PM: Sysdeco skiller ut mediavirksomheten

Sysdeco sendte ut nedenstående pressemelding om restrukturering i selskapet i dag.

Sysdeco sendte ut nedenstående pressemelding om restrukturering i selskapet i dag.

Sysdeco skiller ut mediavirksomheten og rapporterer om et underskudd på NOK 88,4 mill. inklusive restruktureringskostnader på NOK 25,2 mill. for 3. kvartal

(Oslo, 14. november 1996) Sysdeco Group ASA (Sysdeco) annonserte idag at man har til hensikt å skille ut mediavirksomheten i et egetfinansiert selskap, hvor eksisterende aksjonærer vil bli invitert til å tegne aksjer. Bakgrunnen for dette er selskapets ønske om å gi de enkelte forretningsområdene en bedre plattform for videre vekst og lønnsomhet. Driftsinntektene i 3. kvartal var på NOK 110,8 mill., mens driftsinntektene akkumulert for årets tre første kvartaler var på totalt NOK 411,0 mill. Resultatet for tredje kvartal viste et

underskudd før restruktureringskostnader på NOK 63,2 mill. I tillegg til dette har man i kvartalet gjort avsetninger på NOK 25,2 mill. for å dekke ytterligere planlagte restruktureringstiltak. Akkumulert

underskudd for årets første 9 måneder er på NOK 118.1 mill. Selskapets likviditet og ordreinngang er god. Larry Mihalchik, økonomidirektør i konsernet, har blitt utnevnt som ny konsernsjef for det nye

mediaselskapet.

Resultatet

Driftsinntektene i tredje kvartal var på NOK 110,8 mill., sammenlignet med gjennomsnittlige kvartalsvise driftsinntekter på NOK 150 mill. i første halvår. Den usikre situasjonen rundt selskapet har bidratt til

redusert omsetning utover de vanlige sesongmessige svingningene.

Bruttofortjenesten er fortsatt på 78%, og underskuddet før restruktureringskostnader på NOK 62.3 mill. skyldes hovedsakelig sviktende omsetning i kvartalet kombinert med visse engangskostnader i

forbindelse med enkelte kundekontrakter. For å tilpasse virksomhetens størrelse til forventede driftsinntekter har man i kvartalet besluttet å gjennomføre ytterligere restruktureringstiltak.

I perioden fra 30. september 1996 til 30. mars 1997 er det besluttet å redusere antall ansatte med 10%-15% fra 761 personer idag. Det er gjort avsetninger i kvartalet på NOK 25.2 mill. for å dekke kostnader

i forbindelse med nevnte personellreduksjoner. Disse restruktureringstiltak forventes å resultere i en årlig besparelse på NOK 50 mill.

Ved utgangen av kvartalet har selskapet en egenkapitalandel på 36%. Likvidene er på NOK 142 mill. etter gjennomføringen av tegningsrettsemisjonen tidligere i kvartalet. Ordreinngangen i kvartalet ekskl. vedlikeholdsinntekter var på NOK 190 mill., en svak reduksjon sammenlignet med NOK 210 mill. ved utgangen av juni. Ved årsskiftet var ordreinngangen til sammenligning på NOK 124 mill.

Utskillelse av mediavirksomheten fra Sysdeco Group

I forbindelse med restrukturering av virksomheten har Styret besluttet å skille ut mediavirksomheten fra Sysdeco Group ASA. Sysdeco vil deretter bestå av forretningsenheter for GIS (Geografiske Informasjonssystemer), Verktøy og Helse. Bakgrunnen for dette er at man ønsker å gi de enkelte forretningsområdene en bedre plattform for videre vekst og lønnsomhet.

Detaljerte planer og prospekt for mediavirksomheten vil bli forelagt aksjonærene for godkjennelse på en Ekstraordinær Generalforsamling. Styret har bestemt at 2/3 flertall er nødvendig for godkjennelse den

foreslåtte fisjonen. Orkla Finans AS vil bli utpekt som selskapets finansielle rådgiver i denne forbindelse.

Selskapsstruktur og finansiering

Et nytt mediaselskap (NewMedia*) vil bli etablert og registrert utenfor Norge. Tilstrekkelig finansiering og økt arbeidskapital vil bli skaffet tilveie ved å tilby eksisterende aksjonærer i Sysdeco Group ASA rettigheten til å tegne aksjer i NewMedia. Rettighetene vil bli foreslått omsettelige. Endelig finansieringsbehov vil bli bestemt

på et senere tidspunkt, men forventes å være i størrelsesorden minst NOK 100 mill. Et garantikonsortium for emisjonen er under forberedelse. Den foreslåtte selskapsstrukturen forventes å være effektiv fra 31.12.96.

Ledelse

Styret har utnevnt Larry Mihalchik, nåværende økonomidirektør i Sysdeco Group ASA, som ny konsernsjef i NewMedia. Styret foreslår videre å utnevne et nytt styre bestående av representanter fra den internasjonale programvare-og mediaindustrien. Tor Alfheim vil fremdeles fungere som konsernsjef i Sysdeco Group ASA. (NW)

*) Det er ikke besluttet at selskapets navn skal være NewMedia - dette er foreløpig bare ment som et arbeidsnavn for det foreslåtte nye selskapet.

Sysdeco Group

Konsolidert resultatregnskap (NOK 1000)

1996 Juli-Sept 1996 Jan -Juni 1996 Total 1995 Total

Driftsinntekter 110,762 300,263 411,025 442,325

Driftskostnader:

Vareforbruk 23,670 59,333 83,003 97,077

Andre driftskostnader 115,782 212,107 327,889 270,520

Ordinære avskrivninger 6,832 10,874 17,679 20,425

Goodwill-avskrivninger 1,425 2,849 4,274 9,031

Driftsresultat før utviklingskostnader/

nedskrivninger -36,947 15,100 -21,820 45,272

Produktutviklingskostnader 25,400 43,412 68,812 73,200

Nedskrivning av goodwill og aktivert utvikling - - -

191,188

Driftsresultat -62,347 -28,312 -90,632 -219,115

Netto finansposter -,900 -1,440 -2,300 1,796

Resultat før restrukturerings-kostn. -63,247 -29,752 -92,932 -217,320

Restrukturerings-kostnader -25,200 25,200 Resultat før

skattekostnad -88,447 -29,752 -118,132 -217,320

Konsolidert Balanse (NOK 1000) [tab-separert]

30.09.96 30.06.96 31.12.95

Eiendeler:

Likvider 142,831 40,920 94,944

Andre Omløpsmidler 162,933 201,158 211,382

Anleggsmidler 49,794 58,955 62,027

Goodwill/Aktivert utvikling 35,938 37,363 36,159

Sum eiendeler: 391,496 338,396 404,512

Gjeld og egenkapital:

Kortsiktig gjeld 204,413 186,940 218,445

Langsiktig gjeld 45,554 45,793 49,984

Konvertible lån 0 64,998 64,998

Minoritetsinteresser 1,779 2,073 1,895

Egenkapital 139,750 38,592 69,190

Sum gjeld og egenkapital 391,496 338,396 404,512

Til toppen