Oslo-skolene får ikke kjøpe brukt IKT-utstyr

Stivbente regler hindrer gjenbruk av IKT i Oslo kommune.

Oslo-skolene får ikke kjøpe brukt IKT-utstyr

Stivbente regler hindrer gjenbruk av IKT i Oslo kommune.

Osloskolen og andre kommunale virksomheter får ikke lov til å kjøpe brukt IKT-utstyr. Byrådet mener det ville være i strid både med lov om offentlige anskaffelser og kommunens egne innkjøpsregler.

Ivar Johansen er internasjonal leder i SV og medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite. Han er oppgitt over at det er nedlagt et forbud mot å kjøpe brukt IKT-utstyr som både vil være miljøvennlig ved at det øker levetiden på utstyret og dessuten sparer kostnader.

En IKT-ansvarlig ved en av Oslo-skolene som ønsker å være anonym, har sendt Johansen denne meldingen:

Oslo-skolene kan ikke lenger kjøpe brukt IKT-utstyr. Det er nedlagt et kraftig forbud mot dette. Årsaken er at det bryter med kommunens anbudsregler, for hvis hver skole kjøper for gjennomsnittlig 3.000 kroner så vil det med 170 skoler bli over 500.000 kroner og dermed over grensen som er fastsatt. Dette er kanskje i og for seg god latin, men problemet er at det bare gjelder brukt IKT-utstyr. Det måtte jo i så fall gjelde absolutt alle kommunale anskaffelser - og det måtte jo gjelde hele kommunen - ikke bare én etat.

Johansen brakte saken videre til byrådet, og fikk dette svaret fra Stian Berger Røsland :

Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) om hvorvidt Oslo-skolene har anledning til å kjøpe brukt IKT-utstyr. Det ønskes også belyst hva som er begrunnelsen for at de eventuelt ikke kan gjøre det, og om en eventuell begrensing også gjelder andre kommunale virksomheter, andre varer og annet utstyr.

Svar:

Generelt om regelverket. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for alle anskaffelser kommunen foretar. Regelverket åpner ikke for å gjøre særskilte unntak ved anskaffelser av brukte gjenstander. Dette innebærer krav til bruk av konkurranse også der kommunen kjøper brukt.

Bruktmarkedet. Det har etablert seg flere leverandører som selger brukt utstyr, kanskje særlig innen området for IKT- utstyr. Det finnes tilsvarende markeder/leverandører innen for eksempel områdene for bøker og møbler.

Eksterne leverandører vil både kunne være etablerte kommersielle aktører i et bruktmarked og leverandører som på et gitt tidspunkt tilbyr svært fordelaktige leveranser av brukt utstyr på grunn av omstendigheter som for eksempel konkurs og nedleggelse av drift. Generelt sett er gjenbruk et miljøvennlig tiltak, fordi man ved å kjøpe brukt kan bidra til å øke levetiden på utstyret. Det er imidlertid viktig at kommunen velger gode og miljøvennlige løsninger uten å bryte regelverket for offentlige anskaffelser eller allerede inngåtte avtaler.

Samkjøpsavtaler. I Oslo kommune har vi en rekke samkjøpsavtaler (konsernovergripende rammeavtaler) som alle kommunens virksomheter er pliktige å benytte når de har behov for leveranser som omfattes av avtalen. Kommunens skoler er for eksempel forpliktet til å anskaffe PCer via kommunens inngåtte samkjøpsavtale, noe som innebærer at skolene per i dag ikke har anledning anskaffe brukte PC-er fra andre eksterne leverandører. Tilsvarende vil også gjelde i forhold til andre avtaler der en verken har tatt høyde for at kommunen eventuelt kan anskaffe brukt eller, etter gjennomført konkurranse, har inngått avtale med leverandører i bruktmarkedet.

De henvendelsene som kommunen har mottatt angående anskaffelse av brukte gjenstander har hittil dreid seg om tilbud av brukt utstyr fra leverandører som ikke omfattes av de allerede inngåtte samkjøpsavtaler på det aktuelle området. Det vil være i strid med inngåtte samkjøpsavtaler å ta imot tilbud fra disse leverandørene.

Ved planleggingen av nye avtaler vil det imidlertid bli tatt hensyn til hvorvidt gjenbruk er en aktuell problemstilling for det konkrete avtaleområdet.

Løsningsalternativ. Oslo kommune kan organisere sin virksomhet slik at det etableres muligheter for kjøp/avgivelse av brukt utstyr internt i kommunen. På den måten kan kommunens virksomheter kjøpe varer og tjenester av hverandre uten at lov og forskift om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse (såkalt egenregi). Kommunens interne regelverk må imidlertid etterleves, jf. Rundskriv 8/2007, punkt 2.1.2.

For IKT-utstyr kan for eksempel skolene da kjøpe eller overta brukt utstyr av kommunens øvrige virksomheter. Tilsvarende vil bydelene kunne kjøpe brukte institusjonsmøbler av hverandre. Jeg er ikke fremmed for en slik ordning, og vil vurdere innføring av dette i Oslo kommune. Jeg vil imidlertid peke på behovet for medvikning fra virksomhetene i en slik prosess og er derfor ikke beredt til på det nåværende tidspunkt å fatte eller anbefale vedtak om dette.

Til toppen