Nytt program for digital kompetanse i skolen

I 2004 lanserer Utdannings- og forskingsdepartementet et nytt opplegg for IKT i skolen, kalt "Program for digital kompetanse".

I 2004 lanserer Utdannings- og forskingsdepartementet et nytt opplegg for IKT i skolen, kalt "Program for digital kompetanse".

Ifølge forslaget til statsbudsjett for 2004 skal det nye programmet gå frem til og med 2008.

For oppstartsåret 2004 er det satt av 124 millioner kroner til programmet.

Det nåværende programmet for IKT i norsk utdanning har vart i fire år når det nå blir avsluttet ved utgangen av 2003. I denne perioden er det blitt bevilget til sammen en milliard statlige kroner. I tillegg bidrar kommunene - som skoleeiere - med egne midler.

"Visjonen for det nye femårsprogrammet er at et nyskapende og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsordenen. Det innebærer at både lærere og elever skal kunne mestre teknologien på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle den kunnskapen de trenger for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet", heter det i departementets budsjettforslag.

Dette er departmentets hovedmål for programmet:

- I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer.

- Samtidig skal det utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder å utnytte IKT i undervisning og læring.

- IKT skal være et integrert virkemiddel for nyskapning og kvalitetsutvikling i norsk utdanning

- I 2008 skal norske skoler ha en infrastruktur som holder høy kvalitet. Klasserom og andre læringsarenaer skal ha teknisk utstyr og nettilkopling med tilstrekkelig båndbredde.

Til toppen