Prøver ut elektroniske medisinkort

Trondheim kommune prøver ut en elektronisk løsning for medisinkort mellom helseenheter.

Trondheim kommune prøver ut en elektronisk løsning for medisinkort mellom helseenheter.

Ifølge amerikanske undersøkelser skyldes 1 av 131 dødsfall utenfor sykehus feil bruk av legemidler. Omsatt til norske forhold blir dette 190 dødsfall i året. I tillegg blir 160.000 personer rammet av utilsiktede hendelser som følge av feil medisinering som resulterer i bivirkninger, uførhet og allergiske reaksjoner.

– Dette er årsaken til at Trondheim kommune nå ønsker å utvikle elektronisk medisinkort, forteller prosjektleder Klara Borgen i Trondheim kommune til digi.no.

Prosjektet skal utarbeide løsninger for å sende automatiske meldinger mellom fastlegen og samarbeidende instanser som hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og apotek.

Kommunen er valgt ut blant fem andre kommuner i en nasjonal plan for satsning på elektronisk samhandling. Programmet skal være ferdig i 2007, og heter nettopp Samspill 2007. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har valgt ut fem fyrtårnskommuner og seks prosjekter som skal løse det elektroniske samspillet.

Borgen viser til en undersøkelse Trondheim kommune tok i 2001, som avdekket at det i 50 til 90 prosent av tilfellene var feil i medisinlisten mellom hjemmetjenesten og fastlegen. Det får store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Ifølge en beregning fra apotekene kan samfunnet spare tre milliarder kroner per år med et komplett elektronisk system for deling av legemiddelinformasjon.

Trondheim kommune ønsker å utvikle ett medisinkort til bruk mot både fastlegen og hjemmetjenesten. Kommunen skal i prosjektet administrere og kvalitetssikre medisineringen av 1.500 pasienter.

Gjennom en treårs periode fram til 2007 skal Trondheim kommune finne og prøve ut en elektronisk løsning for deling av informasjon med medisinkort mellom fastlege, sykehus, hjemmesykepleie, sykehjem og apotek.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med St. Olavs Hospital, NTNU og KITH (kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren), Norsk Helsenett, HEMIT og ELIN.

– Vårt mål er at pasienten skal får rett medisin til rett tid og at feilmedisinering må ned. Vi ser for oss at 35 prosent av de utilsiktede hendelsene kan forebygges, sier Borgen.

Til toppen