Ombud vil ha sentralt reservasjonsregister

Justisdepartementets offentlige utredning om et bedre personvern er ute på høring. Forbrukerombudet kritiserer mangler i lovforslaget og mener at forbrukerinteressene burde ha vært representert i utredningsutvalget. Ombudet er positiv til et sentralt reservasjonsregister og vil inkludere telefonsalg.

Justisdepartementets offentlige utredning om et bedre personvern er ute på høring. Forbrukerombudet kritiserer mangler i lovforslaget og mener at forbrukerinteressene burde ha vært representert i utredningsutvalget. Ombudet er positiv til et sentralt reservasjonsregister og vil inkludere telefonsalg.

Forbrukerombudet (FO) ønsker at man ved regulering av personvernet gjør det på en måte som er egnet til å ivareta vernet av forbrukerinteresser i forbindelse med bruk av personopplysninger.

Ombudet mener den teknologiske utviklingen gjør det nødvendig at den nye personopplysningsloven, som den offentlige utredningen danner grunnlaget for, utvides i forhold til gjeldende personregisterlov som stammer fra 1978.

Det nye lovforslaget er fremmet av personregisterlovutvalget og ble fremmet i mai i år. Det har siden vært ute på høring. Den nye loven er ment å styrke den enkeltes rettigheter til innsyn i bruken av personopplysninger. Datatilsynet vil få en sterk rolle i denne prosessen.

Det bør gå klart fram, utfra formålsbestemmelsen, at registrering, behandling og bruk av personopplysninger bare kan skjer etter samtykke fra den registrerte eller på grunnlag av lovhjemmel. Forbrukerombudet mener at dette prinsippet også bør gjelde for telefonsalg.

Med bakgrunn i mange reaksjoner på telefonsalg og adressert reklame med porno, ønsker ombudet en reservasjonsrett. Forbrukernes vaktbikkje sier at de i mange år har kjempet for slikt forhåndssamtykke. FO viser til et EU-direktiv om Distance Contracts (fjernsalgsdirektivet) som berører nettopp dette temaet.

Myndighetsorganet er også tilhenger av opprettelsen av et sentralt reservasjonsregister. I tillegg til adressert reklame bør dette omfatte telefonsalg. FO er svært opptatt av at et slikt register blir skikkelig oppdatert utover de to gangene per år, som er foreslått i NOU 1997:19, "Et bedre personvern".

Til toppen