PT: Krever store kutt i mobilprisene

Post- og Teletilsynet varlser jaktsessong på monopolpriser i hele telemarkedet. Mobilselskapene blør først.

Post- og Teletilsynet varlser jaktsessong på monopolpriser i hele telemarkedet. Mobilselskapene blør først.

Det har vært varslet Post- og Teletilsynet ville tvinge mobiloperatørene til å senke termineringsprisene. Dette er prisen selskapet krever når andres kunder ringer dem. Nå er vedtaket her, og det vil synes, særlig i Netcoms regnskaper.

PT har funnet at Telenor, Netcom, Tele2 og Teletopia alle har sterk markedsstilling. Dermed kan de reguleres strengere. Men det er Telenor og Netcom som får det strengeste regimet.

- Telenor og NetCom pålegges et pristak på terminering av tale i sine mobilnett, og vil måtte senke termineringsprisene betydelig i løpet av 2005-2006. Den eksisterende prisforskjellen mellom selskapene blir dessuten mindre fordi NetCom pålegges en større reduksjon enn Telenor, skriver PT.

PTs direktør Willy Jensen forventer at reguleringen kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser for å ringe til mobilnett. Totalt beregnes det at vedtaket vil gi grunnlag for besparelser for forbrukerne på over 400 millioner kroner årlig, eksklusive merverdiavgift. Det betyr mer enn en halv milliard totalt.

Det spesielle med termineringsavgiftene er at alle operatørene har monopol på terminering i eget nett. Termineringsprisene er heller ikke synlige når folk tegner et nytt abonnement, for det er de som ringer inn til kunden som betaler de høye avgiftene.

- Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir incentiver og muligheter for monopolprising. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å sikre sluttbrukerne gode og rimelige mobiltjenester, skriver PT.

PT har pålagt Telenor og NetCom et øvre tak på termineringsprisene som vil gjelde frem til utgangen av 2006. I dag er gjennomsnittlig minuttpris for terminering i Telenors mobilnett 73 øre. Fra 1. november vil Telenor maksimalt kunne kreve 68 øre per minutt og fra 1. juli 2006 vil prisen ikke kunne overstige 65 øre.

NetCom opererer i dag med en høyere gjennomsnittlig minuttpris og krever 1,01 kroner for terminering. Fra 1. november vil NetCom kunne kreve maksimalt 91 øre i gjennomsnittlig pris per minutt, mens prisen fra 1. juli vil kunne være maksimalt 83 øre.

Telenor må altså sette ned sine priser med til sammen 8 øre, mens Netcom må ned hele 18, men vil fremdeles kunne kreve mer enn Telenor.

Den største besparelsen bør komme fastnettkundene til gode fordi mesteparten av mobiltermineringstrafikken kommer fra fastnett, melder PT.

Folk som selv ikke bruker Netcom, men som har mange Netcom-kontakter, vil altså spare mest på dette vedtaket. På en ti minutters samtale er det snakk om nesten en krone. Kutt på nesten 20 prosent i denne avgiften må sies å være betydelig, særlig for Netcom.

– Jeg forventer at både fastnett- og mobiloperatører reduserer sine sluttbrukerpriser som en følge av de vedtatte prisreduksjonene. En lojal oppfølging fra aktørene side vil komme forbrukerne til gode gjennom lavere sluttbrukerpriser for alle kunder, sier Willy Jensen.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har stilt spørsmål ved grunnlaget for forskjell i pristak for NetCom og Telenor. PT mener Telenors markedsposisjon, med 70 prosent av markedet, og lavere driftskostnader enn Netcom, gjør det nødvendig med denne forskjellen.

Rimeligheten av slike avgifter beregnes utifra hva det koster å produsere dem. Men det er ingen enkel beregning, for kostnadene er mange, langsiktige og skal fordeles på mange tjenester.

For å få mer håndfaste tall å forholde seg til i fremtidige vedtak, planlegger PT i løpet av høsten 2005 å gjennomføre en internasjonal anbudskonkurranse for utvikling av en kostnadsmodell basert på såkalt LRIC (Long Run Incremental Costs). Denne skal etter planen legge grunnlag for reguleringen fra starten av 2007.

- Med denne reguleringen vil Norge fortsatt ha noen av de laveste mobiltermineringsprisene i Europa. Utviklingen av en kostnadsmodell som er uavhengig av mobiltilbydernes egne kostnadsregnskaper vil dessuten legge grunnlaget for på sikt å få enda lavere og mer like termineringspriser mellom operatørene, sier Willy Jensen.

Dette vedtaket i marked 16 er det første PT gjennomfører i henhold til ekomloven. Det kan komme langt mer. PT varsler at de utover høsten og vinteren vil gjennomføre tilsvarende vedtak i de 17 andre relevante markedene som er gjenstand for spesiell regulering dersom markedsanalysene viser at noen tilbydere har sterk markedsstilling.

Til toppen