Offentlige elektroniske arkiv sikres for ettertiden

November-rapporten fra Regjeringens "eKoordinator" Tore O. Sandvik tar opp hvordan landets elektroniske arkiv skal sikres gjennom kommende generasjoners formatendringer.

November-rapporten fra Regjeringens "eKoordinator" Tore O. Sandvik tar opp hvordan landets elektroniske arkiv skal sikres gjennom kommende generasjoners formatendringer.

Den første utgaven av eNorge-planen ble lagt fram i slutten av juni i år, med noe mer enn den sedvanlige visjonære patosen vi gjerne hører fra politikerne når deres IT-samvittighet tynger dem. Det er meningen at den skal oppdateres hvert halvår. Næringsminister Grete Knudsen oppsummerer formålet slik, i forordet til versjon 1.0: "Å påvirke og framskynde utviklingen av et kunnskapssamfunn, slik at vi med ny teknologi kan ta i bruk hele landet og hele befolkningen for å øke verdiskapingen og trygge velferden."

Planen har fått en egen koordinator, Tore O. Sandvik. I september kom han i gang med den månedlige rapporteringen, som skal sørge for at eNorge planen holdes oppdatert i periodene mellom de store halvårlige revisjonene. De to første rapportene dreide seg om henholdsvis utdanning og sikkerhet, der fagdepartementene måtte ilden med sine bidrag til eNorge.

- Nå i slutten av november er det Kulturdepartements tur, forteller "eKoordinator" Sandvik til digitoday.no. - Departementet skal legge fram tiltakene som Riksarkivaren vil sette i verk for å sikre at informasjonen som er lagret i elektroniske arkiv blir tilgjengelig uavhengig av framtidige endringer i format, programvare og maskinelt utstyr. Rapporten vil offentliggjøres på nettstedet til eNorge planen straks den er overrakt statsministeren i morgen tidlig.

På nettet holder eNorge til hos Nærings- og handelsdepartementet. Følg lenken i margen, så kan du laste ned månedsrapporten om hvordan elektroniske arkiv skal sikres for ettertiden, i samme øyeblikk som statsministeren får den, onsdag 29. november kl 9.

- Den neste store begivenheten i eNorge skjer 11. desember, fortsetter Sandvik. - Da lanseres eNorge planen i versjon 2.0. Det store temaet da blir e-handel og e-signatur. I partnerskap med bransjen skal det lanseres et nytt nettsted, kalt "handel.no". I tillegg vil de store organisasjonene i arbeidslivet legge fram egne vedlegg til eNorge om hvordan de forholder seg til de omleggingene våre forhåpninger til IKT krever. NHO, KS. HSH og LO er alle med på dette.

Sandvik understreker at eNorge planen er et koordingeringsdokument som er forankret i alle departementer, og som utvikles i partnerskap med aktører over hele landet.

- Regjeringen kan ikke utforme landets IKT-politikk alene. Styringsdokumentet må bedres kontinuerlig, og IKT må løftes opp i den politiske bevisstheten, også lokalt. Derfor vil versjon 3.0 av eNorge, som altså kommer i juni neste år, utfordre fylkene til å rapportere om sine tiltak.

Sandvik har også planer for temaene til månedsrapportene framover. I januar er det helsedepartementets tur til å komme med sitt bidrag.

Til toppen