Ny telelov vil hjelpe OG bremse små teleutfordrere

EUs nye telelov skal innføres her i Norge. Den vil både hjelpe og bremse små teleselskaper som slåss for tilgang og tjenester fra blant annet Telenor.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut forslag til en norsk versjon av EUs telelov på høring i dag. Generelt skal lovverket moderniseres slik at det også omfatter datakommunikasjon og ikke bare taletrafikk. I dag reguleres for eksempel ikke prising av SMS fordi det ikke er taletrafikk, men det vil kunne skje med den nye loven.

Loven, som skal tre i kraft neste sommer, inneholder to viktige momenter som kan påvirke konkurransen og dermed prisene på teletjenester her i Norge.

Som digi.no tidligere har omtalt, vil den nye teleloven heve grensen for å bli kalt en "dominerende" aktør betydelig. Aktører som blir klassifisert som dominerende må på grunn av sin makt leie ut sine nett til andre, mindre konkurrenter.

Les også

Eksempel på dette Sense og Teletopias muligheter til å kreve lave priser og tilgang fra for eksempel Telenor. De nye EU-direktivene hever grensen fra 25 prosents markedsandel til et langt høyere nivå, forteller Post og teletilsyn-sjef Willy Jensen til digi.no. Dermed slipper trolig NetCom unna regulering, mens Telenor fortsatt skal overvåkes og styres.


Hvor høyt grensen legges i praksis vil ligge, er ikke klart - lovteksten fra EU og nå Samferdselsdepartementet er svært vag.

Endringen skal ha kommet som et resultat av et intenst lobbyarbeid fra de store europeiske teleselskapenes side, forteller en kilde i Post- og teletilsynet til digi.no. Teleselskapene har trolig hatt gode kort på hånden etter at EU-landenes regjering tappet dem for enorme summer under UMTS-auksjonene.

Her i Norge har både politikere og tilsynet lenge arbeidet for å øke konkurransen i telemarkedet, men får nå altså tredd nedover hodet et EU-regelverk som etter alt å dømme vil redusere konkurransen.

For Telenor vil det nye regelverket trolig ikke få noen betydning, men NetCom vil trolig i fremtiden kunne si nei til alle mindre konkurrenter.

Men den nye loven inneholder også gode nyheter for særlig de små teleselskapene som skal klage på høye priser og manglende tilgang hos blant annet Telenor.

Slike klagerunder har tidligere ofte tatt år, blant annet prosessen har tre instanser: Etter et vedtak i Post- og teletilsynet, har Telenor flere ganger anket før til Statens teleforvaltningsråd og så til Samferdselsdepartementet. Dette gjelder blant annet saken der Teletopia etter tre og et halvt år endelig fikk rett til å bruke SMS-systemet til Telenor.

Nå strykes den siste muligheten.

"For å sikre en mer effektiv klagebehandling er det i lovutkastet lagt opp til å omdanne Statens teleforvaltningsråd til en egen klagenemnd for elektronisk kommunikasjon. Den nye klagenemnda skal få kompetanse til å behandle klager over enkeltvedtak som Post- og teletilsynet treffer. Samferdselsdepartementet vil få det administrative ansvaret for klagenemnda, men kan ikke instruere nemnda i enkeltsaker. Ordningen med Samferdselsdepartementet som klageinstans i enkelte saker faller etter forslaget bort", foreslås det.

Utkastet er sendt til nesten 100 berørte myndigheter, organisasjoner og næringsliv. Men dette er en offentlig høring, og alle som vil kan lese og komme med innspill. Mulighetene for endringer er imidlertid trolig ganske små tatt i betraktning at rammene allerede er lagt. Du finner forslaget til den nye loven på SD - Ny lov om elektronisk kommunikasjon

Til toppen