Oslo-politikere trenger IKT-råd

Alle kommunens datasystemer skal fornyes, og saksdokumentene er vage.

Saksdokumentenes eneste illustrasjon.
Saksdokumentenes eneste illustrasjon.

Alle kommunens datasystemer skal fornyes, og saksdokumentene er vage.

En av de lengst sittende medlemmene av bystyret i Oslo kommune, Ivar Johansen, skriver følgende i en e-post til digi.no:

– Etter at Byrådet har sølt bort flere hundre millioner på gale beslutninger og dårlig styring på kommunens IKT-organisering inviterer Byrådet bystyret til en drøfting ved å sende fram en redegjørelse for hva som er foretatt av arbeid, hvilke tiltak som planlegges og hvordan kommunens IKT-midler midlene disponeres.

Johansen viser til to byrådssaker: IKT-infrastruktur i Oslo Kommune (pdf, 7 sider) og Statis IKT i pleie- og omsorgssektoren (pdf, 6 sider).

Det første av disse dokumentene inneholder redegjørelsen for planlagte tiltak som Johansen viser til. Her heter det blant annet:

Dagens sentrale IKT-infrastruktur er til dels utdatert og ivaretar ikke kommunens helhetlige behov, verken teknisk eller funksjonelt. Dette hindrer mulighet for videreutvikling av tjenester inkl elektroniske tjenester til brukerne. I tillegg har kommunen utfordring med forvaltning og drift av et enormt mangfold av lokalt utstyr. Ulike typer av PC-er og skrivere fordyrer driftskostnadene når det gjelder service, vedlikehold og forbruksmateriale.

For å ivareta helheten i kommunens infrastruktur gjennomføres tiltak rettet mot standardisering, oppgradering og okt fleksibilitet i kommunens sentrale infrastruktur. Investeringstiltakene skal sikre stabil drift og ytelse i årene fremover, hindre reduksjon av kommunens tjenesteproduksjon og sikre grunnlag for å effektivisere kommunen.

I henhold til kommunens økonomireglement er det i høst gjennomført en ekstern kvalitetssikring av styringsdokumentet. Ekstern kvalitetssikrer anser at, sitat: «Behovet for prosjektet er udiskutabelt, og at det etter vår oppfatning eksisterer et gap mellom en ønsket situasjon for sentral IKT-infrastruktur og eksisterende situasjon. Det er videre vår oppfatning at gapet blant annet skyldes et betydelig investeringsetterslep i IKT-sektoren i Oslo kommune. Prosjektet gir etter vår vurdering et viktig og nødvendig bidrag til å lukke deler av gapet.»

– Er Byrådets beskrivelse dekkende for situasjonen, og er retningen klok? Jeg tar gjerne i mot innspill, skriver Johansen.

Byrådet innstiller til bystyret at det vedtar å ta byrådssaken til orientering.

Saksdokumentenes eneste illustrasjon.
Saksdokumentenes eneste illustrasjon.

Det umiddelbare inntrykket i digi.no-redaksjonen er at dokumentene ikke virker ufornuftige, men at de kunne vært mindre vage og mer konkrete. Det er planlagt en analyse- og utredningsfase fram til mars 2011, og en implementerings- og gjennomføringsfase fra april 2011 til juni 2012.

Holte Consulting har oppgaven som «ekstern kvalitetssikrer», og de har fått gjennomslag for dette synspunktet: «Tilstrekkelig tid til å utarbeide og forankre helhetlig design får IKT infrastruktur i Oslo kommune vurderes som en av prosjektets fremste suksessfaktorer, og bør prioriteres selv om det skulle få fortsiktige [sic] økonomiske konsekvenser på andre områder.»

Hva kvalitetssikreren mener med «fortsiktige økonomiske konsekvenser» får skrivefeildemonet avklare.

Hvis du, digi.no-leser, har synspunkter på IKT i Oslo kommune, oppfordres du herved til å sende dem til Ivar Johansens e-postadresse, post@ivarjohansen.no .

Til toppen