På tiggerferd blant kreditorene

Etter en kraftig ekspansjon i fjor har søkeportalen Searchfaster.no møtt veggen. Nå forhandler selskapet med sine kreditorer for å unngå konkurs.

Searchfaster.no ble lansert som distriktets portal, med en lokal forankring for sin tjeneste. I samarbeid med P4 skulle tjenesten bringes raskt ut til folket, og raskt oppnå lønnsomhet. Med en budsjettert omsetning for fjoråret på 18 millioner kroner, ventet man også at underskuddet skulle bli på minimale 17 millioner for det første driftsåret.

Men slik gikk det ikke.

Selskapet Search Faster AS fikk i 2000 en omsetning på bare 8,85 millioner kroner, mens driften og ekspansjonen medførte kostnader på 39 millioner. Det ga et driftsunderskudd på 30,15 millioner kroner for fjoråret. Nettoresultatet ble enda svakere; 30,66 millioner kroner i minus.

- Noe av årsaken til det dårlige resultatet ligger delvis også i et tap på kundefordringer på 4,63 millioner kroner, forteller administrerende direktør i Search Faster, Per Mazarino til digitoday.no.

Dette året har imidlertid begynt bedre for selskapet, og i første kvartal har man omsatt for 6,77 millioner. Med andre ord ikke langt fra hva man hadde i omsetning i hele fjor. Men fremdeles vises det underskudd i tallene, og selv om kvartalet ennå ikke er avsluttet, ventes det at de tre første månedene vil gi et underskudd på driften på 1,12 millioner kroner, mens nettoresultatet blir 1,23 millioner, ifølge Mazarino.

Search Faster har nå innledet forhandlinger med de største kreditorene om sanering av en gjeld på omlag fire millioner kroner.

Overfor kreditorene drøftes en løsning som innebærer at 70 prosent av gjelden strykes, mot umiddelbar betaling av restbeløpet etter at en ny emisjon er gjennomført. Dermed vil selskapets gjeld krympe med 2,8 millioner kroner ned til totalt 1,2 millioner kroner.

- Kuttet i gjelden og den planlagte emisjonen på 4 millioner styrker således selskapets egenkapital med 6,9 millioner kroner, forteller Mazarino til digitoday.no

- De tilbakemeldinger vi så langt har fått fra kreditorene, er meget positive. Vi regner med å ha avsluttet både emisjonene og forhandlingene med de rundt tjue kreditorene i løpet av måneden.

Denne løsningen skal ifølge selskapet gi nok kapital til at man kan holde på i ytterligere et par kvartal med dagens kostnadsstruktur. Search Faster opererer likevel med budsjetter som tilsier at 2. kvartal i år skal gi en balanse i driften og at man derfor ikke skal trenge å hente mer penger. Så fremt man da ikke finner på å gjøre noe nytt, forteller administrerende direktør i selskapet til digitoday.no.

- Vi har i dag en "burn-rate" på cirka 400.000 kroner i måneden for hele konsernet, inkludert den svenske driften som går med cirka 100.000 i underskudd i måneden, sier Mazarino. Vi vil ved utgangen av kvartalet ha rundt 3 millioner kroner på bok som vi vil drive videre for, inkludert pengene som blir hentet inn i den nye emisjonen.

Det vil bli gjennomført en rettet emisjon mot en eiergruppering blant de fire-fem største aksjonærene, som til sammen tilfører selskapet fire millioner kroner.

Prisen i denne emisjonen er ikke fastsatt, men Per Mazarino anser den sist omsatte kurs (8 kroner 16. mars) som den mest aktuelle.

- Vi tror ikke det blir noe lavere enn det, men nok heller ikke så mye høyere.

I så fall vi det medføre at det utstedes 500.000 nye aksjer i selskapet, hvilket det allerede finnes fullmakt fra generalforsamlingen til å gjøre, ifølge selskapet. I dag er de største eierne i Search Faster AS styreformann Anders Larsson (1,4 mill. aksjer), Per Mazarino (1,1 mill.), Lars Petter Liaaen (410.000), Fredrik Liaaen (240.000) og Geir Raaum (226.000). Totalt er det utstedet nesten seks millioner aksjer i selskapet, og den nye emisjonen representerer i så måte en utvanning på i underkant av 10 prosent for de eksisterende aksjonærene.

Search Faster satte opp en voldsom fart da de etablerte seg, og ekspanderte raskt med etablering av til sammen ti avdelingskontorer, i tillegg til hovedkontoret på Nesbru, Asker. I dag er det kun fire av disse avdelingskontorene som er operative (Ålesund, Trondheim, Larvik og Moss), mens også virksomheten ved kontoret i Moss sannsynligvis vil bli flyttet til hovedkontoret, får digitoday.no opplyst.

Via nedskjæringer har man redusert staben fra 65 personer til cirka 40. Slik sett er selskapets kostnader redusert betraktelig og vært delaktige at underskuddet fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år er redusert med 83 prosent.

Selskapet etablerte også et eget kontor i Sverige, og som fortsatt arbeider med å bygge opp og registrere nettjenester til den svenske søkeportalen. Via den
annonserte fusjonen med Zting-selskapet fikk man enda et kontor i Sverige, og man står slik igjen med to kontorer som blir samkjørt fremover.

Lanseringen av www.searchfaster.se vil bli gjort mye roligere og skje gjennom www.skrapelotto.se, som er enda en av tjeneste som kom inn i konsernet via Zting-fusjonen. En fusjon som forøvrig først vil bli fullført i mai etter en to måneder lang kreditorperiode er over og betinget av at forhandlingen med kreditorene går i orden.

Fra ledelsen i selskapet får digitioday.no vite at selskapet ved siste måling hadde 150.00 unike brukere i uken, men at dette svingte en del ettersom man arrangerte nye runder av skrapelotto eller ikke - en tjeneste som så langt har blitt veldig populær blant brukerne av searcfaster.no.

Til toppen