Råtne data ødelegger for beslutningsstøtte

Halvparten av alle investeringer i beslutningsstøtte vil feile på grunn av et råttent datagrunnlag, advarer Gartner.

I forkant av sin årlige konferanse i Amsterdam om beslutningsstøtte ("business intelligence") advarer analyseselskapet Gartner om en flere tendenser som kan ødelegge for bedrifters nytte av investeringer i slike systemer.

Gartner advarer først og fremst at man går sakte fram, og ikke straks prøver å implementere avanserte systemer for beslutningsstøtte i sanntid. Det de anbefaler er å investere i noe de kaller "Corporate Performance Management" eller CPM. Denne anbefalingen er i tråd med aktuell markedsføring fra ledende leverandører som Cognos (som i Norge har fått en samlet representant i RAV Norge AS), Component Software Group og SAS Institute.

Cognos definerer CPM som en kontinuerlig prosess i tre trinn (se skissen), der man uttrykker en strategi i form av en plan, systematisk overvåker den løpende virksomheten i forhold til planen, og justerer strategi og plan i tråd med erfaringene.


Det ligger i denne definisjonen en nedtoning av det teknologiske til fordel for hevdvunne prinsipper for bedriftsledelse, der man ikke nødvendigvis trenger de mest avanserte IT-verktøyene. Poenget er heller å komme inn i prosessen så fort som mulig, og velge verktøy som kjapt kan settes i produksjon.

Gartner regner med at det europeiske markedet for CPM-verktøy i dag vokser med en årsrate på rundt 10 prosent, og at denne vil øke til 40 prosent innen 2005. Det innebærer at CPM raskt vil bli like uomgjengelig som økonomisystemer, salgsstøtte og kundehåndteringssystemer. Veksten skyldes økt press for innsikt utenfra i den løpende driften, nye prinsipper for regnskapsføring, og stadig økende mengder data som ledelsen må forholde seg til. En viktig faktor er at ledere gjøres juridisk ansvarlig for det bedriften leverer fra seg av informasjon.

Mange drømmer om systemer som i sanntid gir en fullverdig oversikt over nærmest alt som skjer. Gartner advarer imidlertid mot å overinvestere, og anbefaler at man starter med å se på hvor langt man kommer med de programvareverktøy man allerede har. Verktøyene er nemlig avhengig av et mer grunnleggende arbeid, for å sikre at man vet hva slags nøkkeltall man skal definere og beregne for å få best mulig mål på driften i forhold til mål på kort og lang sikt. Dette grunnleggende arbeidet må også etablere sammenhengen mellom nøkkeltallene eller indikatorene og de prosessene som kan føre til en bedre forretning.

Forskningssjef Frank Buytendijk i Gartner framhever at dette grunnlagsarbeid er langt mer avhengig av kompetanse enn av programvare. I altfor mange tilfeller fører manglende kompetanse til at beslutningsstøttesystemet bommer på virkeligheten. Nøkkeltallene defineres feil, og beregnes dessuten med utgangspunkt i misvisende data.

Det er en tendens til at bedrifter undervurderer betydningen av pålitelige data og korrekt definerte nøkkeltall, mener Gartner. Det innebærer at mange tillempninger av beslutningsstøtte generelt og CPM spesielt, kommer til å slå feil, og at markedsveksten vil følges av like mange tragedier som suksesshistorier.

Minst 50 prosent av alle implementerte prosjekter for beslutningsstøtte vil feile helt eller delvis, spår Gartner. 50 prosent av bedriftene som setter i gang CPM-prosjekter vil ikke gjennomføre et tilfredsstillende grunnlagsarbeid. Av de som ikke sørger for å sentralisere og bygge opp sin egen kompetanse, vil 80 prosent oppleve at initiativene ikke fører fram. Gartner betrakter et internt kompetansesenter som en betingelse for å unngå at avgjørelser tas på grunnlag av råtne eller giftige data.

Buytendijk spår at man vil oppleve mislykkede beslutningsstøtteprosjekter ut 2006 på grunn av manglende evne til å sørge for et korrekt datagrunnlag.

Gartner tar også opp hva som er forskjellen mellom USA og Europa når det gjelder tillempning av systemer for beslutningsstøtte. Tre forhold vektlegges. Det ene er at en langt større andel amerikanske bedrifter, 80 prosent, bruker en eller annen for som beslutningsstøttesystem, mot 53 prosent i Europa. Det andre er at når europeerne først investerer i beslutningsstøtte, gjøres systemene mye mer tilgjengelige innad i bedriften. I Europa når de 43 prosent av de ansatte, mot 26 prosent i USA. Det tredje forholdet er at amerikanerne primært ser på beslutningsstøttesystemer som en kilde til å forbedre interne prosesser, mens europeerne er mest opptatt av hvordan systemene kan brukes til å øke inntjeningene og begrense tap.

Til toppen