En fersk studie viser at Norge må finne og utdanne tusener av personer med kunnskaper om IKT-sikkerhet det kommende tiåret.
En fersk studie viser at Norge må finne og utdanne tusener av personer med kunnskaper om IKT-sikkerhet det kommende tiåret. (Illustrasjon: Colourbox)

Rapport: Norge mangler flere tusen eksperter på IT-sikkerhet - og verre skal det bli

Alt i dag mangler Norge 2.000 eksperter på hacking og datakriminalitet. Underskuddet på fagfolk vil doble seg det neste tiåret, ifølge fersk studie.

Må utdanne flere

I rapporten kommer det fram at Norges behov for eksperter på IKT-sikkerhet er omtrent på linje med behovet i Sverige, Danmark og Nederland.

Rapporten trekker opp en rekke anbefalinger til hvordan Norge kan fylle kompetansegapet:

  • Utdanne flere personer med kompetanse på IKT-sikkerhet, både generalister og spesialister.
  • Utjevne kjønnsforskjeller innen IKT ved å rekruttere flere jenter, samt innføre IKT-sikkerhet og IKT tidligere i skoleløpet.
  • Styrke eksisterende forskningsmiljøer og bygge opp nye.
  • Vurdere å bruke eksterne undervisere, fra næringslivet eller myndighetene, i høyere utdanning mer enn i dag.
  • Etter- og videreutdanning for å minske kompetansegapet.

Rapporten viser i tillegg til at det kan skapes mange private arbeidsplasser innen IKT-sikkerhet.

For første gang er det gjort en konkret framskrivning av tilgang på og behov for IKT-sikkerhetskompetanse i Norge.

Basert på framskrivninger av tilbuds- og etterspørselssiden vil det i år 2030 være en etterspørsel etter personer med slike kunnskaper på vel 15.000, mens tilgangen samme år vil være på knapt 11.000.

Dermed vil det i år 2030 være et gap på 4.100 personer med IKT-sikkerhetskompetanse, heter det i rapporten fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– For å lukke dette gapet må tilbudssiden økes med vel en tredel, eller nærmere 37 prosent, konstateres det.

IKT-sikkerhet berører alt fra identitetstyverier og dataangrep mot enkeltpersoner, til store anslag mot systemviktige institusjoner som angrepet mot Helse Sørøst nylig.

– Vi har en manglende bevissthet og kultur i det norske samfunnet som det tar tid å endre. Vi undervurderer både den faren vi som enkeltmennesker blir utsatt for, og faren for store angrep mot systemene våre, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet til NTB.

– Må legge inn energi

Sættem viser til at regjeringen har tatt flere grep for å styrke arbeidet med IKT-sikkerhet, blant annet innen politiet og Forsvaret.

Samtidig har regjeringen økt antall studieplasser, og Kunnskapsdepartementets ekspertutvalg «lære hele livet» ser på behovet for IKT-kompetanse. En revidert langtidsplan for forskning og utvikling er dessuten rett om hjørnet.

– Vi må ha flere som tar IKT-utdanning og sikkerhetsutdanning. Jeg mener det også må legges langt større vekt på etter- og videreutdanning for mennesker som allerede er i arbeidslivet. Der må vi legge inn mer energi enn vi har gjort hittil, sier statssekretæren.

Å komme tidligere i gang med IKT-opplæring er et annet nøkkelpunkt, mener han.

– Vi må ta tak i dette nedover i grunnskolen. Det er stort rom for å få flere jenter til å bli engasjert i dette, sier Sættem.

I rapporten legges det fram studenttall som viser at skjevfordelingen mellom kjønnene er like stor som for 10–20 år siden og faktisk noe økende.

– Vi må nok også på en helt annen måte tenke at private og offentlige virksomheter må spille på lag rundt IKT-sikkerhet. Det skyldes at denne kompetansen er veldig spesialisert, og at ressursene er begrenset, mener statssekretæren.

Krever mer fra regjeringen

Det vil ta tid å dekke kompetansemangelen. På kort sikt mener IKT-Norges direktør Heidi Austlid derfor at det må bli enklere å hente inn spisskompetanse til norsk IT-næring fra utlandet. (Arkivfoto). Bilde: Espen Zachariassen

Heidi Austlid er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, som lenge har pekt på behovet om å øke antall IT-studieplasser.

– Mangel på IKT-sikkerhetskompetanse er både et kortsiktig og langsiktig problem. De fleste bransjer er inne i krevende omstillingsprosesser hvor digitalisering er del av løsningen. Behovet for IKT-sikkerhet er derfor sterkt økende, sier Austlid.

De tusen plassene på høyere utdanning som regjeringen har fått på plass er bra, mener hun, men ikke nok.

– I løpet av de fire neste årene må Norge minimum utdanne 5.000 årlig i tillegg til de vi utdanner i dag, sier Austlid. I tillegg må vi få teknologiforståelse og koding for alle inn i grunnskolen, det vil ta tid å dekke kjønnsulikhetene som har oppstått, konstaterer Austlid.

IKT-Norge mener det er en kritisk mangel på IT-kompetanse. De viser til en undersøkelse de utførte blant 184 medlemsbedrifter i fjor.  Mange sliter med å fylle ledige stillinger.

– Våre selskaper melder at de har mange ubesatte stillinger. Ett av områdene det er kritisk behov for, er IT-sikkerhetskompetanse. Dette er et av områdene hvor Norge ikke har investert i å bygge kapasitet fremover men som vi er nødt til å gjøre noe med, sier Austlid.

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)
Til toppen