Ny samlerapport om stråling og helsefare

Krever lavere grenseverdier for alle typer elektromagnetisk stråling.

Ny samlerapport om stråling og helsefare
BioInitiatve 2012 er oppdatert med 1800 nye forskningsartikler om hvordan elektromagnetisk stråling påvirker kroppen.

En frivillig og uavhengig samling av forskere, BioInitiative Working Group har publisert en oppdatert versjon av sin rapport fra 2007 («BioInitiave 2007») som skjerper deres argumentasjon mot dagens grenseverdier for alle typer elektromagnetisk stråling.

Den nye rapporten, BioInitiative 2012 (pdf, 1479 sider), oppsummerer 1800 forskningsrapporter utgitt de siste fem årene, der temaet er mulige skadevirkninger fra både lavfrekvent og radiofrekvens ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling.

2007-rapporten ble flittig brukt av særlig Kurt Oddekalv og Sisel Hamnøy i Norges Miljøvernforbund da de argumenterte og aksjonerte mot blant annet mobilmaster og den stadige økningen av trådløse datanett i offentlige områder.

Se disse artiklene:

Blant de 1800 nye forskningsartiklene som er oppsummert i BioInitiative 2012 dreier flere seg om påvist økt risiko for ulike typer hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, særlig hvis man ikke bruker headset, men i stedet konsekvent holder telefonen tett opp til det samme øret. Opphavet til mange av disse er professor Lennart Hardell ved universitetssjukehuset i Örebro i Sverige. Digi.no har ved flere anledninger de siste årene omtalt Hardells forskning:

BioInitiative 2012 går også gjennom deler av den store Interphone-undersøkelsen i regi av WHO. Publiseringen av denne undersøkelsen ble utsatt i flere år på grunn av intern uenighet:

Rapporten BioInitiative er utarbeidet av 29 forskere fordelt på ti land, hvorav seks fra Sverige og ti fra USA. I forordet understreker rapportens redaktører at gruppen er uavhengig av myndigheter og bransje. Det argumenteres for at dette gjør dem uhildet i forhold til dagens standarder for grenseverdier, i motsetning til etablerte offentlige og private organer.

Behovet for nye og betraktelig lavere grenseverdier begrunnes med at de 1800 studiene som er publisert siden 2007 gjennomgående beskriver påviste effekter av stråling i nivåer ned mot «flere tusen ganger» under dagens grenseverdier.

I BioInitiative 2012 oppsummeres dette slik:

 • Påvist økt risiko for menns fruktbarhet når mobiltelefon bæres i beltet eller i bukselomme.
 • Vevsendringer hos barn påvises ved langt lavere strålenivåer enn hos voksne.
 • Påvist endringer i fostervev hos mødre utsatt for ulike typer elektromagnetisk stråling
 • Både lavfrekvent stråling og radiostråling knyttes til ulike former for autisme
 • Forskning knytter elektrooverfølsomhet til ubalanse i det autonome nervesystemet. Overfølsomheten gjelder både radio og lavfrekvente felt fra vanlige strøminstallasjoner.
 • Forskning knytter ulike typer plager til nærhet til mobile basestasjoner.
 • Langt svakere radiostråling enn det man utsettes for gjennom vanlig mobilbruk påvirker hinnen som hindrer store molekyler (gift) fra å trenge inn i hjernen fra blod.
 • Ytterligere studier fra Lennart Hardell ut 2012 bekrefter sammenhengen mellom mobilbruk og hjernesvulst.
 • Flere studier påviser genetisk skade som kan tilbakeføres til elektromagnetisk stråling.
 • Flere studier påviser endringer i nervesystemet som kan tilbakeføres til elektromagnetisk stråling.
 • Ytterligere påvisning av at lavfrekvente elektromagnetiske felt øker risikoen for blodkreft hos barn.
 • Påvisning av økt risiko for brystkreft og Alzheimer hos dem som er utsatt for kraftige lavfrekvente elektromagnetiske felt.
 • Forskere med Columbia University mener å ha påvist at DNA-molekylens struktur (en dobbeltspiral) gjør at den fungerer som en fraktal antenne for alle typer elektromagnetiske felt, og at dette fører til økt produksjon av stressproteiner.
 • Selv svake felt kan påvirke elektrisk aktivitet i nerveceller.

Rapporten trekker ikke bastante konklusjoner rundt hvorvidt all denne forskningen utvetydig beviser skadevirkninger av elektromagnetiske felt på den menneskelige organismen. Den argumenterer derimot sterkt for at man skal være føre var, og senke grenseverdiene for tillatt stråling der mennesker ferdes og oppholder seg.

Rapportens store svakhet er at den ikke diskuterer hva slags utslag de foreslåtte ultralave grenseverdiene vil få for samfunnet generelt og for bruken av moderne kommunikasjonsutstyr spesielt. Håndfri utstyr gjør at selve de som ringer mye med mobil unngår faresituasjonene som kan tenkes å øke risikoen for hjernesvulst. Men å redusere den generelle strålingen fra mobilnett og trådløse nett til de nivåene BioInitiative 2012 argumenterer for, vil i praksis gjøre disse teknologiene utilgjengelige for folk flest. Forutsetningen for den videre diskusjonen må være å bli kjent med selve risikoen, gjøre folk klar over hva slags risiko de må akseptere for å få tilgang til fordelene ved den nye teknologien, og anbefale bruksmetoder som reduserer selve risikoen.

Les mer om: