Nytt stikk til Teletopia

Samferdselsminister Sissel Rønbeck må tåle sterk kritikk fra Statens teleforvaltningsråd for måten hun har håndtert striden mellom Telenor og konkurrenten Teletopia. Statens teleforvaltningsråd krever nå at Telenor leverer telelinjer til Teletopia.

Samferdselsminister Sissel Rønbeck må tåle sterk kritikk fra Statens teleforvaltningsråd for måten hun har håndtert striden mellom Telenor og konkurrenten Teletopia. Statens teleforvaltningsråd krever nå at Telenor leverer telelinjer til Teletopia.

Det er en langvarig strid fylt med dokumenthauger, advokatkrangler, rettstvister og utsettelser som omsider har fått sin vurdering i Statens teleforvaltningsråd.

Tvisten mellom Telenor og Teletopia toppet seg første gang da Statens Telforvaltning (STF) 18. oktober i fjor besluttet at Telenor måtte levere 40 stk. 2 Mbit/s-samband til Teletopia AS gratis. Telenor anket, men uten at STF så noen grunn til å endre sitt opprinnelige vedtak en måned senere. Men gründer og daglig leder i Teletopia, Robert Hercz, var ikke lenge i paradis. Allerede dagen etter satte den ferske samferdselsminister Sissel Rønbeck STFs vedtak til side. Departementet sa seg enig med Telenors vurdering, om at saken var av så "viktig prinsipiell betydning at den burde behandles på en skikkelig måte" før Telenor måtte gi Teletopia tilknytning. Dermed ble STFs pålegg overfor Telenor om å levere samband til Teletopia utsatt på ubestemt tid.

- STFs vedtak kan få vidtrekkende konsekvenser for Telenor, bl.a. ved at også andre aktører kan påberope seg vedtaket, het det i departementets begrunnelse for utsettelse av saken.

Etter å ha holdt tilbake leveranser i over ett år, sier nå Statens teleforvaltningsråd at nok er nok. Med formann Finn Lied i spissen, sier rådet at ytterligere forsinkelser ikke kan aksepteres og at Telenor er pliktig til å levere telelinjer til Teletopia. I avgjørelsen skriver Lied at telekommunikasjonsloven om åpne telenett og teletjenester klart slår fast en generell plikt til å gi åpen og ikke diskriminerende tilgang til telenett og teletjenester. Teleforvaltningsrådet konkluderer med at STFs tidligere arbeid i saken både har vært kompetent utført og at de har fattet et riktig vedtak.

Telenor har ennå ikke avgjort hvorvidt de vil levere linjer til Teletopia, slik både STF og teleforvaltningsrådet forlanger.

Uansett hva Telenor bestemmer seg for, er det klart at siste kapittel ennå ikke er skrevet Teletopia-saken. Etter samferdselsminister Sissel Rønbecks hastige inngripen i november, besluttet Teletopia den 2. desember i fjor å klage saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Dette fordi Rønbeck ignorerte Statens teleforvaltningsråd, noe som harmonerer heller dårlig med åpne-nett-forskriftens paragraf 20. Der heter det at "klagesak av prinsipiell betydning eller telepolitisk karakter, avgjøres av Samferdselsdepartementet ETTER (vår utheving, red.anm.) at Statens teleforvaltningsråd har gitt begrunnet forslag til vedtak".

ESA kan ha interesse av å se på Teletopia-saken som noe mer enn et spørsmål med kun et telepolitisk og konkurransemessig tilsnitt. Saken kan også bli en prøvestein på grenseoppgangen mellom det ESA betrakter som sin overnasjonale myndighet og det norske myndigheter mener er deres suverene ansvarsområde.

Uansett utfall av Teletopia-saken i ESA-apparatet, går det til slutt mot et veritabelt erstatningssøksmål mot Telenor. Teletopias grunnlegger og daglige leder, Robert Hercz, har for lengst varslet rettsak mot statsaksjeselskapet med krav om erstatning for inntektstap for perioden det har tatt Teletopia å komme i drift. Telenor har selv anslått Teletopias markedsandel - dersom selskapet hadde kommet i full drift - til ti prosent. Totalmarkedet for de tjenestene Teletopia vil tilby i Norge ligger i overkant av 400 millioner kroner. Et erstatningssøksmål vil derfor kunne ligge rundt 40-50 millioner kroner.

Til toppen