Positiv utvikling i Kitron

Kitron ASA la tirsdag fram foreløpige tall for 1998, som viser et underskudd på 43,6 millioner kroner. Underskuddet inkluderer imidlertid av- og nedskriving av goodwill på hele 45,5 millioner kroner. En positiv utvikling i fjerde kvartal bærer dog bud om lysere tider for elektronikkprodusenten.

Kitron ASA la tirsdag fram foreløpige tall for 1998, som viser et underskudd på 43,6 millioner kroner. Underskuddet inkluderer imidlertid av- og nedskriving av goodwill på hele 45,5 millioner kroner. En positiv utvikling i fjerde kvartal bærer dog bud om lysere tider for elektronikkprodusenten.

Andre halvår ga et ordinært driftsresultat på 11,5 millioner kroner mot et underskudd på 9,6 millioner kroner i første halvår. Året sett under ett fikk Kitron ASA et underskudd før skatt på 300.000 kroner når en holder av- og nedskriving av goodwill utenfor regnskapet.

Det er primært virksomheten i Risør og Notodden som ikke har svart til forventningene, selv om Risør-fabrikken nå er bragt i balanse.

Konsernstyret har besluttet å nedskrive den resterende goodwill som er knyttet til oppkjøpene av ProPartner AS på Notodden og produksjonsenheten i Risør med til sammen 40,7 millioner kroner.

KITRONs resultater 1998 1997
Driftsinntekter 550.395 372.651
Driftsresultat -38.841 19.760
Resultat før skatt -45.791 18.084
Resultat etter skatt -43.622 13.306
Omløpsmidler 211.961 166.965
Sum eiendeler 295.031 274.169
Kortsiktig rentefri gjeld 113.511 86.916
Rentebærende korts. gjeld 16.826 19.032
Egenkapital 104.319 143.141
1998-tallene er konserntall og inneholder tall for virksomhetene i Kilsund, Risør og ProPartner AS. I 1997 representerer tallene virksomheten i Kilsund for hele året og i Risør i andre halvår.

Kitron omsatte i fjerde kvartal for 189,4 millioner kroner, og solgte for 550,4 millioner kroner i hele 1998. Veksten fra 1997 (se tabell) skyldes først og fremst økt akitivitet i Kilsund samt overtakelse av Neras virksomhet i Risør fra og med 1. juli 1997. Dessuten ble ProPartner AS på Notodden overtatt fra 1. januar 1998.

I regnskapsrapporten skriver styret i selskapet av Kitron har "en tilfredsstillende likviditet". Kundefordringene er dessuten høye som følge av et høyt desember-salg.

Tradisjonelt er første kvartal preget av redusert aktivitetsnivå i forhold til siste kvartal året før. Kitron har derfor iverksatt permitteringer for en begrenset del av arbeidsstyrken. Både ordrebeholdning og prognoser tilsier imidlertid en god organisk vekst i 1999, og styret er derfor av den oppfatning at "man gjennom fortsatt fokusering på forbedringsprosesser vil oppnå et tilfredsstillende resultat for 1999".

Problembarnet ProPartner illustrerer potensialet til forbedring: Selskapet omsatte for 83,7 millioner kroner i 1998 - en forbedring på pene 22 millioner kroner sammenliknet med året før. Resultatet ble imidlertid svekket fra et overskudd på én million i 1997 til et underskudd på 3,5 millioner i fjor. Den betydelige salgsveksten og det svake resultatet skyldes oppstart av produksjon for nye store kunder.

Til toppen