Post- og teletilsynet mener Telenor må åpne piggdekktelefon

Ikke før har Borgarting lagmannsrett sagt at Teletopia må betale Telenor Mobil 75.000 kroner i saksomkostninger i den såkalte piggdekktelefonsaken, kommer Post- og teletilsynet med krav om at Telenor Mobil må åpne sine linjer for Teletopias betalingstjeneste.

Ikke før har Borgarting lagmannsrett sagt at Teletopia må betale Telenor Mobil 75.000 kroner i saksomkostninger i den såkalte piggdekktelefonsaken, kommer Post- og teletilsynet med krav om at Telenor Mobil må åpne sine linjer for Teletopias betalingstjeneste.

I dag vedtok Post- og teletilsynet (PT) at Telenor Mobils nektelse av tilgang til Teletopias nummer for innkreving av piggdekkgebyr er i strid med bestemmelsen i såvel teleloven (§ 2-3) som teleforskriften (§ 3-2, andre ledd).

Post- og teletilsynet pålegger derfor Telenor Mobil å åpne for tilgang til såkalte skurtakserte teletorgtjenester for sine abonnenter, samt å fakturere for disse.
Les mer om piggdekkstriden:
Lagmannsretten: - Teletopia er ikke påført "vesentlig skade"
Robert Hercz: - Hvem lyver? Les og døm selv!
Robert Hercz: - Telenor lyver. Igjen!
Telenor unnlot å etterkomme rettens pålegg
Teletopia: - Telenor farer med usannheter
Telenor: - Umulig å etterkomme Namsrettens krav
Namsretten: - Telenor Mobil må åpne for piggdekkgebyr
Telenor stenger for betaling av piggdekkavgift
Saken dreier seg om et system for innkreving av piggdekkavgift i Oslo. Teletiopa vant anbudet fra Oslo kommune i fjor høst og laget et system basert på to telefonnummer som skulle kunne ringes slik at kunden kunne bli belastet for piggdekkavgiften via fast- eller mobiltelefonen. Telenor Mobil valgte imidlertid å stenge sin tjeneste for dette tilbudet 1. desember 1999, samme dag som tjenesten ble etablert og innføringen av avgiften ble gjort.


Dagen etter begjærte Teletopia midlertidig forføyning med krav om at Telenor Mobil ble pålagt å åpne nettet for denne tjenesten, noe namsretten sa seg enig i. Dagen etter begjærte Telenor Mobil muntlige forhandlinger i namsretten, noe som resulterte i en kjennelse den 15. desember der den midlertidige forføyningen av 3. desember ble opphevet. Samtidig ble Teletopia pålagt å betale 50.000 kroner til Telenor Mobil.

Teletopia påkjærte denne beslutningen til lagsmannsretten. Borgarting lagmannsrett avviste imidlertid kjæremålet.

I dag har imidlertid Post- og teletilsynet (PT) behandlet saken på nytt, og der er konklusjonen en helt annen.

I sin argumentasjon overfor PT har Telenor Mobil fremholdt at skurtakst, i større grad enn minuttaksering over teletorg, "blåser opp telefonregningen med store summer". Telenor anfører videre en frykt for at telefonregningen på denne måten kan bli høyere ved at også andre utgifter enn selve telefontjenestene omfattes, og at forbrukerne dermed vil kunne få et feilaktig inntrykk av sine telefonutgifter.

Det er en argumentasjon PT har liten forståelse for:

"Det er ikke lett å se hvordan en tjeneste som engangstakseres med 25 kroner, og generelt med maksimalt 160,-, skal være med å blåse opp telefonregningen i større grad enn for eksempel spå- eller advokattjenester som takseres med omkring 25 kroner pr. minutt. Det er ikke uvanlig at samtaler med spåkoner eller advokater på teletorget varer mellom 15 og 20 minutter. Dette vil da kunne innebære utgifter på flere hundre kroner pr. samtale, maksimalt ca 500,-" uttaler tilsynet.

Telemyndigheten synes heller ikke Telenor Mobil argumenterer særlig godt når selskapet henviser til at arbeidgivere ofte dekker enkeltpersoners mobilutgifter, og at arbeidsgivere dermed risikerer å betale for privatrelaterte avgifter dersom engangstakserte tjenester plasseres på samme regning.

"I mange tilfeller er det i arbeidsgivers interesse - og på oppdrag fra arbeidsgiver - at arbeidstager reiser til Oslo. Post- og teletilsynet har fått en henvendelse fra en arbeidsgiverorganisasjon i transportsektoren, som var svært interessert i sakens gang. Hvis man også her sammenligner piggdekktelefonen med minuttakserte spå- eller advokattjenester er det ikke lett å se hvorfor man på denne bakgrunn kan opprettholde et skille", mener PT.

Post- og teletilsynet understreker følgelig i sin vurdering at "[...] kravet om åpen og ikke-diskriminerende tilgang til offentlig telenett og offentlig telefontjeneste følger direkte av teleloven [...] Det innebærer at kravet eksisterer uavhengig av om det er inngått avtale om slik tilgang. Telenor Mobil kan ikke, ved avtale med Telenor Nett, fri seg fra de forpliktelsene som følger av offentlig regulering", tordner tilsynet.

Da Post- og teletilsynet første gang mottok henvendelse i saken, var det strid om Telenor Mobil hadde teknisk mulighet til å levere tilgang til og fakturere for tjenesten. Det har i ettertid blitt klargjort at Telenor Mobil teknisk sett ikke vil ha problemer med verken å levere tilgang til, eller fakturere for piggdekktelefonen. Post- og teletilsynet legger dermed til grunn for dagens vedtak at de tekniske spørsmål ikke lenger er bestridt.

I vedtaket, som er undertegnet av Post- og teletilsynets Geir Jan Sundal og Randi Hovde, står det følgelig svart på hvitt at Telenor Mobil er forpliktet til å fakturere også for engangstakserte tjenester på teletorg.

Telenor Mobil har tre uker på seg å klage på vedtaket overfor Statens teleforvaltningsråd.

Til toppen