Ny nemnd skal avgjøre tvister rundt DRM

Hvis kopivernet hindrer deg fra å nyte lovlige kopier slik du vil, kan dette være nemnda for deg.

Ny nemnd skal avgjøre tvister rundt DRM

Hvis kopivernet hindrer deg fra å nyte lovlige kopier slik du vil, kan dette være nemnda for deg.

I en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet i dag heter det blant annet:

Det blir opprettet en nemnd for behandling av tvister om bruk av åndsverk når tekniske beskyttelsessystemer er benyttet, jf. åndsverkloven § 53b andre ledd.

Opprettelsen skjer i forbindelse med en endring av forskrift til åndsverkloven, som ellers i hovedsak dreier seg om at bibliotekene får hjemmel til å bevare åndsverk i digitalisert form.

Åndsverkloven § 53b ble formulert da loven ble revidert i slutten av 2004. Den har tittelen Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt, (altså såkalte DRM-systemer, «digital rights management») og lyder slik:

Rettighetshaver skal påse at den som har lovlig tilgang til et vernet verk, uten hinder av effektive tekniske beskyttelsessystemer kan gjøre bruk av verket i henhold til §§ 13a, 15, 16, 17, 17a, 21, 26-28 og 31.

Dersom rettighetshaver etter begjæring fra berettiget etter bestemmelsene ovenfor ikke gir tilgang som nevnt i første ledd, kan han etter begjæring fra den berettigede pålegges å gi slike opplysninger eller annen bistand som er nødvendig for å muliggjøre bruk av verket i samsvar med formålet. Begjæring rettes til nemnd opprettet av departementet etter regler som Kongen gir. Nemnda kan i tillegg til pålegg som nevnt, bestemme at berettiget etter nevnte bestemmelser uten hinder av § 53a kan omgå anvendte tekniske beskyttelsessystemer dersom rettighetshaver ikke overholder den frist nemnda setter for å etterkomme pålegget.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke der vernet verk på avtalte vilkår ved overføring stilles til rådighet for allmennheten på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for datamaskinprogram.

Det er denne nemnda som opprettes nå, to år etter at loven trådte i kraft.

Hermansen peker på formuleringen om at man ikke kan henvende seg til nemnda dersom det saken gjelder er et vernet verk som på «avtalte vilkår... stilles til rådighet for allmennheten på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.»

– Det kan da være vanskelig å få nemnda til å gå med på å behandle en sak der du for eksempel klager over at du ikke får konvertere musikk fra en iPod til andre formater.

På den andre siden er jo poenget med ordningen at hvis tekniske systemer hindrer lovlig tilgang, så skal man kunne klage til nemnda.

– Hvor mye nemnda vil bli brukt, vet vi ikke, sier Hermansen. – Det er to år siden vi fikk denne lovbestemmelsen, og det har ikke vært noen sak rundt den ennå. DVD-Jon-saken kom før lovendringen.

Det er verdt å merke seg at dersom nemnda gir en klager medhold, og dersom rettighetshaveren ikke overholder fristen nemnda sitter for å gi klageren den tilgangen hun krever, står hun fritt til på egen hånd å bryte kopibeskyttelsen.

    Les også:

Til toppen