forbrukere som har avtaler med slike leverandører vil dermed være omfattet av klageordningen.

Dersom enkelttilbydere ikke frivillig inngår avtale om å være med i Brukeklagenemnda, må Post- og teletilsynet etter dagens ordning fatte enkeltvedtak overfor disse.

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon er en forbrukerklageordning hvor forbrukere på rask og billig måte skal få behandlet sine klager på elektroniske kommunikasjonstjenester.

Mobilregulerte soner
For å harmonisere ekomloven med straffeprosessloven foreslås det å innta en hjemmel i ekomloven som gir politiet, på visse vilkår, adgang til å ta i bruk frekvenser tildelt mobiloperatører. Straffeprosessloven gir politiet mulighet til å bruke peileutstyr for å identifisere mobiltelefoner innenfor et begrenset område, noe som igjen forutsetter etablering av såkalte mobilregulerte soner. Slike soner opprettes ved at trafikken "jammes" eller ved at det opprettes falske basestasjoner som fanger opp mobiltelefoners identitet.

Politiet vil etter forslaget også kunne søke om å opprette mobilregulerte soner i særlige tilfeller når formålet er av forebyggende karakter.

Forslaget åpner for at Forsvaret kan bruke særlige mobilregulerte sone til øvingsformål, og at Kriminalomsorgen kan benytte slike soner i tilknytning til fengselsanstalter for å hindre eller kontrollere kommunikasjon med de innsatte.

Det går fram av forslaget at uheldige sider ved etablering av mobilregulerte soner så langt som mulig skal avhjelpes slik at det ikke får urimelige konsekvenser for tilbyderne og sluttbrukerne. Spesielt vil kravet om av nødsamtaler skal komme fram, kunne sette begrensninger for bruken av mobilregulerte soner. Det vil bli gitt forskrift om nærmere bruk av slike soner.

Andre forslag
I forslaget til endringer i ekomloven er det også tatt inn noen andre forslag og justeringer for å tilpasse loven til den markedsmessige og teknologiske utviklingen innenfor området for elektronisk kommunikasjon.

Hele endringsforslaget er tilgjengelig her: Ot.prp. nr. 72 (2006-2007) om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Les mer om: