Opticom sendte melding, handel åpnet

Krigen mellom Oslo Børs og Opticom er over etter at Opticom nå informerer bedre om Intel-avtalen. Her er hva Opticom sier:

I dag morges kom Opticom med den lenge påventede meldingen med bedre informasjon om avtalen med Intel. Samtidig forteller Oslo Børs at de åpner handelen med Opticoms aksje fra og med i dag.

digi.no gjengir nedenfor meldingen fra Opticom i sin helhet. Mye er formaliteter, standardklausuler og kjent informasjon. Men selskapet som tidligere har skrytt nokså fritt av sin teknologi, understreker i meldingen en rekke usikkehetsmomenter og utdyper enkelte påstander.

digi.no har understreket det mest interessante i Opticoms børsmelding:

"

Opticom ASA (Opticom) er gjennom sitt datterselskap Thin Film Electronics ASA (TFE) et forsknings- og utviklingsselskap som driver utvikling av minneinnretninger basert på tynn polymerfilm. Følgelig ligger TFEs verdier i selskapets immaterielle eiendeler og rettigheter som omfatter patentporteføljen, teknologisk gjennomføringsevne og teknologisk knowhow. TFEs forretningsmodell er å lisensiere selskapets teknologi til partnere som driver produksjon av komponenter og systemer, og tjene royalty basert på lisenstakernes inntekt fra produkter som benytter TFEs polymerminne-teknologi. Royalty forventes å være hovedinntektskilden, men TFE sikter på å oppnå ytterligere inntekt fra forsknings- og utviklingstjenester, startavgifter på lisenser og/eller vedlikeholdsavgifter på lisenser.

TFE vil ikke selv være produsent. Markedsmiksen (produktspesifikasjon, enhetspris, pakning, distribusjon, osv), beslutningen om å produsere og tidspunkt for markedsintroduksjon vil bli avgjort fritt og egenhendig av de lisensierte produsentene av de respektive produktene. Opticom/TFE har ingen kunnskap om eller innflytelse på prisfastsettelsen av fremtidige produkter. TFEs royalty-inntekt vil være basert på en prosent av inntekten en lisenstaker har på produkter som inneholder polymerminne-teknologi. De faktiske forhandlete satsene eller intervaller er konfidensiell informasjon som det kan skade TFE og/eller selskapets lisenstakeres forretningsmessige forhold dersom de offentliggjøres.

Når det er sagt, kan det opplyses at royalty-satsene som TFE har brukt i forhandlinger er innen industrinormer, i èn-sifret prosent av inntekter.

Til nå har TFE signert to lisensavtaler. Èn med Eidopt AS (en felleskontrollert virksomhet eid 50:50 mellom TFE og Eidos plc) og èn med Intel. Selskapet er i aktive forhandlinger med et antall parter med sikte på ytterligere lisenser.

Avtaler med Intel

Den første avtalen med Intel, signert i november 1999, fastsatte rammen for hele prosessen fram til volumproduksjon, som på den tid var antatt å vare flere år. Avtalen inneholdt detaljer for de første 18 måneders forsknings- og utviklingsprosjekt, så vel som Intel Capitals egenkapitalinvestering i TFE. Videre ble de økonomiske vilkår for lisenser/royalties fastsatt på den tid.

Den andre avtalen med Intel, signert i juni 2001, utvidet lisensområdet, og omfattet Intel Capitals andre egenkapitalinvestering i TFE. Denne avtalen hadde form av et tillegg til den første avtalen.

Med inngåelsen av den første avtalen, startet TFE og Intel en teknologi-undersøkelses-fase. Denne fasen tok sikte på å demonstrere en fungerende polymerminne celle-matrise og granske noen av dens grunnleggende egenskaper. En prøveserie av testbrikker som inneholdt polymerminne ble utformet og fabrikkert. Parametre som minnematrisens kapasitet, tetthet og kostnad var ikke avgjørende for denne fasen. Produktiserings- og lisensavtalen for process- og produktutvikling, som erstattet den opprinnelige avtalen og tillegget, ble signert i januar 2002. Med dette har vi beveget oss inn i en prosess- og produktutviklingsfase.

I denne fasen er minnematrisens kapasitet, tetthet, kostnad og andre kjennetegn ved et kommersielt produkt hovedsiktemål for utviklingen. Intel og TFE begynner også utvikling av kostnadseffektive volumproduksjonsprosesser. Denne innsatsen er lagt opp til å klarlegge de avgjørende egenskaper ved en brikke som kan framstilles i en forretningsmessig lønnsom produksjonsprosess.

TFE tror ikke at det nå har vesentlig nytteverdi å prøve å anslå eller sette mål med presisjon innenfor måneder for den første kommersielle leveranse.

Informasjon om en mulig dato for dette kunne være til vesentlig skade for Intel og TFE. Konkurrenter kunne forberede sine mottrekk på forhånd og med det redusere det potensielle utbyttet for Intel og TFE fra investeringene vi gjør nå. En slik opplysning kunne også sette feilaktige eller til og med urealistiske forventninger blant eksisterende og potensielle Opticom-investorer.

TFE og Intel arbeider med utvikling av kostnadseffektive volumproduksjonsprosesser.

Inntil utviklingen er ferdigstilt, vil vi ikke vite hvor stor tetthet polymerminne-matrisene kan produseres i. Derfor vil kapasiteten (i megabyte eller gigabyte) for et produkt i en enkelt integrert kretsbrikke og den aktuelle produksjonskostnaden være ukjent. Uten å kjenne produktets spesifikasjoner og produksjonskostnad er det ikke praktisk mulig å estimere enhetspris for produktet.

Imidlertid er et hvert nytt produkt som introduseres nødt til å vise overlegent pris/ytelse-forhold mot rådende produkter på markedet.

Begge selskapenes utviklingsarbeid blir utført ved Intels wafer-produksjons-anlegg i Hillsboro, Oregon. TFEs teknikere og forskere vil arbeide direkte sammen med Intel-medarbeidere på Intels område. TFE vil parallellt også fortsette utvikling av ny teknologi i sine laboratorier i Linköping, Sverige.

Omfanget av utviklingsprosjektetslik det er spesifisert i den seneste avtalen er større enn Opticom/TFE forutså i medio 2001 da man inngikk i forhandlinger med Intel om prosess- og produktutviklingsfasen. Konkret har TFE måttet øke selskapets engasjement i prosjektet målt som antall tilordnete forskere, totalt antall timeverk brukt til arbeid på prosjektet og anleggsinvestering for oppgradering av mulighetene ved selskapets laboratorier in Linköping. Av denne årsak gjennomførte Opticom en privat plassering av aksjer i january 2002 for å innhente NOK 312 millioner til å finansiere selskapets økonomiske forpliktelser. For 2002 og 2003 budsjetterer TFE å bruke i gjennomsnitt NOK 9 millioner per måned, plus anslagsvis NOK 40 millioner i anleggsinvesteringer i 2002.

I løpet av denne fasen av avtalen vil om lag 25% av TFEs forsknings- og utviklingskapasitet være tilegnet arbeid direkte knyttet til Intel-prosjektet.

Intel betaler for leveranser fra disse resursene i henhold til vilkårene i produktiserings- og lisensavtalen for process- og produktutvikling. I tillegg til sine investeringer i TFE og betaling for leveransene, betaler Intel sin egen utviklingsinnsats. Omfanget av denne innsatsen opplyses ikke av Intel. TFEs øvrige forskningsutgifter er rettet mot videreutvikling av TFEs kjerneteknologi og økning av TFEs immaterielle eiendeler og patentportefølje.

Royalty satser og markedsstørrelse

Royalty vil være basert på en prosentsats av Intels inntekt av solgte polymerminne-produkter. De faktisk avtalte satser og intervaller er konfidensiell informasjon for Intel og TFE, som det vil skade både Intels og TFEs forretningsmessige forhold om ble offentliggjort. Når det er sagt, er royalty-satsene forhandlet og avtalt mellom Intel og TFE innen industrinormer.

Royaltysatsen vil være fallende på en skala basert på produksjonsnivå (antall enheter) innen hvert produktområde og gjennomsnittlig om lag 3 eller 4 prosent av Intels inntekt fra lisensierte produkter der TFEs teknologi er innbygd.

I avtalen har Intel og TFE bestemt å begrense informasjon om avtalen. Avtalen er gjensidig, og utformet for å ivareta begge parters interesse, og TFE har til hensikt å respektere avtalen så langt det er mulig, på samme måte som vi stoler på at Intel viloppfylle sine forpliktelser sa langt det er mulig. Konfidensialitet i forhold til et selskaps forretningsvirksomhet, planer og aktiviteter, er et grunnleggende og nødvendig prinsipp for å gjøre forretninger i konkurranseutsatte omgivelser.

På dette trinn er det umulig for Opticom å beregne nøyaktig framtidig inntektsnivå basert på produkttype, enhetspris og salgsvolum. Selskapet kan imidlertid gjøre fornuftige anslag på størrelsesorden av framtidig inntektspotensial, basert på de mulige markeder for minneinnretninger i flere bruksområder. Det er verd å merke at TFE teknologi vil være nyttig i ethvert elektronisk minne, med mangfoldige mulige bruksområder. Disse omfatter PC'er og tilknyttede ytre enheter, data-spillinnretninger, digitale lydinnretninger, digitale foto- og film-innretninger, mobiltelefoner, PDA'er (personal digital assistant). I tillegg kan TFEs teknologi muliggjøre nye, ennå ukjente produkter som kan åpne betydelige nye eller utvidete markeder. De enkelte enhetspriser vil variere med produkttype og bruksområde. Disse sannsynlige markedene for TFEs teknologi har nå årlig omsetning som måles i titalls milliarder US dollar.

Dersom TFEs teknologi viser seg å være så vellykket som Opticom håper, vil selskapet inngå avtaler med flere lisenstakere som vil innrette seg mot flere av disse markedene. Teknologien er mer konkurransekraftig innen visse områder. Forutsatt en markedsandel på 25% til 35% innen de mest fokuserte områdene, så som mobiltelefoner, datamaskin-relaterte lagringsenheter, data-lagrings enheter (f eks digitale kamera og/eller digitale lydavspillere) eller PDA'er og forutsatt royalty-satser som angitt ovenfor, kan årlig royalty-inntekt bli i samme størrelsesorden som gjeldende markedsverdi av selskapet.

Verdivurdering av Opticom

Opticom har kontantbeholdning på over NOK 300 millioner, selskapet eier aksjer i Fast Search & Transfer ASA med en markedsbasert vardi på NOK 705 millioner og selskapets aksjebeholdning i TFE har en implisitt verdi fra Intels investering i november 1999 på NOK 786 millioner. Siden den gang har TFE frembrakt en vellykket fungerende prototype av en polymerminne-innretning som har økt muligheten for teknologisk gjennomføring.

Styret anser at den gjeldende markedspris på Opticom-aksjen ikke avspeiler selskapets fulle verdi. Styret anser at økningen av TFEs patentportefølje og tilhørende immaterielle rettigheter og økt teknologisk gjennomføringsevne og knowhow har økt verdien av TFE vesentlig siden 1999. I tillegg tilfører den potensielle verdien av Eidopt-lisensen og andre potensielle lisensavtaler verdier til selskapet.

TFE er pioner innen polymerminne-teknologi og kan lisensiere sin teknologi til andre selskaper i ulike bruksområder. Bare fordi Intel og Eidopt er TFEs eneste nåværende lisenstakere, betyr ikke det at Intel og Eidopt vil være de eneste lisenstakere, eller at Intel vil være TFEs største kilde, eller engang en stor kilde, til royalty-inntekt. Analytikere og investorer kjenner til Intel-avtalenog det er naturlig innledningsvis å fokusere på den. Men det betyr ikke at den vesentligste andel av den faktiske verdi av Opticoms egenkapital nødvendigvis er knyttet til produktiserings- og lisensavtalen for process- og produktutvikling.

Risikofaktorer

Opticom minner om at investorer nøye vurderer, sammen med andre forhold, de følgende potensielt viktige risiko- og mulighets-faktorene ved beregning av markedsverdi på Opticoms egenkapital:

  • Teknologisk mulighet for en kostnadseffektiv volumproduksjonsprosess.
  • Mulig frambringelse av nye teknologier eller utvikling av eksisterende teknologier som konkurrenter til polymerminne-teknologi.
  • Graden av suksess i markedet for det tilfelle en produksjonspartner leverer produkter som inneholder TFEs polymerminne-teknologi.
  • Muligheten for at TFE inngår ytterligere lisensavtaler for selskapets teknologi, og betingelsene i disse.
  • Virkningen på TFEs markedsandel ved konkuransemessig prising av minne- og lagrings-produkter basert på eksisterende eller ny teknologi.
  • Framvekst av nye markeder basert på de unike egenskaper ved polymerminne-teknologi.

For å utvide grunnlaget for en bedre forståelse av TFEs teknologi, de ulike mulige bruksområdene og verdivurdering av Opticom-aksjen, vil Opticom arrangere en analytiker-presentasjon så snart som mulig.

"

Til toppen