Ny tilnærming til virtuell lagring

EMC avdekker ViPR, en plattform for «software defined storage».

ViPR er en del av EMCs ferd mod skyen. Lagringssjef Brian Gallagher orienterer på EMC World 2013.
ViPR er en del av EMCs ferd mod skyen. Lagringssjef Brian Gallagher orienterer på EMC World 2013. (Bilde: EMC World)

EMC avdekker ViPR, en plattform for «software defined storage».

Lagringsspesialisten EMC avholder i disse dager et stort kundearrangement i Las Vegas, EMC World 2013. Her kunngjorde selskapet et nytt produkt, ViPR, en plattform for programvaredefinert lagring («software defined storage»).

Målgruppen for plattformen er i første rekke tjenestetilbydere og store bedrifter med store datasentraler og lagringsbehov på noen titalls eller hundretalls petabyte.

ViPR er en ny måte å forvalte både de fysiske lagringsressursene og dataene som oppbevares i disse ressursene. Lagringsressursene kan i prinsippet være heterogene: Foreløpig kan bare NetApp inngå i en ViPR-løsning, men EMC lover å åpne også for andre konkurrerende leverandører.

ViPR er også åpen mot skytjenester som Amazon S3, Microsoft Azure, OpenStack og – selvfølgelig – datterselskapet VMwares produkt «Software Defined Data Center». Plattformen har tjenester for «big data» og kan aksesseres gjennom programmeringsgrensesnitt for HDFS (Hadoop Distributed File System). Plattformen skal gjøres allment tilgjengelig i løpet av annet halvår.

ViPR skal samle alle typer fysisk lagring i én virtuell ressurs, ikke bare EMC-enheter, men også NetApp og andre leverandører.
ViPR skal samle alle typer fysisk lagring i én virtuell ressurs, ikke bare EMC-enheter, men også NetApp og andre leverandører.

Hovedideen bak ViPR er å forvalte data og fysiske lagringsressurser hver for seg, i hvert sitt «plan».

Ifølge EMC er dette en «radikalt» ny tilnærming til virtuell lagring. De fysiske ressursene, det vil si lagringsinfrastrukturen, forvaltes i kontrollplanet («Control Plane»). Dataene forvaltes i dataplanet («Data Plane»). Denne begrepsbruken tilsvarer det Cisco opererer med i sine beskrivelser av et motstykke til programvaredefinert lagring, programvaredefinerte nettverk.

Et poeng med ViPR-kontrollplanet – også kalt «ViPR Controller» – er at det utnytter den underliggende intelligensen i lagringsenhetene. Det innebærer at forvaltningen i stor grad kan skje gjennom regelbasert automasjon.

I motsetning til EMCs øvrige produkter, kan ViPR implementeres i sin helhet i programvare.

Slik skisseres hovedstrukturen i ViPR.
Slik skisseres hovedstrukturen i ViPR.

Kontrollplanet
EMC sammenlikner det ViPR gjør for lagring med det en universell fjernkontroll gjør i stua. Enheter som tidligere hadde hver sin fjernkontroll – tv, dvd, videoopptaker, mediespiller og så videre – kan nå styres fra ett sted. Lagringsmiljøet kan være heterogent: Man slipper å samspille med andre styringsgrensesnitt enn ViPR. (Foreløpig er dette, som nevnt ovenfor, begrenset til lagringsenheter fra EMC og NetApp.)

Alle lagringsressurser samles, og framstår som én ressurs. Denne virtuelle enheten deles så opp og tilbys datasentralens applikasjoner stykkevis. Det skjer gjennom en portal der applikasjonseierne betjener seg selv. Framgangsmåten er lik den man anvender overfor lagring i en offentlig nettsky.

Brukerne opplever enkelhet, fordi ViPR tar seg av det kompliserte: Kontrollplanet oppdager lagringsenheter og legger dem inn i den felles ressursen. I den grad lagringsenheten tillater det, vil kontrollplanet tildele den hensiktsmessige oppgaver, i tråd med det den har av innebygget intelligens. EMC sammenlikner dette med et operativsystem i en pc, som er i stand til å oppdage for eksempel en grafikkprosessor og sørge for at hovedprosessoren ikke belastes med det grafikkprosessoren kan gjøre bedre.

Dataplanet
Forvaltningen av dataene overlates i størst mulig grad til lagringsenhetene selv. Det betyr at dataplanet i ViPR ikke behøver å trå til annet enn i spesielle tilfeller. Disse spesielle tilfellene defineres som egne tjenester i kontrollplanet.

Et eksempel på en slik spesial tjeneste er HDFS Data Service. Hensikten er å kunne tilby Hadoop-basert analyse på tvers av hele lagringsmiljøet, uten å flytte data og uten å belemre analysen med noe rundt lagringssystemet. Det holder med å henvende seg gjennom programmeringsgrensesnittet (API-et).

En annen tjeneste i dataplanet er Object Data Services, for å håndtere objektlagring og for å tilby åpenhet mot Amazon S3 og OpenStack. EMC sier de etter hvert vil utvide dataplanet i ViPR med flere datatjenester.

EMC og VMware
Ifølge EMC innebærer lanseringen av ViPR at EMC gjør for lagring det VMware gjør for servere: Det fysiske (infrastrukturen) abstraheres og samles, og underlegges automatisert forvaltning.

Et lagringsmiljø regjert av ViPR vil overfor VMware vSphere framstå som én lagringsenhet: Slik samles VMwares programvaredefinerte datasentral, og EMCs programvaredefinerte lagring.

EMC sier alle kjerne-API-er mot ViPR er gjort åpne. Hensikten er å forenkle og sette fart i utviklingen av blant annet adaptere til flere lagringsenheter og nye tjenester i ViPRs kontrollplan.

Til toppen