OECD spår dystert år for IKT-bransjen

Det ligger an til negativ vekst og kutt i sysselsettingen, lengre enn bare ut 2009.

OECD spår dystert år for IKT-bransjen

Det ligger an til negativ vekst og kutt i sysselsettingen, lengre enn bare ut 2009.

OECD publiserte lille julaften en 350 siders rapport om utsiktene for IKT-bransjen: OECD Information Technology Outlook 2008.

Rapporten konstaterer at OECD-landenes IKT-sektor vokste med fire prosent i 2008. Det er lavere vekst enn i 2007, men samtidig høyere enn den gjennomsnittlige veksten for alle OECD-landenes næringer.

Det ligger ikke an til at denne positive trenden vil fortsette. OECD venter at veksten innen medlemslandenes IKT-sektor vil være negativ, ikke bare i 2009 men i de kommende 18 månedene, det vil si fram til midten av 2010.

Årsaken er turbulensen utløst av restruktureringen av finanssektoren og ringvirkningene dette får for økonomien som helhet.

Trøsten er at trenden vil snu innen utgangen av 2009, at IKT-sektoren kan vente høyere veksttakt enn hele økonomien for hele 2010, og at IKT-tjenester og programvare vil vokse selv om sektoren i sin helhet krymper.

På lengre sikt er den globale IKT-sektorens framtid i stadig større grad knyttet til land utenfor OECD, heter det i rapporten, særlig til Brasil, India, Indonesia, Kina og Russland. Det pekes på at land utenfor OECD nå står for over 20 prosent av det globale IKT-markedet. Fra 2003 til 2007 vokste IKT-sektoren i de fem nevnte landene med gjennomsnittlig 20 prosent i året. Rundt halvparten av alle IKT-produkter framstilles nå i land utenfor OECD. På lang sikt er deres vekst uimotståelig. OECD er usikker på i hvilken grad de fem landene vil greie å kompensere for IKT-nedgangen i OECD.

IKT-sektoren utgjør rundt 8 prosent av næringslivet i OECD-landene, og sysselsetter rundt 15 millioner mennesker.

70 prosent av disse arbeidsplassene er knyttet til de 250 størst IKT-bedriftene. OECD tror de mest spesialiserte landene – Korea, Finland, Japan og Ungarn – vil kunne opprettholde sin konkurransekraft og fortsette å øke sine eksportoverskudd i IKT-produkter, mens OECD-området generelt vil oppleve en nedgang i handel med IKT-produkter.

Denne grafen viser hvordan hvilke store endringer som skjedde i den internasjonale handelen med IKT-produkter i årene 1196 til 2007.

Legg merke til hvordan den kinesiske IKT-eksporten har økt: I 2007 var den omtrent sju ganger så stor som i 2001.

Rapporten viser også at tyngdepunktet innen forskning i IKT er i ferd med å forskyves, fra USA og Europa til Asia, spesielt til «nye» aktører som Sør-Korea, Kina og India.

Amerikanske og europeiske bedrifters forskning innen IKT vokste med 1–2 prosent i årene 2001 til 2006. I Kina økte den med 23 prosent. I dag bruker kinesiske bedrifter omtrent like mye som Japan på IKT-forskning. For ti år siden var kinesiske bedrifters IKT-forskning praktisk talt null.

Samsung er den store IKT-bedriften som har markert seg sterkest innen forskning: I 2007 brukte de mer på forskning enn IBM, og de er i dag så vidt bak IBM på listen over bedrifter med flest nye patenter innvilget av USAs patentkontor.

Ifølge OECD pløyer amerikanske IKT-bedrifter gjennomsnittlig 8 prosent av sin omsetning inn i forskning og utvikling. For europeiske og japanske bedrifter er andelen 5 prosent. I Sør-Korea har andelen økt til 6,5 prosent.

    Les også:

Til toppen