Øvre Romerike gir alle bredbånd

Øvre Romerrike har etablert en visjon om anvendelse av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Øvre Romerrike har etablert en visjon om anvendelse av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som står for felles drift og leveranse av IKT-tjenester til de seks ØRU-kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Tjenestene skal leveres etter en ren bestiller-utfører-modell der kommunene er bestillerne og selskapet er utfører.

Med bakgrunn i ØRU-samarbeidet har de seks kommunene etablert en visjon om å realisere en integrert og samhandlende region ved strategisk anvendelse av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De konkrete målene er:

• 100 % dekning av bredbånd for innbyggere, næringsliv, skole og forvaltning

• Seks kommuner med felles arealforvaltning og planbehandling

• Seks kommuner med felles IKT-infrastruktur, drift og informasjonssystemer

• 50 skoler – 12.000 elever i et felles digitalt lærenettverk

Overordnede og felles mål for felles anvendelse av IKT i kommunene på Øvre Romerike er:

A. Effektivitet

IKT skal bidra i arbeidet med forbedring av kommunenes produktivitet og kostnadseffektivitet

B. Borgerservice

IKT skal bidra i utvikling av en åpen og serviceorientert forvaltning hvor tjenester er tilgjengelig 24t på nettet med høyt innslag av selvbetjening

C. Lokaldemokrati

IKT skal bidra til et styrket og aktivt lokal- og brukerdemokrati

D. Dynamisk region

IKT skal bidra til å videreutvikle Gardermoregionen som en dynamisk region i vekst med et kompetanseintensivt og internasjonalt orientert næringsliv

Det forventes at Digitale Gardermoen IKS - som får anledning til å anskaffe betydelig ny og topp moderne infrastruktur - sammen med bredbåndsutbygging i hele området, kan tilby en svært driftssikker infrastruktur som de ulike systemløsningene kan bygges på.

Mandag 14. mars 2005 har representantskapet, bestående av ordførerne i de seks kommunene, vedtatt å gi Digitale Gardermoen IKS anledning til å inngå avtale med:

• Hafslund om leveranse av fiberbasert bredbånd for Øvre Romerike

• Fibra/Datametrix om leveranse av nettelektronikk

for å realisere et moderne fiberbasert høyhastighetsnett for hele regionen.

Nettet skal være i drift i løpet av 2005.

Til toppen