Økt tillit til katastrofe-IT

Norske IT-folk tror systemene de har ansvar for vil kunne gjenopprettes forholdsvis raskt.

To viktige spørsmål fra undersøkelsen. SW er Sverige, NW er Norge.Indeksverdien er et mål for tillit til egne systemer. Merk det store spriket mellom de to nordiske landene og USA.
To viktige spørsmål fra undersøkelsen. SW er Sverige, NW er Norge.Indeksverdien er et mål for tillit til egne systemer. Merk det store spriket mellom de to nordiske landene og USA.

Norske IT-folk tror systemene de har ansvar for vil kunne gjenopprettes forholdsvis raskt.

En internasjonal leverandør av IT-løsninger for sikkerhetskopiering, gjenoppretting og katastrofeberedskap, Acronis, gjennomfører en årlig undersøkelse der det spør IT-fagfolk i mange land om hva slags tillit de har til katastrofe-IT-en i egen bedrift.

Årets undersøkelse bygger på svar fra 6000 respondenter i 18 land, hvorav 144 fra Norge, 156 fra Sverige og 600 fra USA. Det ble stilt 11 spørsmål knyttet til tilliten til egne løsninger for sikkerhetskopiering, gjenoppretting og katastrofeberedskap. Svarene på disse spørsmålene kan sammenliknes med tilsvarende spørsmål fra fjorårets undersøkelse, og kan brukes til å måle i hvilken retning de IT-profesjonelle i hvert land mener utviklingen går.

Acronis har for hvert nøkkelspørsmål beregnet en indeksverdi som gjenspeiler svarspredningen. Jo høyere indekstallet er, jo større tillit har respondentene til sine systemer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Der indekstallet er negativt, har man i hovedsak ikke tillit til systemene.

Spredningen fra land til land er stor, går det fram av denne tabellen:

Gjennomsnittsverdien for indekstallet beregnet for alle land og alle spørsmål er 0,84 i år, og 1,00 i fjor. Dersom man beregner årets gjennomsnitt utelukkende med de landene som også var representert i fjor, er resultatet 1,14. Det tyder på en framgang i tillit til systemer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Norge er altså blant landene der IT-folk er mest fornøyd og har størst tillit til egne systemer for sikkerhetskopiering, gjenoppretting og katastrofeberedskap. Norge er med blant de sju landene som skårer 1,50 eller høyere. USA leder an i en gruppe med indekstall lavere enn 1,0, men likevel positiv. I de øvrige landene burde alarmbjellene virkelig ringe.

Det avsluttende spørsmålet i undersøkelsen går ut på å si hvordan man stiller seg til påstanden «Vi kan gjenopprette raskt i tilfelle systemet går ned.»

Indekstallet for samtlige land er 1,04. I USA er 44 prosent «sterkt enig» eller «enig» i påstanden, mens 26 prosent er «uenig» eller «sterkt uenig». I Norge er den tilsvarende fordelingen 67 prosent mot 18 prosent, og indekstallet er 1,73. I Sverige er fordelingen 73 prosent mot 13 prosent, og indekstallet er 2,32.

Fra en industribrann i utkanten av Paris 16. februar. I Frankrike er tilliten til at IT-systemer kan gjenoppta normal drift innen rimelig tid etter en slik katastrofe svært lav.
Fra en industribrann i utkanten av Paris 16. februar. I Frankrike er tilliten til at IT-systemer kan gjenoppta normal drift innen rimelig tid etter en slik katastrofe svært lav. Bilde: Scanpix REUTERS/Benoit Tessier

I det nest siste spørsmålet var påstanden man skulle ta stilling til: «Overgangen til nye teknologier som nettsky og virtualisering vil gjøre det enklere å sikre effektiv styring av sikkerhetskopiering og gjenoppretting etter en katastrofe.»

Her var indekstallet for gjennomsnittet av alle landene 0,73, med 48 prosent «sterkt enig» eller «enig», mot 30 prosent «uenig» eller «sterkt uenig». De mest positive til nettsky og virtualisering er Tyskland og Hongkong, med indekstall på henholdsvis 2,09 og 2,04, mens USA skårer 0,46, Norge 1,12 og Sverige 1,01.

Bakgrunnsmateriale fra undersøkelsen viser at tilliten til skyen varierer bare delvis med andel virtualiserte servere. I Tyskland er 36 prosent av respondentenes servere virtualisert, mot 25 prosent i USA, 21 prosent i Norge og 18 prosent i Sverige.

Til toppen