Regjeringen oppretter teknologifond på én milliard

Opprettelsen av et nytt investeringsselskap opp mot fem milliarder kroner, et teknologifond på én milliard, et miljøfond på en halv milliard og en såkornkapitalordning, er sentrale ledd i regjeringens strategi for eierskap i næringslivet, ifølge stortingsmeldingen "Om eierskap i næringslivet", som ble lagt fram fredag.

Opprettelsen av et nytt investeringsselskap opp mot fem milliarder kroner, et teknologifond på én milliard, et miljøfond på en halv milliard og en såkornkapitalordning, er sentrale ledd i regjeringens strategi for eierskap i næringslivet, ifølge stortingsmeldingen "Om eierskap i næringslivet", som ble lagt fram fredag.

Ifølge regjeringen Jagland skal staten gjennom sitt eierskap være med på å trygge sysselsettingen og det norske velferdssamfunnet.

- Det statlige eierskapet vil styrke innslaget av langsiktig norsk eierskap i vårt næringsliv og gjøre eierstrukturen mer stabil. Dette vil bidra til å sikre et nasjonalt forankret og vekstkraftig næringsliv i alle deler av landet, heter det i Stortingsmeldingen, som i det store og hele må sies å være svært rund i formen.

Noen konkrete tiltak foreslås imidlertid i meldingen, som å...

  • ...gå inn for å etablere et investeringsselskap der staten går sammen med private investorer om offensive investeringer i små og store virksomheter både hjemme og i utlandet. Regjeringen legger til grunn at et slikt investeringsselskap bør organiseres på en måte som innebærer avstand fra statsforvaltningen og at den statlige eierandelen ikke overstiger 49 prosent.
  • ...opprette et teknologifond på én milliard kroner, som skal bidra til utvikling og bruk av ny teknologi og kompetanse i små og store bedrifter i alle deler av landet.
  • ...etablere en såkalt såkornkapitalordning for å fremme produktutvikling og nye ideer der staten går sammen med private for å få utløst nyskapingsprosjekter med høyt potensiale for verdiskaping. Ordningen organiseres gjennom ett landsomfattende fond og flere regionale fond.
  • ...etablere et miljøfond på 500 millioner kroner for å stimulere bedrifter til å ta i bruk og videreutvikle ny, miljøvennlig teknologi.

Forvaltningen av teknologifondet og såkornkapitalordningen vil ligge under Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), mens den praktiske innretningen av miljøfondet vil presenteres i statsbudsjettet for 1998.

Regjeringen mener at nasjonalt eierskap i seg selv bidrar positivt til utviklingen av norsk næringsliv, og legger vekt på at det eksisterer og utvikles flere større foretak med eiermessig forankring i Norge.

- Selv om de fleste bedriftene her i landet er små, er det viktig også for dem at vi har et rimelig antall større internasjonalt orienterte bedrifter som har basisfunksjoner som ledelse, forskning og utvikling i Norge. Slike sentrale funksjoner bidrar til at det utvikles et norsk kompetansemiljø på eiersiden som også kan ha betydning for andre foretak. I en situasjon der den teknologiske utviklingen og internasjonaliseringen av kapital gjør det nødvendig å supplere eksisterende virkemidler, ser Regjeringen statlig eierskap som et viktig virkemiddel i næringspolitikken. Det bidrar til sterkere nasjonal forankring. Det er imidlertid viktig at statlig eierskap utøves profesjonelt og er basert på forretningsmessige prinsipper, heter det i meldingen.

Regjeringen understreker at statens rolle er å være en langsiktig profesjonell eier av næringsvirksomhet. Dens krav til avkastning bør i utgangspunktet være de samme som private investorer stiller og utbyttepolitikken bør være utformet slik at den støtter opp under resultatmålsettingen for virksomheten.

Stortingsmeldingen sier lite eller ingenting om ordningen som ble innført i fjor om skatteplikt på opsjoner i arbeidsforhold. Ordningen innebærer at de som får slike opsjoner må betale skatt for fordelen når disse mottas - det vil si på linje med vanlig arbeidsinntekt. Dette er en ordning IT-bransjen generelt, og nyetablerere spesielt, har reagert sterkt mot, blant annet fordi det for disse er nærmest umulig å konkurrere med etablerte selskaper (som lønnsdriveren Telenor) om de beste medarbeiderne dersom de ikke kan tilbys opsjonsordninger i tillegg til ordinær lønn (se "relaterte saker" oppe til venstre på denne siden).

Til toppen