Pressemelding: Ericsson blir i Arendal

Dette er pressemeldingen styret i Ericsson AS sendte ut etter dagens styremøte.

Dette er pressemeldingen styret i Ericsson AS sendte ut etter dagens styremøte.

"Styret i Ericsson AS gir sin tilslutning til administrasjonens forslag om å videreføre de konsernrettede aktiviteter på Sørlandet innen utviklings- og leveranseaktiviteter mot det norske marked, samt etablere en ny, konsernrettet aktivitet i henhold til det nye strategiske mål om en foretrukket regional support- og leveranseenhet. Disse aktiviteter skal organiseres i selvstendige resultatenheter innenfor Ericsson AS. Styret forutsetter at det fremlegges en forretningsplan for disse enheter som forankres hos oppdragsgiverne i konsernet.

Forretningsplanen skal baseres på de forretningsidéer som beskrives i et omforent notat fra ledelse og ansatte, datert 5.2.1997, og skal foreligge innen et styremøte i juni. Styret forutsetter at forretningsplanen forankres i selskapets strategiske plan og budsjettet for 1998. Styret vil understreke at også de aktiviteter som skal drives på Sørlandet er konkurranseutsatte og avhengig av konsernets generelle utvikling. Virksomheten skal drives etter vanlige forretningsmessige kriterier med normale krav til lønnsomhet.

Administrasjonen bes innen styremøtet i juni legge frem for styret forslag om en ny organisasjonsmodell for Ericsson AS.

Styret slutter seg til administrasjonens forslag om å samle de markedsrettede aktiviteter i Oslo-området.

Styret vil uttrykke sin tilfredshet med at det under den samarbeidsprosess som har foregått i forbindelse med denne saken er blitt utviklet et nytt strategisk mål om at Ericsson i Norge skal være en foretrukket regional support- og leveranseenhet for konsernet. Styret vil også uttrykke tilfredshet med det samarbeid som har foregått i Samarbeidsgruppen under en vanskelig tid for Ericsson i Norge.

Administrasjonen bes i forbindelse med forretningsplanen for de langsiktige aktiviteter på Sørlandet legge frem for styret forslag til egnede lokaler for den fremtidige virksomhet på Sørlandet etter at de nåværende leiekontrakter utløper ved årsskiftet 1998/99. Forslaget skal foreligge innen styremøtet i juni.

Styret har merket seg det engasjement de lokale politiske myndigheter har vist i denne saken. Det er styrets forventning at dette engasjement vil gi seg uttrykk i et målbevisst arbeid fra myndighetenes side for å styrke IT-miljøet på Sørlandet og legge forholdene til rette for at Ericssons virksomhet skal få de beste rammevilkår. Dette omfatter hensiktsmessige og fleksible lokaler og en infrastruktur som gjør det mulig for Ericsson å drive sin virksomhet på Sørlandet på en kostnadseffektiv måte."

Til toppen