Programvare-patenter står for fall i USA

En overordnet rettsinstans har etablert helt nye kriterier for å patentere forretningsmetoder.

Programvare-patenter står for fall i USA

En overordnet rettsinstans har etablert helt nye kriterier for å patentere forretningsmetoder.

En av USAs viktigste rettsinstanser, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), leverte i går en kjennelse som kan få vidtrekkende følger for patenter på programvare spesielt, og på forretningsmetoder generelt. CAFC ble etablert i 1982 for å være den øverste domstolen i patentsaker, bare underlagt USAs høyesterett.

Kjennelsen i går snur opp ned på eksisterende rettspraksis i USA. Den griper rett inn i en strid som har herjet de viktigste vekstbransjene i vesten i ti år – finans og IT – og slår fast at det generelt sett ikke skal være anledning til å patentere programvare og foretningsmetoder.

Blant følgene kjennelsen kan få, er at det kan bli nærmest umulig å håndheve eksisterende metode- eller programvare-patenter, eller forsvare dem gjennom rettsapparatet.

Den amerikanske rettspraksisen på dette feltet har de siste ti årene bygget på en kjennelse fra 1998 i en sak kjent som State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc, fra den samme domstolen CAFC.

Denne kjennelsen etablerte som kriterier for å innrømme «metode-patenter» at metodene var «nyttige, konkrete og påtakelige», ifølge en oppsummering patentadvokat Randy Lipsitz hos Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP ga til Wall Street Journal.

Kjennelsen fra 1998 validerte en mengde metode-patenter.

Blant de mest kjente er patentet for «ettklikk-e-handel» til Amazon.com, British Telecoms påståtte patent på hyperlenker, og norske Bellboys generelle patent på e-handel. Patentene utløste mye strid, og har kostet IT- og finansbransjen store summer.

I slutten av april i fjor signaliserte kjennelser i to patentsaker i USAs høyesterett at en ny praksis var på vei.

Kjennelsene i disse – se artikkelen Nå skal det bli slutt på tullepatenter – innebar en kraftig korreks av praksisen til CAFC. Høyesterett avgjorde at den spesialiserte domstolen hadde en feilaktig oppfatning av hva som er patenterbart. Det er ingen liten korreks til en domstol som skal være øverste instans innen nettopp patenter.

Noen måneder seinere, i september i fjor, kom det et nytt tegn på hvordan amerikanerne har endret syn på patenter.

Da ble det klart at det var et flertall i USAs kongress for patentreform, og for å bringe praksis og lovgivning mer på linje med det som er gjengs i Europa.

I fjor søkte to menn, Bernard Bilski og Rand Warsaw, patent for en metode som strøm- og fyringsselskaper kunne bruke i finansmarkedet for å verne seg mot prisvariasjoner som følge av væromslag.

De viste eksplisitt i sin søknad til kjennelsen fra 1998 i «State Street»-saken, som etter deres syn klart åpnet for patenter for forretningsmetoder.

USAs patentkontor tok imidlertid signalene fra høyesterett og kongressen alvorlig, og avslo søknaden. Bilski og Warsaw anket. Patentkontorets ankeinstans avslo anken, og de to anket saken videre til CAFC. Det var kjennelsen i denne anken som falt i går.

Den juridiske vrien som USAs øverste ankeinstans i patentsaker valgte for å avvise anken til Bilski og Warsaw – og for å desavuere sin egen kjennelse i «State Street»-saken fra 1998 – var å gå tilbake til en høyesterettskjennelse fra 1981.

Her gis det en helt annen definisjon av hva som er en patenterbar metode enn i patentdomstolens kjennelse fra 1998.

Det høyesterett slo fast i 1981, var at en metode kan bare patenteres dersom den enten er knyttet til en bestemt maskin eller et bestemt apparat, eller at fysisk påvirker en materiell gjenstand slik at den oppnår en annen tilstand eller omdannes til noe annet.

Med utgangspunkt i disse kriteriene, fant CAFC å måtte avslå patent til Bilski og Warsaws metode: Den er ikke knyttet til noe bestemt apparat, og den går heller ikke ut på å påvirke noe fysisk. Dommen var ikke enstemmig: Domstolen omfatter 12 dommere. Kjennelsen ble vedtatt med 9 stemmer mot 3.

Juridiske eksperter mener kjennelsen vil heretter gjøre det umulig å få innvilget patenter for forretningsmetoder. Den kan også gjøre det svært vanskelig å få innvilget patent for programvare generelt.

Det springende punktet her er hvorvidt en datamaskin kan betraktes som en «bestemt maskin». Konsensus ser ut til å være at en allmenn datamaskin bare i sjeldne tilfeller vil kunne betraktes som en «bestemt maskin» («particular machine»). Patenterbarhet vil derfor være avhengig av hvorvidt programvaren påvirker en fysisk tilstand eller ikke. Det kan tyde på at programvare vil generelt bare kunne patenteres i den grad den muliggjør en eller annen form for fysisk forandring i den materielle verden.

Kjennelsen endrer altså kriteriene for å innvilge metode-patenter fra at de skal være «nyttige, konkrete og påtakelige», til at de skal være knyttet til en bestemt maskin eller føre til forandringer av materielle gjenstander.

Bilski og Warsaw står nå fritt til å anke til USAs høyesterett.

Det antas som nærmest hundre prosent sikkert at de vil levere en anke. Eksperten Lipsitz peker imidlertid på at CAFCs flertall har vært svært nøye med å formulere kjennelsen slik at den passer til høyesteretts avgjørelse fra 1981. Etter Lipsitz’ oppfatning er det derfor sannsynlig at høyesterett vil avvise å behandle en anke.

    Les også:

Til toppen