Regjeringen åpner for UMTS-samarbeid

Samferdelsminister Torild Skogsholm går inn for at teleoperatørene med UMTS-konsesjon skal få samarbeide om utbygging og drift av tredje generasjons mobiltelefoni.

Regjeringen går inn for at teleoperatørene som har konsesjon for å etablere og drive UMTS-nett, skal få mulighet til å oppfylle sine utbyggingsvilkår gjennom å samarbeide om nettverk med de andre konsesjonshaverne. Dermed blir det ingen utsettelse på utbyggingen.

- På denne måten mener vi at konsesjonshaverne vil redusere kostnadene i nettverksutbyggingen når det gjelder å oppfylle utbyggingskravene de har påtatt seg. Dette er viktig for at så mange innbyggere som mulig, også i distriktene, skal få tilgang til de nye tjenestene. Reduserte kostnader kan på lengre sikt kan bidra til at prisutviklingen bli gunstig for brukerne av teletjenester, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding.

Kravene til dekningsomfang som påligger hver enkelt av konsesjonshaverne er uendret. Det er heller ikke lagt opp til at utbyggingen kan forskyves. Dersom konsesjonshaverne har påtatt seg en mer omfattende utbygging enn det de klarer å oppnå gjennom nettverkssamarbeid, må de bygge ut eget nett for å oppfylle konsesjonsvilkårene.

- Samferdselsdepartementet er opptatt av at kravet om uavhengige nett opprettholdes på de største tettstedene. Det kan for eksempel gjelde de tettstedene som utgjorde minstekravene til dekningsomfang i utlysningen, det vil si rundt 40 prosent av befolkningen. Muligheten til å dele infrastruktur vil være mest aktuelt i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge flere konkurrerende nett, heter det i stortingsmeldingen som ble lagt frem i statsråd i dag

Samferdselsdepartementet foreslår at Post- og teletilsynet får i oppdrag å utforme nærmere regler for hvordan nettverksdeling i praksis kan gjennomføres, samtidig som ønsket om økt konkurranse opprettholdes.