Oracle varsler neste generasjon mellomvare

Oracle vil gjøre sin mellomvare til forent plattform for grid, SOA og styring av hendelser.

Oracle varsler neste generasjon mellomvare
Bilde:

På den pågående JavaOne-konferansen i Redwood Shores, fortalte Oracle om hovedtrekkene i det de kaller «neste generasjon arkitektur» for mellomvaresatsingen Fusion Middleware.

Mellomvaren skal gjøres til en felles plattform for tre ulike typer anvendelser: databehandling i grid, tjenesteutvekslende applikasjoner (SOA) og hendelsesovervåking.

Ved å ha en felles plattform for disse anvendelsene, mener Oracle de vil kunne samkjøres og styres langt mer effektivt. Ytelsen vil bli bedre, skalerbarheten vil bli tilnærmet lineær, og man vil møte behovene for det Oracle kaller «ekstrem transaksjonsprosessering». Fra et ledelsessynspunkt skal dette innebære større evne til å tilpasse IT-tjenestene til endrede forretningsforhold, og tilgang i sanntid til informasjon om alle sider ved forretningsdriften.

Utvidelsen av Fusion Middleware til grid, og grunnlaget for påstandene om tilnærmet lineær skalerbarhet, dreier seg om teknologi for grid i sanntid som Oracle skaffet seg ved kjøpet av Tangosol i mars. Denne teknologien gjør det mulig å legge all data i minne, der den er umiddelbart tilgjengelig for alle applikasjoner. Det innebærer blant annet at analyse og intensive beregninger kan foregå i nær sagt sann tid.

    Les også:

De utvidede SOA-egenskapene i neste generasjon Fusion Middleware dreier seg om at Oracle legger til grunn en ny standard kalt Service Component Architecture (SCA). Oracle har selv vært med på å definere denne standarden, og mye av deres bidrag bygger på kundenes erfaringer med SOA-implementasjoner.

SCA beskrives som en stamme («backbone») for sammensatte («composite») applikasjoner. Hensikten er å gi utviklere en måte å raskt og enkelt sette sammen, legge ut og drifte sammensatte applikasjoner. Framfor å betrakte tjenesteorientering som en egenskap på randen av de «egentlige» applikasjonene, skal denne tilnærmingen bringe SOA inn i selve applikasjonsutviklingens kjerne.

Fordelene vil være bedre ytelse der komponenter og tjenester kommuniserer med hverandre, bedre sikkerhet, konsolidering av metadata og langt enklere drift av sammensatte applikasjoner. En sammensatt applikasjon skal kunne driftes under ett, framfor at man må behandle hver enkelt komponent eller tjeneste for seg, heter det.

Den tredje store utvidelsen av Fusion Middleware dreier seg om overvåking av hendelser. Oracle er blant dem som ser på hendelsesdrevet arkitektur – Event Driven Architecture (EDA) – som et slags neste skritt etter SOA, og legger vekt på egenskaper som overvåking av forretningsprosesser (Business Activity Monitoring eller BAM) for å forklare betydningen av å legge opp til hendelsesstyring.

Hendelser genereres av IT-systemer, forretningsprosesser, RFID-brikker og så videre. Oracle mener det er nødvendig å gi mellomvaren muligheten til å reagere momentant på svært mange hendelser fra ulike kilder. Dette uttrykkes gjennom en egenskap de kaller Complex Event Processing (CEP). CEP skal gi økt evne til å se mønstre og sammenhenger mellom hendelser, og «CEP for EDA» er følgelig en viktig del av neste generasjons mellomvare.