PSD: Næringsdep. ansvarlig overfor IT-næringen

Leiv Ellingsen, informasjonssjef i Planleggings og samordningsdepartemenet (PSD), mener at statsråd Rugaas sine rapporteringordninger om IKT til Stortinget er gode nok. Han presiserer at det etter dagens ordning er Nærings- og handelsdepartementet som har ansvaret for den offentlige politikken overfor IT-næringen.

Leiv Ellingsen, informasjonssjef i Planleggings og samordningsdepartemenet (PSD), mener at statsråd Rugaas sine rapporteringordninger om IKT til Stortinget er gode nok. Han presiserer at det etter dagens ordning er Nærings- og handelsdepartementet som har ansvaret for den offentlige politikken overfor IT-næringen.

Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), fortalte til digi.no mandag at han etterlyser en mer forpliktende IKT-politikk (IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, en ny moteforkortelse som i praksis står for det samme som IT - oppfatt det som en presisering!) med mer rapportering til Stortinget om hva som virkelig foregår og hva Regjeringen gjør på området. Leiv Ellingsen fra Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) svarer ved å forklare hvordan dagens rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling er, og hevder at verken Storting eller Regjering har uttrykt ønske om å endre på dette.

- Jeg vet ikke hva Hoff i KDL mener når han etterlyser en mer forpliktende IKT-politikk, sier Ellingsen.

- Rugaas og PSD har et overordnet samordningsansvar på IKT-området som blant annet innebærer en initierende og pådrivende funksjon og koordinering av tverrsektorielle tiltak. Det primære ansvaret for IKT-utviklingen knyttet til ulike fagområder, er lagt til de respektive virksomheter og fagdepartementer.

- Kirke- , utdannings- og forskningsdepartementet har det primære ansvaret for IT i utdanningen og den offentlige utdanningen i IT, Samferdselsdepartementet har ansvaret for telepolitikken, Nærings- og handelsdepartementet har som en del av næringspolitikken ansvaret for den offentlige politikken overfor IT-næringen, og så videre, forklarer Ellingsen.

Han forteller at fagdepartementene redegjør overfor Stortinget om IT innen sine fagområder, på samme måte som for de øvrige ansvarsområder. Det vil si gjennom årlig rapportering og redegjørelse av planer i de årlige budsjettproposisjoner, egne Stortingsmeldinger og svar på spørsmål i spørretimen.

- I tillegg har statsråd Rugaas i egenskap av planleggings- og samordningsminister holdt en egen IT-politisk redegjørelse for Stortinget, som gir anledning til en grundigere behandling av helheten i Regjeringens IT-politikk. Det er lagt opp til at det skal holdes en slik IT-politisk redegjørelse for Stortinget årlig.

Ellingsen forteller at Stortingets behandling og vedtak i disse sammenhenger selvsagt er like forpliktende for IT-sakene og IT-politikken som helhet, som det er for de øvrige områdene.

- I Regjeringens IT-politikk inngår økt innsats på IT-områdene i de enkelte fagdepartementer og et overordnet samordningsansvar for Regjeringens IT-politikk lagt til Planleggings- og samordningsdepartementet, sier Ellingsen, og forsetter med å fortelle at Regjeringen i tillegg har videreført et eget statssekretærutvalg for IT under PSDs ledelse. - Fra Stortingets side har det ikke framkommet spesielle ønsker om et ytterligere rapporteringsopplegg på IT-området, og Regjeringen har såvidt jeg vet ingen planer om dette, avslutter Ellingsen.

Til toppen